2 Korɩntɩ 9

1A ba lɛ sɛɛ ɩka n lɛ sɛb gãn kʋ yɩ a lɛ sɩn na sʋ̃ʋ a Nãaŋmɩn puorbo go ɛ. 2Bojũu n bɔ̃ɔn a lɛ yɩn bʋɔrɔ ɩka yɩ sʋ̃ʋ, n pɛɛ yɩ naa na n kʋ a Masedonɩya dẽme, naa 'yɛr kʋ ba ɩka, dɩyɛ̃ jaa lɛ be a Akaya yɩ chɔɔr ɩka yɩ kʋ, ka a yɩ vɔlaa dam nɩbɛ yɔɔ jaa 'yɔ̃ɔ ka ba mɩn ɩ. 3Tɩchɛ n tʋ̃nɔ̃ naa a yɛɛr ba nyãna ka a lɛ sɩn chɩɛrɛ a nyãa a yɩ jũu, taa lɩɛb 'yɛr pɔrɔ ɛ. Tɩchɛ ka a ɩ yɩ chɔɔr baar nɩtãa lɛ ɩn 'yɛr ɩka yɩ ɩ naa. 4Bojũu ala be ɩ a Masedonɩya nɩrɛ ben pɔɔ ba tɩ, na wʋ tɩ nyɛ a yaa chɔɔr ɛ, sɩn be lɛ 'yɛr a yɩ 'yɛr, an ɩn vɩ̃ a lɛ sɩn ma bar tɩɛr a yɩ 'yɔ̃ɔ. 5A lɛ n nyɛn an tara sɔr ka n sʋɔr a yɛɛr ka ba dɔ̃ɔ nie tɩ piir yɩ kaa, na ba mɩ kaa a yɩ chɔɔr baar a yɩ pʋtɩɛr kʋfʋ yɩn tɩr a nɛɛ. Ka a pãa ɩ pʋpɛl kʋfʋ naa ta ɩ fɩrfʋ kʋfʋ ɛ. 6Yɩ tɩɛr a anyã ɩka, nɩrɛ 'lɔ na ba 'yɔ̃ɔ bʋ̃bʋrɔ yɔɔ a bɔɔ pɔ ɛ, wʋ maa chɛ yɔɔ ɛ. Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ jaa na bʋr yɔɔ, wʋ mɩ na chɛn yɔɔ, nɩrɛ 'lɔ jaa mɩ na bʋr vɩla kʋfʋ, a vɩla kʋfʋ mɩ lɛ wʋn wa chɛ. 7Nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa wʋ ma kʋ lɛ a wʋ nyãa na tɩɛr ka a ta wa ɩ pʋsɔ̃ɔ, bɩɩ ŋmʋrfʋ ɛ, bojũu Nãaŋmɩn nʋ̃n nɩrɛ na kʋrɔ nɩ pʋpɛl. 8Nãaŋmɩn na tʋ̃ɔn vɛ̃ ka a wʋ wɩ̃ɛfʋ ɩ yɔɔ kʋ yɩ, ka a lɛ a yele a jaa pɔ, nɩ sɔ̃ɔ jaa ka yɩ ma nyɛrɛ a ala jaa yɩn bʋɔrɔ na yɩ ma tʋ̃n tʋ̃sʋ̃n jaa tɩ põn bar. 9Nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Wʋ ma yaar a jiir a jaa kʋ a nɔ̃n dẽme, ka a wʋ torfʋ ba tara baarfʋ ɛ." 10A 'lɔ na ma kʋ a kʋɔraa a bʋ̃bʋrɔ na wʋ ma vɛ̃ ka a bʋ̃diir waa, wʋn kʋ yɩ naa na wʋ vɛ̃ ka a bʋ̃bie binfʋ jie waa, na wʋ vɛ̃ ka a yɩ torfʋ ŋmafʋ bɛrmɛ. 11Nãaŋmɩn na maal yɩ naa ka yɩ ɩ taraa dẽme ka yɩ ma kʋrɔ nɩ pʋpɛl sɔ̃ɔ jaa, naa tu a sɩ sɛ̃ ka a yɩ pʋpɛl kʋfʋ lɩɛb vɛ̃ ka nɩbɛ puoro Nãaŋmɩn yãan. 12A yɩ tʋ̃mɔ̃ nyã yɩn tʋ̃ a ba ɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ an wõnõ tɛɛ lɛ a sʋ̃ʋ ɛ, tɩchɛ a yaar ta nɩrɛ jaa, ka ba puor Nãaŋmɩn yãan. 13A tʋ̃mɔ̃ nyã yɩn tʋ̃ jũu wiil a lɛ a yɩn mɩ̃ɛ na be, nɩbɛ pɛɛn Nãaŋmɩn, bojũu a yɩ nɛɛ tufʋ 'mantãan a lɛ yɩn sɔɔ a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ, nɩ a yɩ pʋpɛl kʋfʋ 'lɔ yɩn lɔ̃ɔ põn ba nɩ nɩrɛ jaa. 14Ka a ba Nãaŋmɩn ban ma sʋɔrɔ kʋrɔ yɩ, a ba tɩɛr wʋ jaa ma ben a yɩ sɛ̃, bojũu a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ bɛrmɛ naa na be a yɩ sɛ̃. 15Nãaŋmɩn son puorfʋ nɩ sɩn kʋ̃ tʋ̃ɔ man a wʋ kʋfʋ wʋn kʋ sɩ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\