2 Pita 2

1Tɩchɛ a jir ŋmarba 'yɛ'yɛrbɛ mɩ dɔ̃ɔ be be a nɩbɛ pɔ, nɩtãa lɛ a jir ŋmarba wiwiilbe na wa be a yɩ pɔ. Ban sɔɔl wiil sɔ̃ɔfʋ 'yɛr, na ba chɩɩr a Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ na da ba na ba waan sɔ̃ɔfʋ wa 'yɔ̃ɔ a ba mɩ̃ɛ. 2Nɩyɔɔ na turo naa a ba vɩ̃ sɔɩ anyãna, tɩ na ba kpɛrɛ a yelmɩ̃ɛ sɔr. 3A bɔgar wiwiilbe banyãna na 'mʋ̃ɔn yɩ naa nɩ a ba nɛnʋ̃ɔ 'yɛrbie. Nãaŋmɩn guor naa a ba 'yɛr kõro jaa ka a ba sɔ̃sɔ̃ɔnɔ̃ ba guro ɛ. 4Bojũu Nãaŋmɩn ba dɔ̃ɔ bar a malakasɩ bala na maal a dɛɛr ɛ, tɩchɛ wʋ 'yɔ̃ɔ ban a bɔɔ fulom libe 'lɔ pɔ bar chɛlɛ nɩ a ba 'yɛr tɔɔrfʋ daar. 5Waa dɔ̃ɔ bar a kõr nɩbɛ ɛ, na wʋ vɛ̃ ka a kʋ̃ɔ wa paal pɔɔ a bala na ba puoro ɛ, tɩ na wʋ faa a Nowa na ɩ yeltorsɩ 'yɛr mʋɔlɔ nɩ nɩbɛ ayopõi. 6Nãaŋmɩn den bũu chʋm a Sodom nɩ a Gomora nɩbɛ ka a di lɩɛb tãpɩɛl, a nɩtɔ̃ wiil ɩka lɛ lɛ na ɩ a bala na ba puoro ɛ. 7Wʋ mɩ faa naa Lotɩ na ɩ a nɩtor a wʋ pʋɔ na ma sɔ̃ɔn a bala na tʋ̃nɔ̃ a dɛbɛ. 8Bojũu a nɩtor nyãna lɔ̃ɔn kpɩɛrɛ nɩ ba bɩbir jaa, ka a wʋ tɩɛr ma sɔ̃ɔ lɛ wʋn ma nyɛ tɩ wõ ban ɩrɛ. 9An ɩ nɩtɔ̃ lɛ a be, a sɩ Soro bɔ̃ɔn lɛ wʋn pãa na ɩ faa a bala na puoro yin a wõm pɔ, tɩ tara a bala na ba puoro ɛ, a ba be a ba gefʋ pɔ tɩ tãn a 'yɛr tɔɔrfʋ bɩbir. 10A anyãna ɩn yelmɩ̃ɛ a bala na turo a ba ɩ̃gãn sɔ̃ɔnaa nyã dɛɛr vɔlaa, baa turo a kpɩ̃ɛn dẽme nɛɛ ɛ. Ba ɩn jukpɩ̃ɛn dẽme na ba 'mɔɔrɔ ba mɩ̃ɛ, baa joro dãbɩ̃ɛ ɛ, tɩ ma kpɛrɛ a saaju bʋ̃maalsɩ. 11Tɩchɛ a malakasɩ gba na ɩ gãdaar na ba tara kpɩ̃ɛn, ba maa 'la kpɛ a bʋ̃maalsɩ anyãna a sɩ Soro niem ɛ. 12Tɩchɛ a nɩbɛ banyãna ma fere naa nɩ a bonsɩ ala ban ba bɔ̃ɔ a par ɛ. Ba kaara naa mɔdʋ̃n kaar bʋ̃maalaa na ba tara tɩɛrɛ, ba dɔɔ ba naa na nyɔɔr ba kʋ, ba mɩ kaara a mɔdʋ̃n kaar na ba mɩ na wɛ. 13A dɛɛr ala ban maal, a dɛɛr ala lɛ ban yãan ba a sãn. A ba tɩɛr vɔlaa ban ma maala a mɔ̃tɔ̃ɔ, a nʋ̃mɔ̃ ba naa, ban lɔ̃ɔn dire nɩ yɩ na ban sɔ̃ɔ a yɩ befʋ 'yɔ̃ɔ yɩ vɩ̃. 14A ba nɩbie sɛɛn naa a sɛ̃sɛ̃yele, a ba maa bar dɛɛr ɩfʋ ɛ. Ba ma bɛlɛ naa a bala na bal na ba ɩ bɔgar dẽme, ba ben pɔ'yɔ̃ɔfʋ pɔ. 15Ba bar a sɔr dẽ dẽ 'lɔ tɩ bɔr, na ba tu a Balaam na ɩ a Beor bidaba sɔr. 'Lɔ lɛ nʋ̃ sãyar na ba ɩ ɛ, 16tɩchɛ wʋ nyɛn a wʋ bawõno tɔ̃nɔ̃, bʋ̃ɔ na ɩ dʋ̃ɔ den nɩrɛ kɔkɔr 'yɛr 'yɛr na wʋ ŋmaan a 'yɛ'yɛrɛ nyãna dãbol yele sɔr. 17A nɩbɛ banyãna ɩ naa fɩka kʋlsɩ na ba tara kʋ̃ɔ ɛ, bɩɩ uul sɛsɛbɛ na furo chiine. Libe jaa gbɛb lɛ guro ba. 18Bojũu yobɔ 'yɛr pɔrsɩ lɛ ba ma 'yɛrɛ, na ba bʋɔlɔ a ɩ̃gãn vɔldɛɛr, na ba bɛlɛ nɩ a nɩbɛ bala na faa joro a bala na bɔr sɛ̃. 19Ba ma tɩr nɛɛ kʋ ba ɩka ban faa ban a gbãgbayele pɔ, tɩchɛ ka a bala mɩ̃ɛ ɩ a yelsɔ̃ɔnsɩ gbãgbaar, bojũu nɩrɛ ɩn gbãgbaa kʋ bon 'lɔ jaa na tʋ̃ɔ wʋ. 20Ala ɩ ba faan ba mɩ̃ɛ yin a wɛr nyã bɔdɛɛr pɔ, ban wa bɔ̃ɔ a sɩ Soro nɩ a Fafaara Yesu Kɩrɩsɩto tɩ na ba lɛ tɩ kpɛ a ala pɔ ka a tʋ̃ɔ ba, a ba baarfʋ na ɩn dɛɛr gar a lɛ ban dɔ̃ɔ be. 21An taa sa naa ala ɩ baa ta bɔ̃ɔ a sɔr toraa ɛ, gar ban ben bɔ̃ɔn tɩ lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ a nɛbin chɛchɛ 'lɔ ban de kʋ ba. 22Bala 'lɔ, a sʋkpa nyã ɩn yelmɩ̃ɛ ban dɔ̃ɔ lɔb ɩka, baa lɩɛb tɩ di a ala wʋn ti bar, ka a dobaa ban so kʋ̃ɔ mɩ lɩɛb tɩ mamar a mɛmɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\