2 Pita 3

1N barmɩne, a gãma ayi sʋɔ lɛ anyã ɩn sɛɛrɛ kʋrɔ yɩ. A jaa ayi pɔ, n sɛb ɩka n lɛ jɛɔ yɩ tɩɛr 'lɔ na tor pɔ. 2N bʋɔrɔ naa ɩka yɩ lɩɛb tɩɛr a 'yɛrbie ala a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrchɛchɛ bala na dɔ̃ɔ 'yɛr a sɩ Soro nɩ a Fafaara na dɔ̃ɔ man ba tu a wʋ nɩtʋ̃nsɩ 'yɔ̃ɔ. 3Yɩ de nie bɔ̃ɔn ɩka a ber baaraa sɔ̃ɔ, nɩlaarba na turo a ba ɩ̃gãn vɔlaa na wa naa wa laara yɩ. 4Ban wa sʋrɔ yɩ naa, "Nyɩnɛ lɛ a 'lɔ na tɩr a nɛɛ kʋ yɩ ɩka wʋn wa naa? A lɛ daar jaa a sɩ sãamɩne na kpi a yelsɩ a jaa mɩ chɛnɛ na chiine a lɛ nɛ an piel." 5Tɩchɛ ba bɔ̃ɔn naa tɩ maala fɩka ba ĩin naa a kõro jaa an ɩ Nãaŋmɩn 'yɛrbie lɛ wʋ maal a saaju, nɩ a tẽe a kʋ̃ɔ ju, nɩ a kʋ̃ɔ par. 6A tẽkor, kʋ̃ɔ mɩ lɛ dɔ̃ɔ paal pɔɔ a wɛr a wʋ sɔ̃ɔ. 7A 'yɛr nyãna nɩ wʋ ju lɛ wʋ bar a saaju, nɩ a tẽe go gun a 'yɛr tɔɔrfʋ, na wʋn sɔ̃ɔn a bala na ba puoro ɛ, nɩ bũu. 8Tɩchɛ yɩ ta ĩin a yelbʋ̃'yen nyãna ɛ, n barmɩne. A sɩ Soro sɛ̃, bɩbir bʋ̃'yen kaara naa fɩka yuon tur, ka a yuon tur kaara fɩka bɩbir bʋ̃'yen a wʋ sɛ̃. 9A sɩ Soro ba baala nɩ a wʋ nɛɛ wʋn tɩr ɛ, nɩtãa lɛ a bamɩne na 'yɛr ɩka a kor naa ɛ. Wʋ din kãnyir kʋ yɩ, wʋn ba bʋɔrɔ ɩka ɩ̃sʋɔ jaa wʋ wɛ ɛ, tɩchɛ yɩ lɩɛb a yɩ tɩɛr. 10A sɩ Soro bɩbir na wa naa fɩka lɛ nãnyie na ma wa, ka a saaju pɔɔn gɔ̃mɔ̃ wʋ jaa, na wʋ po chen. A bonsɩ ala na be a saaju ka a bũu nyɩl na wʋ pãa yuo yele a jaa a nɩbɛ na maala ka a gã chãa pɔ. 11An ɩ a bonsɩ a jaa na wa sɔ̃ɔn a nɩtɔ̃nɔ̃, nɩbotɔ lɛ a sɛɛ ɩka yɩ ɩ? A sɛɛ naa ka a yɩ maalfʋ ɩ chɛchɛ, na yɩ puoro Nãaŋmɩn, 12nɩtãa lɛ yɩn ben kaara a Nãaŋmɩn waa bɩbir na yɩ 'mi'mine nɩ a wʋ waa. A bɩbir nyãna na waan nɩ sɔ̃ɔfʋ, a saaju wʋ jaa na di naa, ka a bonsɩ a jaa mɩ nyɩl nɩ a tʋl. 13Tɩchɛ sɩn chɛlɛ naa tẽpaalaa nɩ a saaju paalaa na ɩ a nɩtorsɩ tẽe, 'lɔ a Nãaŋmɩn na tɩr a nɛɛ. 14A lɛ n barmɩne, yɩn pãa na chɛlɛ a anyãna jũu, yɩ mʋ̃ɔ nɩbir na yɩ taa tara chɛfʋ nɩ mabfʋ jie ɛ, na yɩ tara wʋ nɩ nyã'maar. 15Yɩ tɩɛr a anyã ɩka a sɩ Soro kãnyir ɩ naa a yɩ faafʋ lɛ, nɩtãa lɛ a sɩ yɛbɛ Pɔɔl mɩ na dɔ̃ɔ sɛb kʋ yɩ nɩ a yɛ̃ 'lɔ a Nãaŋmɩn na kʋ wʋ. 16A wʋ gãma a jaa pɔ, a 'yɛr bʋ̃'yen lɛ wʋ sɛb, na wʋ 'yɛrɛ a yelsɩ anyãna. A wʋ gãma pɔ yelsɩ ben be na ɩ tuo a par bɔ̃ɔfʋ, ka a ba bɔ̃ɔ nɩ a a bala na ba bɔ̃ɔ ara dẽme lɩɛb a bur bur nɩtãa lɛ ban lɩɛr a Nãaŋmɩn gãma amɩne, ka a na ɩ ba mɩ̃ɛ sɔ̃ɔfʋ. 17A lɛ jũu, n barmɩne, yɩn ben de nie bɔ̃ɔn a nɩtɔ̃, yɩ guro a yɩ mɩ̃ɛ ka a ba bɛlfʋ ta wa vɛ̃ ka yɩ faa lo tɩ bar a yɩ gbɛr bafʋ jie ɛ. 18Tɩchɛ yɩ nʋ̃ɔnɔ̃ a sɩ Soro nɩ a Fafaara Yesu Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ nɩ a wʋ bɔ̃ɔfʋ pɔ. 'Lɔ lɛ so a tɩɩr a pʋ̃pãanyã, nɩ bɩbir, nɩ a bɩbir jaa. A ɩ a lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\