2 Tɛsalonika 1

1Pɔɔl, Silasɩ nɩ Timoti lɛ sɛɛrɛ a gãn nyã kʋrɔ a Tɛsalonika pupuorbiir na be a sɩ Sãa Nãaŋmɩn nɩ sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 2Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar na yi a Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto jie, a be a yɩ sɛ̃. 3N yɛɛr, sɩ ma puor Nãaŋmɩn yãan kʋ yɩ, a mɩ vɩɛl lɛ na a lɛ, bojũu a yɩ sɔɔfʋ nʋ̃ɔnɔ̃ na 'yɔ̃ɔnɔ̃, ka a yɩ nʋ̃fʋ yɩn nʋ̃ taa mɩ lɛ nʋ̃ɔnɔ̃ 'yɔ̃ɔnɔ̃. 4A lɛ jũu, sɩ ma wile na sɩ mɩ̃ɛ pɛɛrɛ yɩ a Nãaŋmɩn pupuorbiir gbulsɩ pɔ, lɛ yɩn tara kãnyir ara kpɛ̃ɔ nɩ a sɔɔfʋ yɩn tara a sɔ̃ɔ 'lɔ ban 'yɛr 'yɛrdɛbɛ 'yɔ̃ɔ yɩ, nɩ a dɔɔyɛ yɩn nyɛrɛ. 5A ɩn yelmɩ̃ɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr tɔɔrfʋ tor naa, na wʋ bʋɔrɔ ɩka wʋ maal yɩ ka yɩ sɛɛn a wʋ nãalʋ̃ʋ pɔ, a 'lɔ pɔ yɩn mɩ na dire a dɔɔyɛ. 6Nãaŋmɩn tor naa. Wʋn lɩɛb yab a bala na 'yɛr 'yɛrdɛbɛ, 'yɔ̃ɔ ba gefʋ, tɩ kʋ a bala ban 'yɛr 7'yɛrdɛbɛ 'yɔ̃ɔ, pɛ̃nfʋ, nɩ a sɩn mɩ̃ɛ. A nɩtɔ̃ na ɩ naa, Nãaŋmɩn na wa ir a sɩ Soro Yesu wiil a saaju nɩ a wʋ kpɩ̃ɛn malakasɩ, fɩka bũu dagel. 8Wʋn gen a bala na ba bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn ɛ, na baa sɔɔ de a sɩ Soro Yesu 'yɛr nʋ̃ɔ ɛ. 9Bala lɛ na nyɛ gefʋ 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ. Wʋn oor ban yɩn a sɩ Soro niem, nɩ a wʋ tɩɩr kpɛ̃ɔ pɔ. 10'Lɔ wa wa a bɩbir 'lɔ̃nɔ̃, wʋn nyɛn 'yɔ̃ɔfʋ a wʋ nɩbɛ pɔ. An ɩn nʋ̃ɔ kʋ a bala jaa na sɔɔ de wʋ. Yɩ mɩ pʋɔ naa, bojũu yɩ sɔɔn de a sɩ dãasɩɛ sɩn di a yɩ sɛ̃. 11A anyã tɩɛr sɩn tara jũu, sɩ ma sʋɔrɔ na Nãaŋmɩn kʋrɔ yɩ ɩka wʋ vɛ̃ ka yɩ sɛɛn a wʋ bʋɔlfʋ, ka a wʋ kpɛ̃ɔ vɛ̃ ka a yi tɩɛr vɩɛlsɩ nɩ tʋ̃mɔ̃ jaa na yi a yɩ sɔɔfʋ pɔ. 12A anyãna lɛ sɩ sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn ɩka a sɩ Soro Yesu yuor wʋ nyɛ tɩɩr a yɩ 'yɔ̃ɔ, ka wʋ mɩ pɛɛ yɩ, a sɩ Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ jũu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\