2 Timoti 4

1N kpãana fʋ naa a Nãaŋmɩn niem nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto na wa tɔɔr a kũn nɩ a vʋɛ 'yɛr, a wʋ waa daar, nɩ a wʋ nãalʋ̃ʋ. 2Mʋɔlɔ a 'yɛr sɔ̃ɔ jaa, ka sɔr yuon bɩɩ ka sɔr ba yuo ɛ, kpãana ba, na fʋ wile, na fʋ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ba ɩ̃kpɩ̃ɛn, na fʋ tara kãnyir wile nɩ. 3Bojũu sɔ̃ɔ waara ka nɩbɛ kʋ̃ lɛ chɛlɛ a wiilfʋ ala na tor ɛ, tɩchɛ ka a ba tobo jɔ̃ɔnɔ̃ ba 'yɛryor wõfʋ 'yɔ̃ɔ, ka ba bʋɔl wiwiilyɔɔ lɔ̃ɔtaar ka ba wile ba lɛ ban bʋɔrɔ. 4Ban pãa lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ a yelmɩ̃ɛ na ba chɛlɛ a wiilfʋ ala na ɩ jire. 5Tɩchɛ fʋ̃ʋ 'lɔ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃, na fʋ tara kãnyir a fʋ dɔɔyɛ pɔ, na fʋ mʋɔlɔ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr, na fʋ tʋ̃ a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ. 6Bojũu a n nyɛvʋr nɩ a tʋ̃mɔ̃ a Nãaŋmɩn na kʋ ma ben baaraa ka n kʋ̃ yaar tɩ kpi ɛ. 7Maa jɛb a jɛbvɩla, naa jo baar tun a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ, naa tara a sɔɔfʋ. 8Pʋ̃pãanyã, a sɩ Soro na ɩ a yelmɩ̃ɛ tɔ tɔɔrɔ bin naa a nyɛvʋr nãa jupil gun ma, wʋn na kʋ ma a daar 'lɔ̃nɔ̃, maa tɛɛ ba lɛ ɛ, tɩchɛ a bala jaa na nʋ̃ a wʋ waa. 9Mɔ̃ wa a n sɛ̃ fɔfɔɔ jaa. 10Bojũu Demas na nʋ̃ a dɩna wɛr jũu tɔr ma naa tɩ chen a Tɛsalonika, ka a Kɩrɩsɩn mɩ chen Galatiya ka Titusɩ mɩ chen Dalmatiya. 11Luka tɛɛ lɛ be a n sɛ̃. Yɔbɔ Maakɩ ka yɩ 'mataa wa, bojũu wʋ tara na tɔ̃nɔ̃ na wʋn sʋ̃ʋ ma a tʋ̃mɔ̃ pɔ. 12N tʋ̃n Tɩchɩkusɩ be a Efesus. 13Fʋ̃ʋ wa waara, de a fuuvɛɛ 'lɔ ɩn bar be a Toroyas be a Kapusɩ sɛ̃ nɩ a gãma na fʋ 'mataa den a sɛɛr ala ban sɛb 'yɔ̃ɔ a pɛr gãn pɔ waan. 14Aleksanda na ɩ a sãakuro maal man dɛɛr, a sɩ Soro na yab wʋn a lɛ wʋn maal ma. 15Fʋ̃ʋ mɩ, bɔ̃ɔ a wʋ yele sʋ̃, bojũu wʋ chɩrɛ naa a lɛ sɩn 'yɛrɛ. 16A dɔ̃ɔ 'lɔ n 'yɛr faa a n mɩ̃ɛ, nɩrɛ jaa ba wa pʋɔ ma ɛ, tɩchɛ ba jaa tɔr man bar. Nãaŋmɩn wʋ ta de a lɛ yãan ba sãma ɛ. 17Tɩchɛ a sɩ Soro ara na gu ma na wʋ kʋ ma kpɛ̃ɔ, ka a na tu a n 'yɔ̃ɔ, ka a 'yɛrbir tʋ̃ɔ mʋɔl, ka a bala na ba puor ɛ, wõ naa. Lɛ lɛ a Nãaŋmɩn faa ma a jukpɛ̃ɛ nɛɛ pɔ. 18A sɩ Soro na faa man yin yelbier a jaa pɔ, na wʋ chiin ma a wʋ saaju nãalʋ̃ʋ pɔ. 'Lɔ lɛ so a tɩɩr bɩbir nɩ bɩbir jaa. A ɩ a lɛ. 19Puor Pɩrɩsɩla nɩ Akuila, nɩ a Onesiforusɩ yir dẽme ba jaa. 20Erastus chɛnɛ na be Korɩntɩ. Torofimusɩ an ɔɔrɔ ka n bar wʋ be Miletusɩ. 21Mɔ̃ tɩ na fʋ wa tɩchɛ ka ɔɔr daar ta. Yubulus puoro fʋ naa nɩ Pudɛnsɩ nɩ Linus nɩ Kɩlaudiya nɩ a yɛɛr ba jaa. 22A sɩ Soro wʋ be a fʋ sɛ̃, ka a wʋ wɩ̃ɛfʋ be a yɩ jaa sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\