Tʋ̃mɔ̃ 1

1Teofilusɩ a n gãn dɔ̃ɔ 'lɔ pɔ, n sɛb a ala a jaa a Yesu na dɔ̃ɔ piel maal tɩ na wʋ wiil a nɩbɛ. 2Yesu tu naa a Nãaŋmɩn Sɩɛ pɔ na wʋ wiil a nɩtʋ̃nsɩ bala wʋn ir lɛ ban na ɩrɛ tɩ a Nãaŋmɩn de wʋ don a saaju. 3A wʋ dɔɔyɛ difʋ puor, wʋ wiil wʋ mɩ̃ɛ kʋ a nɩbɛ banyãna, ka a chaar ba nie ɩka wʋ ir naa na wʋ ɩ vʋr. A ber lɩjaayi daar lɛ wʋ wa dũu ba, na wʋ 'yɛr a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr. 4Wʋn wa lɔ̃ɔn ba ka ba 'mataa dire, ka wʋ kpãkpãan ba nɩ a 'yɛr bir nyã, "Yɩ taa ɩrɛ wa yire a Jerusalɛm ɛ, yɩ chɛlɛ a kʋfʋ 'lɔ a n Sãa na põl ka n 'yɛr kʋ yɩ. 5Jɔɔn 'lɔ, kʋ̃ɔ lɛ wʋ de son a nɩbɛ, tɩchɛ yɩn 'lɔ, a kʋ̃ lɛ kor ɛ, Nãaŋmɩn na so yɩ naa nɩ a wʋ Sɩɛ." 6Ba lɛ wa lɔ̃ɔn naa a Yesu go, na ba sʋʋr wʋ, "Sɩ Soro, a sɔ̃ɔ nyãna pɔ lɛ fʋn lɩɛb a Isɩral nãalʋ̃ʋ kʋ ba bɩɩ?" 7A wʋ 'yɛr kʋ ba, "A ba ɩ yɩ 'yɛr ɛ, ɩka yɩ bɔ̃ɔ a sɔ̃ɔ bɩɩ a bɩbir a Sãa na bin a wʋ kpɛ̃ɔ pɔ ɛ. 8Tɩchɛ yɩn nyɛn kpɛ̃ɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ wa wa a yɩ sɛ̃, ka yɩ ɩ a n dãasɩɛ dẽme, a Jerusalɛm, nɩ a Judiya paal wʋ jaa, nɩ a Samariya paal tɩ tãn a wɛr tɛɛfʋ jie." 9A anyãna lɛ wʋ 'yɛr baar tɩ duoro a saaju a lɛ nɛ a ba nɩbiru ka a julõjuur tɩ pɔɔ wʋ. 10Ka ba chɛnɛ dʋl kaara a saaju a lɛ nɛ wʋn duoro, be lɛ a dɔɔr ayi na su fuu pɩɛl wa dũu ba a lɛ nɛ ara a ba sɛ̃. 11Na ba sʋʋr ba, "Galilee dɔɔr, bãa lɛ so a yɩ kaara a saaju a lɛ mɔ̃? A Yesu nyãna nɩ wʋ ju yɩn nyɛ na duoro a saaju, na lɩɛb a lɛ nɛ nɩ wʋ ju wa, nɩtãa a lɛ nɛ yɩn nyɛ wʋn duoro a saaju." 12A ba yi a tɔ̃ɔ ban bʋɔlɔ a Olive Tɩɩr Tɔ̃ɔ lɩɛb kul a Jerusalɛm na ba jãan a tẽe ɛ, a fʋn tʋ̃ɔ chen a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar. 13Ban wa ta, ba don a bɔɔpɩɛ pɔ, be lɛ ba dɔ̃ɔ lɔ̃ɔ taa. Ka a bala na dɔ̃ɔ be be lɛ Pita, Jɔɔn, Jemesɩ nɩ Andiru. Filip, Tomasɩ, Batolomi nɩ Matiu nɩ Alfayasɩ bidaba Jemesɩ nɩ Simon na mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a wʋ wɛr yele, nɩ a Jemesɩ bidaba Judas. 14A banyãna ba jaa lɛ lɔ̃ɔ taa nɩ nɛbʋ̃'yen sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn, ka a pɔbɔ bamɩne pʋɔ ba ka a Yesu yɛɛr nɩ a wʋ ma Mɛɛr mɩ be be. 15Bɩbir ɩ̃sʋɔ lɛ a wʋ poturbo wa lɔ̃ɔ taa na ba ɩ nɩbɛ kɔbaa dɔɔl lɩjɛr. Ka Pita ir ara a ba pɔ 16tɩ 'yɛr, "Yɛɛr, a sɛɛ naa ka sɩn maal a lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na dɔ̃ɔ tu a Nãa David nɛɛ pɔ, a wʋ 'yɛr na wʋ sɛb bin a kõr jaa nɩtãa lɛ a Judas nyã na dɔ̃ɔ de a nɩbɛ nie a ba wa nyɔɔ a Yesu. 17Wʋ dɔ̃ɔ ɩ a sɩ ɩ̃sʋɔ na wʋ pʋɔ sɩ a tʋ̃mɔ̃ nyã pɔ." 18Judas putuyar wʋn nyɛ lɛ ɩka wʋ dãn wɛr, be lɛ wʋ chʋr ju pur ka a nyaba a jaa yi. 19Nɩrɛ jaa na be ka a Jerusalɛm lɛ wõ a 'yɛr nyã na ba bʋɔlɔ a jie a ba kɔkɔr pɔ ɩka, Akeldama. A par lɛ, Jɩ̃ɩ Wɛr. 20Ka a Pita 'yɛr, "Nɩtɔ̃ lɛ a Nãa David sɛb a wʋ yiel gãn pɔ, 'A wʋ jie wʋ lɩɛb dãlpʋɔ, ka a nɩrɛ jaa taa kpɩɛrɛ be ɛ,' ka, 'A nɩrɛ ɩ̃sʋɔ, wʋ de a wʋ jie.' 21"A lɛ jũu, nɩyuo lɛ sɩn ir ka a nɩnyɩnɛ ɩ a 'lɔ na dɔ̃ɔ pʋɔ sɩ 'mataa yʋɔrɔ nɩ a Yesu. 22Piel a Jɔɔn Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ sofʋ sɔ̃ɔ wa tãn a sɔ̃ɔ nyã a Yesu na yi a sɩ sɛ̃ do a saaju. A nɩrɛ 'lɔ lɛ na pʋɔ sɩ dire a wʋ kũu pɔ irfʋ dãasɩɛ." 23Be lɛ ba tɩɛr 'yɔ̃ɔ nɩbɛ ayi. Josefʋ ban bʋɔlɔ Basabasɩ na ba lɛ bʋɔlɔ wʋ Jusɩtusɩ nɩ Matɩyasɩ. 24Na ba pãa sʋɔrɔ Nãaŋmɩn 'yɛrɛ, "Sɩ Soro, fʋ̃ʋ lɛ bɔ̃ɔ nɩrɛ jaa pʋtɩɛr, wiil sɩ a nɩbɛ ayi banyãna ɩ̃sʋɔ fʋn na ir. 25Ka wʋn de a nɩtʋ̃nsɩ tʋ̃mɔ̃ jie a Judas na bar, tɩ chen a jie wʋn pʋɔ." 26A ba pãa gba gbãm ka a gbãbie tɩ ir Matɩyasɩ a wʋ pʋɔ a nɩtʋ̃nsɩ pie nɩ bʋ̃'yen pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\