Tʋ̃mɔ̃ 10

1Be a Sisariya, daba kɔ̃ɔ dɔ̃ɔ be be a ba bʋɔlɔ wʋ Konɩlɩyɔs, wʋ be naa a sojasɩ gbul 'lɔ pɔ a Itali nɩbɛ na bʋɔlɔ a sojasɩ kɔbaa nɩkpɛ̃ɛ. 2'Lɔ naa wʋ yir dẽme ba jaa puoro naa na ba joro Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ, na wʋ ma kʋrɔ a nɩbɛ bala an wõnõ pɔrɔ, na wʋ mɩ ma sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn ba gala ɛ. 3Bɩbir ɩ̃sʋɔ lɛ a mɔ̃tɔ̃ɔ na wa bal, a wʋ gã jãn jaa chɛchɛ nyɛ a Nãaŋmɩn malaka a wʋ wa ara a wʋ sɛ̃ tɩ bʋɔl wʋ, "Konɩlɩyɔs." 4Ka wʋ chaal a lɛ 'yɔ̃ɔ wʋ tɩ sʋʋr, "Bo lɛ N Soro?" Ka a malaka 'yɛr, "A fʋ puorfʋ nɩ a kʋfʋ fʋn kʋrɔ a nɔ̃n dẽme don tɩ pɔɔ a Nãaŋmɩn ka wʋ tara a fʋ tɩɛr. 5Pʋ̃pãanyã, tʋ̃ nɩbɛ ka ba chen a Jopa tɩ tara daba kɔ̃ɔ na di Simon tɩ ba bʋɔlɔ wʋ Pita a wʋ wa. 6Wʋ kpɩɛrɛ naa a daba na nɔ̃nɔ̃ gãma mɩ na di a Simon yir, ka a wʋ yir gbʋr a man kpɛ̃ɛ gogoro." 7A malaka na wa chen baar, Konɩlɩyɔs bʋɔl naa a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ ayi nɩ a soja ɩ̃sʋɔ mɩ na puoro na ma sʋ̃nɔ̃ wʋ. 8Wʋ man a lɛ jaa na ɩ tɩ tʋ̃ ba a Jopa. 9A wɛr na wa chaar mɔ̃tɔ̃tuo sʋ̃ɔ, ka ba be a sɔr pɔ chiine tɩ gbʋrɔ a tẽe, a Pita mɩ don a gar ju Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ jie. 10Ka a kɔ̃ kpɛ wʋ a wʋ bʋɔrɔ bʋ̃kɔ̃ɔ na di, ban chɛnɛ maala a bʋ̃diir ka a dedee kpɛ wʋ. 11A wʋ nyɛ saaju na yuo a wʋ nyɛ bʋ̃kɔ̃ɔ fɩka fɔkpɛ̃ɛ na gbũ jiir anaar ka wʋ suro wa gbʋrɔ a tẽe. 12Ka a dʋ̃gbɛɛ anaar a jaa bʋrɔ be be nɩ a tẽe bʋ̃vʋʋrsɩ nɩ a lubilɔɔrsɩ a jaa. 13Be lɛ a kɔkɔr pãa 'yɛr kʋ wʋ, "Pita, ir kʋ 'wɔb." 14Tɩchɛ ka a Pita 'yɛr, "Sɩrɛ jaa, kai. N Soro, n ba 'wɔb a dʋ̃dɛbɛ anyãna nɩ a dʋ̃chiirsɩ anyãna ɩ̃sʋɔ jaa ɛ." 15Ka a kɔkɔr lɛ 'yɛr go, "Ta bʋɔl bon jaa bʋ̃dɛɛr 'lɔ a Nãaŋmɩn na maal a wʋ ɩ bʋ̃sʋ̃ ɛ." 16Gbɛɛ ata lɛ a ɩ, tɩchɛ ka a fɔbaa lɛ jaa a lɛ nɛ don a saaju ajienaa. 17Lɛ a Pita na chɛnɛ pɛrɛ a nyɛfʋ nyã par, ka a dɔɔr bala a Konɩlɩyɔs na tʋ̃ mɩ nyɛn a Simon yir na ba ara a dɔ̃dɔr nɛɛ. 18Ba bʋɔl sʋʋr, "Daba na di Simon tɩ ba bʋɔlɔ wʋ Pita ka lɛ wʋ kpɩɛrɛ ɔ?" 19Lɛ a Pita na chɛnɛ tɩɛrɛ a nyɛfʋ nyãna ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr kʋ wʋ, "Simon, dɔɔr ata lɛ bʋɔrɔ fʋ sʋrɔ. 20Ir suu a ba sɛ̃, taa ɩrɛ wa baala fʋn na lɔ̃ɔ chiin ba ɛ, maa lɛ tʋ̃ ba." 21Ka a Pita ir suu tɩ nyɛ a nɩbɛ na wʋ 'yɛr, "Maa lɛ ɩ a nɩrɛ yɩn bʋɔrɔ, bãa 'yɔ̃ɔ yɩ wa?" 22A ba 'yɛr, "Konɩlɩyɔs na ɩ a sojasɩ nɩkpɛ̃ɛ sɛ̃ lɛ sɩ yi. A wʋ yele tor naa ka wʋ ɩ nɩrɛ na joro Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ ka a Juu nɩbɛ ba jaa 'yɔ̃ɔnɔ̃ wʋ. A Nãaŋmɩn malaka wa 'yɛr kʋ wʋ ɩka wʋ bʋɔl fʋ a fʋ wa be a wʋ yir a wʋ wõ lɛ jaa fʋn na man." 23A Pita pãa tara ba kpɛ̃n tɩ gaal. Ka a wɛr chaar, a bala nɩ a Pita nɩ a pupuorbiir bamɩne na yi a Jopa pʋɔ ba a ba 'mataa chen. 24Ba chen ka a wɛr tɩ chaar a ba ta a Sisariya, ka a ɩ a Konɩlɩyɔs mɩ chɛlɛ ba naa na wʋ bʋɔl a wʋ yir dẽme nɩ a wʋ barmɩne ba jaa lɔ̃ɔ taa a ba jɛ̃ gu. 25Lɛ a Pita na ta kpɩɛrɛ a Konɩlɩyɔs yir wʋ ir tuor a Pita gbur dumo a wʋ niem na wʋ puor wʋ nɩ 'yɔ̃ɔfʋ. 26Tɩchɛ ka a Pita nyɔɔ wʋ a wʋ ir, ka wʋ 'yɛr, "Ara, a maa mɩ nɩsaal lɛ n mɩ ɩ." 27Wʋ 'yɛr wʋ naa lɛ tɩ kpɛ a die pɔ tɩ nyɛ nɩyɔɔ na duo. 28A wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩn mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn naa an ba tara sɔr ɩka a sɩn Juu nɩbɛ ba lɔ̃ɔnɔ̃ nɩ a yɩn bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ. Tɩchɛ Nãaŋmɩn wiil ma naa ɩka n taa bʋɔl nɩrɛ jaa nɩdɛɛr ɛ, bɩɩ nɩsɔ̃ɔ naa ɛ. 29Ala lɛ so yɩn wa bʋɔl ma n ba baala ɛ, bɩɩ 'yɛr ɩka n kʋ̃ wa ɛ, bo 'yɔ̃ɔ lɛ yɩ bʋɔl ma?" 30Ka a Konɩlɩyɔs 'yɛr, "Ber anaar nɩ dɩna ɩn be a die pɔ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn a mɔ̃tɔ̃ɔ na bal baar. Ajienaa lɛ ka a ɩ daba na su fuu ka wʋ nyɩlɛ wa ara a n sɛ̃, 31tɩ na wʋ bʋɔl ma, 'Konɩlɩyɔs, Nãaŋmɩn wõn a fʋ sʋɔrfʋ na wʋ tɩɛr a fʋ kʋfʋ fʋn kʋrɔ a nɔ̃n dẽme. 32Tʋ̃ nɩrɛ a wʋ chen a Jopa tɩ bʋɔl Simon ban lɛ bʋɔlɔ Pita, wʋ be naa a daba ban bʋɔlɔ a Simon na nɔ̃nɔ̃ gãma ka a yir gbʋr man gogoro.' 33Ala lɛ so ka n mɩ tʋ̃ a fɔɔ a lɛ nɛ bʋɔl fʋ, a fʋ mɩ pɛl pʋɔ tɩ wa. Pʋ̃pãanyã, Nãaŋmɩn niem lɛ sɩ jaa jɩ̃nɛ tɩ na chɛl bon jaa a sɩ Soro na tʋ̃n fʋ ɩka fʋ wa 'yɛr kʋ sɩ." 34Ka a Pita pãa piel na wʋ 'yɛrɛ, "Pʋ̃pãanyã n pãa bɔ̃ɔn naa ɩka Nãaŋmɩn ba ooro ɛ. 35Tɩchɛ wʋ ma den nɩbʋrɔ ba jaa na joro wʋ dãbɩ̃ɛ tɩ maal a lɛ na tor. 36A 'yɛr nʋ̃ɔ nyã lɛ a Nãaŋmɩn tɩr kʋ a Isɩral nɩbɛ nɩ a nyã'maar 'yɛr na tu a Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a bon jaa Soro sɛ̃. 37Yɩ bɔ̃ɔn naa ala na ɩ a Judiya paal wʋ jaa na piel a Galilee a lɛ a Jɔɔn na wa mʋɔl a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ sofʋ 'yɛr baar. 38Lɛ a Nãaŋmɩn na ir a Yesu na yi Najaretɩ na wʋ de a wʋ Sɩɛ nɩ a wʋ kpɛ̃ɔ kʋ wʋ. Wʋ yɔn a ka wʋ jaa jilʋ̃ na wʋ maala vɩla sãana nɩ baalsɩ nɩ a bala jaa a dɛɛr sʋɔ na tara, bojũu Nãaŋmɩn ben a wʋ sɛ̃. 39"Sɩn lɛ nyɛn nɩbir, a ala a jaa wʋn tʋ̃ a Juu nɩbɛ tẽn pɔ, nɩ a Jerusalɛm. Ba nyɔɔ wʋn kpa yɔɔl a daa ju ka wʋ kpi. 40Tɩchɛ Nãaŋmɩn sɩ̃ɩ wʋ naa a kũu pɔ, a ber ata daar a wʋ ir ɩ vʋr na wʋ vɛ̃ a ba nyɛ wʋ. 41Nɩbɛ ba jaa ba lɛ nyɛ wʋ ɛ, tɩchɛ a sɩn na ɩ a dãasɩɛ dẽme a Nãaŋmɩn na de nie ir, sɩn nɩ 'lɔ 'mantaa di tɩ nyũ wʋn wa ir a kũu pɔ baar. 42'Lɔ lɛ kpãkpãan sɩ ɩka sɩ mʋɔl 'yɛr kʋ a nɩbɛ ɩka 'lɔ lɛ a Nãaŋmɩn ir ka wʋ ɩ a vʋɛ nɩ a kpĩisɩ 'yɛr tɔɔrɔ. 43'Lɔ lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ ba jaa 'yɛr a wʋ 'yɛr ɩka, nɩrɛ jaa wa sɔɔ de wʋ, wʋn nyɛn yelbier vɛ̃ kʋfʋ tu a wʋ yuor pɔ." 44Lɛ a Pita na chɛnɛ 'yɛrɛ a anyãna, ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ wa kpɛ a bala jaa na wõnõ a 'yɛr nyãna. 45Ka a Juu nɩbɛ bala na sɔɔ de na tu a Pita wa, nɛɛ 'maa ba naa a lɛ ban nyɛ a Nãaŋmɩn na pʋr a wʋ Sɩɛ 'yɔ̃ɔ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ. 46A ba wõ ban 'yɛrɛ kɔkɔyor na ba pɛɛrɛ nɩ a Nãaŋmɩn. Ka a Pita pãa 'yɛr, 47"Nɩrɛ na tʋ̃ɔ ŋmaa a nɩbɛ banyãna sɔr ka ba ta so a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ ɛ? Ba mɩ nyɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ nɩtãa a sɩn." 48Wʋ 'yɔ̃ɔ ba naa ka ba so a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ nɩ Yesu Kɩrɩsɩto yuor, a ba pãa sʋɔr a Pita ka wʋ be a ba sɛ̃ bɩ̃lãa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\