Tʋ̃mɔ̃ 11

1A nɩtʋ̃nsɩ nɩ a yɛɛr na be a Judiya wõ naa ɩka a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, mɩ sɔɔn a Nãaŋmɩn 'yɛr. 2Lɛ a Pita na wa lɩɛb chen a Jerusalɛm a bala na ŋmaa a yʋɔr tɩ sɔɔl mii 'yɔ̃ɔ wʋ 'yɛrɛ, 3"Fʋ ben chen a bala na ba ŋmaa a yʋɔr yir tɩ lɔ̃ɔ din ba wɛ?" 4Ka a Pita pãa piel mana a lɛ jaa na ɩ na wʋ kʋ ba, 5"N ben a Jopa tẽe pɔ naa sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ka a wa ɩ ma jaa de dee, ka n nyɛ nyɛfʋ kɔ̃ɔ. N nyɛn bʋ̃kɔ̃ɔ fɩka fɔkpɛ̃ɛ ban tur bar ka wʋ yi saaju suu na wʋ gbũ jiir anaar ka wʋ suu wa ara a be ɩn be. 6Be lɛ n muul kaa naa nyɛ dʋ̃gbɛɛ anaar jaa bʋrɔ na be ka a wɛr pɔ, mɔdʋ̃n, bʋ̃vʋʋrsɩ lɔ̃ɔn a lubil. 7Ka n wõ kɔkɔr na 'yɛr, 'Pita ir na fʋ kʋ 'wɔb.' 8Ka n haa 'yɛr, 'Kai, n Soro bon jaa na ɩ dɛɛr na ba vɩɛlɛ ɛ, ba kpɛ n nɛɛ pɔ jaa ɛ.' 9Ka a kɔkɔr lɛ 'yɛr yi a saaju go, 'Ta bʋɔl bon jaa Nãaŋmɩn na maal a wʋ vɩɛlɛ bʋ̃dɛɛr ɛ.' 10A anyãna ɩ naa nɩtɔ̃nɔ̃ gbɛɛ ata tɩ lɛ tɔɔ a jaa don be a saaju go. 11"Ajienaa, ka a ɩ a nɩbɛ ata ban tʋ̃ a n sɛ̃ na yi Sisariya mɩ tãn a yir 'lɔ pɔ ɩn kpɩɛrɛ dɔ̃dɔr nɛɛ. 12Ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr kʋ ma ka n tu ba chen naa taa baala ɛ. Maa nɩ a yɛɛr ayʋɔb banyãna lɛ 'mataa chen na sɩ tɩ kpɛ a daba yir. 13A wʋ man kʋ sɩ a lɛ a malaka na wa a wʋ yir wa 'yɛr, 'Tʋ̃ nɩbɛ a Jopa ka ba tɩ bʋɔl daba na di Simon ban lɛ bʋɔlɔ Pita. 14'Lɔ lɛ na waan 'yɛr wa 'yɛr kʋ fʋ ka a fʋ̃ʋ nɩ a fʋ yir dẽme ba jaa tu a 'yɛr 'lɔ pɔ nyɛ faafʋ.' 15Ala lɛ ka n piel a 'yɛr naa 'yɛrɛ, ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ wa a ba sɛ̃ a lɛ wʋn dɔ̃ɔ wa a sɩ sɛ̃ a pielfʋ. 16Ka n pãa tɩɛrtɔ a lɛ a sɩ Soro na dɔ̃ɔ 'yɛr, 'Jɔɔn den kʋ̃ɔ son, tɩchɛ yɩn 'lɔ Nãaŋmɩn na den a wʋ Sɩɛ son yɩ.' 17Ala ɩ Nãaŋmɩn lɛ kʋ ba, a kʋfʋ bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ wʋn dɔ̃ɔ kʋ sɩ a sɔ̃ɔ 'lɔ sɩn sɔɔ de a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto, maa mɩ nɩ ana, na ŋmaa Nãaŋmɩn sɔr?" 18Ban wõ a anyãna, baa lɛ haa nɛɛ ɛ, tɩ pɛɛrɛ Nãaŋmɩn 'yɛrɛ, "Nãaŋmɩn pãa yuon sɔr kʋ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ka ban lɩɛb a ba tɩɛr nyɛ nyɛvʋr." 19A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ ban kʋ a Sɩteven ka a pupuorbo bamɩne yɛ̃yɛl tɩ yi Fonisiya, Sipurusɩ nɩ Antiok, na ba mana a 'yɛr kʋrɔ a Juu nɩbɛ tɛɛ. 20Ka a pupuorbo bamɩne na yi a Sipurusɩ nɩ a Sirenɩ, chen a Antiok na ba mɩ tɩ piel 'yɛrɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ nyã kʋrɔ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ. 21A sɩ Soro nũu dɔ̃ɔ pʋɔ ba ka a nɩyɔɔ dɔ̃ɔ sɔɔ de na ba lɩɛb turo a sɩ Soro. 22Ka a 'yɛr nyã lo a pupuorbo na be a Jerusalɛm toor pɔ, a ba ir Banabasɩ tʋ̃ a be Antiok. 23Wʋn tɩ ta nyɛ a lɛ Nãaŋmɩn na wɩ̃ɛ ba, nʋ̃ɔ kpɛ wʋ naa ka wʋ 'yɔ̃ɔ ba ɩ̃kpɛ̃ɔ tɩ 'yɛr, ka ba ara nɩ yelmɩ̃ɛ nɩ a ba nyãa wʋ jaa kʋ a sɩ Soro. 24Banabasɩ mɩ dɔ̃ɔ ɩ nɩsʋ̃ na sɛɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ na wʋ tara sɔɔfʋ na wʋ mɩ tɔɔ nɩyɔɔ waan a ba wa turo a sɩ Soro. 25Ala puor lɛ ka a Banabasɩ pãa yɩ a be tu Tasusɩ tɩ bʋɔrɔ a Sɔɔl. 26Wʋn tɩ nyɛ wʋ, ba lɩɛb wa Antiok na ba be be yuon gbul, ka a Banabasɩ naa Sɔɔl wile a nɩyɔɔ bala. Be a Antiok lɛ a pupuorbo nyɛ a yuor, "Kɩrɩsɩto turbo." 27A sɔ̃ɔ nyãna lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ yi be a Jerusalɛm wa Antiok. 28A ba ɩ̃sʋɔ yuor na di Agabus ir ara, ka Nãaŋmɩn Sɩɛ kpɛ wʋ a wʋ 'yɛr, "Kɔ̃kpɛ̃ɛ na lon a Worom wɛr wʋ jaa." A kɔ̃ nyãna wa lo naa a sɔ̃ɔ 'lɔ a Kɩlaudiyus na di a nãa. 29A poturbo banyãna mɔ̃ naa na ba ir bʋ̃kɔ̃ɔ lɛ a ba fɔ̃ɔ na jɩ̃ na ba sʋ̃ʋn a yɛɛr bala na be a Judiya. 30Ban wa ir a kʋfʋ anyãna, Banabasɩ nɩ a Sɔɔl lɛ ba tʋ̃n a ba tɩ kʋ a nɩbɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\