Tʋ̃mɔ̃ 12

1A sɔ̃ɔ nyãna lɛ a Nãa Hɛrɔd nyɔɔr a pupuorbo bamɩne na wʋn ge. 2Wʋ vɛ̃ naa ka ba ŋmaa Jemesɩ na ɩ a Jɔɔn yɛbɛ ju. 3A Hɛrɔd nyɛn a lɛ ka a pɛl a Juu nɩbɛ pʋɔ, ka wʋ nyɔɔ a Pita mɩ. A anyãna ɩ naa a sɔ̃ɔ 'lɔ ban tara a Paanʋ̃kõo Lɔ̃ɔfʋ. 4Wʋn nyɔɔ a Pita a lɛ, a pɔɔfʋ die pɔ lɛ wʋ tɩ pɔɔ wʋ, tɩ na wʋ 'yɔ̃ɔ sojasɩ jiir anaar ka ba jʋrɔ taa kaara nɩ wʋ. Bojũu wʋ bʋɔrɔ naa ɩka a Gõl Bar Difʋ wʋ po baar tɩchɛ ka wʋ tɔɔr a wʋ 'yɛr ka nɩrɛ jaa nyɛ. 5Lɛ lɛ ba gu a Pita be a pɔɔfʋ die pɔ, tɩchɛ ka a pupuorbiir mʋ̃ɔ nɩbir sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ wʋ. 6A tɩ̃sɔɔ 'lɔ̃nɔ̃ a wɛr na chaar ka a Hɛrɔd na vɛ̃ ka ba waan a Pita ka wʋ tɔɔr a wʋ 'yɛr, bɔ̃jɔrsɩ ayi lɛ ba 'yɔ̃ɔ a Pita gbɛb sojasɩ ayi ka wʋ be a ba sãlsɔɔ gã guro, ka a sojasɩ bamɩne ara a pɔɔfʋ die dɔ̃dɔr nɛɛ gu. 7Ajienaa lɛ a sɩ Soro malaka wa kpɛ ara a wʋ sɛ̃ be a pɔɔfʋ die pɔ, ka a die wʋ jaa chaar. Ka a malaka ŋme a Pita jaa 'mɛ 'mɛ 'mɛ, sɩ̃ɩ wʋ 'yɛr, "Pɔɔ fɔɔ jaa ir," ka a bɔ̃jɔrsɩ for a Pita nũ'yɔ̃ɔ pɔ lo. 8Be lɛ a malaka 'yɛr kʋ a Pita, "Su a fuu nɩ a nafɔbɔ na fʋ 'mɔɔ a fɔbaa vaar na fʋ turo nɩ ma." Ka a Pita ɩ a lɛ a malaka na 'yɛr. 9Pita tu wʋn a lɛ tɩ yin a pɔɔfʋ die pɔ, tɩchɛ nɩbir ba yuo wʋ a wʋ bɔ̃ɔn ɩka a lɛ a malaka na 'yɔ̃ɔ a wʋ maala ɩn sɩrɛ ɛ, wʋ tɩɛr man tãa jãn lɛ wʋ jãna. 10Ba tɩ yin a dɔ̃dɔr dɔ̃ɔ 'lɔ pɔ, na ba lɛ tɩ yi a dɔ̃dɔr ayi sʋɔ pɔ, tɩ pãa ta a yõo dɔ̃dɔr a kur pãn na pɔɔ. Ban wa ta a wʋ yuo wʋ yõ a ba yi. A malaka tara na a Pita den a sɔr dẽdẽe ɩ̃sʋɔ chiin bɩ̃lãa tɩ bar wʋ tɩ chen ajienaa. 11Ka Pita tɩɛr pãa yuo a wʋ 'yɛr, "Pʋ̃pãanyã n bɔ̃ɔn naa an ba ɩ baal ɛ, ɩka a Nãaŋmɩn lɛ tʋ̃ a wʋ malaka a wʋ wa 'loo ma faa a Hɛrɔd nũu pɔ, nɩ a lɛ jaa a Juu nɩbɛ na tɩɛr ɩka ba ge ma." 12A anyãna wʋn wa tɩɛr yuo, wʋ chen a Mɛɛr na ɩ a Jɔɔn Maakɩ ma yir, be lɛ a pupuorbiir yɔɔ lɔ̃ɔ taa sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ wʋ. 13Pita wa kpoor a yõo dɔ̃dɔr pãn, ka a gbãgbaa pɔɔbile ban bʋɔlɔ Woroda chen a pãn yuofʋ jie. 14Wʋn wa wõ ka a ɩ Pita kɔkɔr lɛ ka a nʋ̃ɔ kpɛ wʋ tɩ põn bar, waa yuo a pãn ɛ, tɩ lɩɛb jo kpɛ a die pɔ tɩ 'yɛrɛ, "Pita lɛ be a yõo dɔ̃dɔr nɛɛ!" 15A ba tãn wʋ pĩpĩi bar tɩ 'yɛr kʋ wʋ, "Gelfʋ baal lɛ kpɛ fʋ!" Tɩ wʋ chɛnɛ mʋ̃ɔ nɩbir 'yɛrɛ ɩka sɩrɛ jaa lɛ, ka ba 'yɛr, "A wʋ malaka tɔ̃ɔ lɛ." 16Tɩchɛ ka a Pita chɛnɛ kpooro a pãn, ka ba tɩ yuo nyɛ ka a ɩ 'lɔ lɛ ka a nɛɛ 'maa ba. 17Ka a Pita wɩlwɩl ba a nũu a ba bar gɔ̃n tɩchɛ ka wʋ man a lɛ a sɩ Soro na yin wʋ a pɔɔfʋ die pɔ. Wʋ 'yɛr kʋ ba ɩka ba tɩ 'yɛr kʋ a Jemesɩ nɩ a yɛɛr, na wʋ bar ba tɩ yi chen jiyuo. 18A wɛr na chaar bibio, ka a sojasɩ ɩ chĩcham na ba sʋrɔ taa, "Bo lɛ na tara a Pita?" 19Hɛrɔd vɛ̃n ka ba yɔbɔ wʋ faa na baa nyɛ wʋ ɛ, na wʋ kpãkpãan a sojasɩ mɩ faa tɩ 'yɛr ɩka ba kʋ ba. Ka a Hɛrɔd pãa yi a Judiya na wʋ chen a Sisariya na wʋ tɩ jɩ̃nɛ a be bɩ̃lãa. 20A Hɛrɔd dɔ̃ɔ tara a Tire nɩbɛ nɩ a Sidon nɩbɛ nɩ jɛɛr, ka ba nyɛtaa nɛɛ na wa a nãa 'maalfʋ jie. Blastus na ɩ a nãa gbãgbaa wʋn 'yɔ̃ɔnɔ̃ sɛ̃ lɛ ba tʋ̃ ɩka wʋ 'maal a nãa kʋ ba bojũu a wʋ wɛr pɔ lɛ ba nyɛrɛ a ba bʋ̃diir. 21Bɩbir kɔ̃ɔ, a Nãa Hɛrɔd sun a wʋ nafɔɔr jɩ̃nɛ nɩ a nãa dakɔɔ ju, na wʋn 'yɛr 'yɛr kʋ a nɩbɛ. 22Ka a nɩbɛ ŋmiere chɛlsɩ 'yɛrɛ, "Ŋmɩn kɔkɔr lɛ a nyãna na 'yɛrɛ, nɩrɛ ba lɛ ɛ." 23Ajienaa lɛ ka a sɩ Soro malaka wa 'yɔ̃ɔ wʋ baal bojũu waa de a 'yɔ̃ɔfʋ kʋ a Nãaŋmɩn ɛ, ka a bufulo 'wɔb a nyaba ŋma ka wʋ kpi. 24Tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn 'yɛr chɛnɛ yaara. 25Lɛ a Banabasɩ nɩ a Sɔɔl na wa tʋ̃ a ba tʋ̃mɔ̃ baar a Jerusalɛm, ba tara naa Jɔɔn Maakɩ 'mataa chiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\