Tʋ̃mɔ̃ 13

1A Nãaŋmɩn puorbo bala na be a Antiok, ba tara naa bamɩne ka ba 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr ka a bamɩne mɩ ɩ wiwiilbe, Banabasɩ nɩ Simeon ban bʋɔlɔ Nɩsɔɔlaa, Lusiyusɩ na yi a Sirenɩ tẽe pɔ, nɩ Manayen ban dɔ̃ɔ 'mataa guol a Nãa Hɛrɔd, nɩ a Sɔɔl. 2A lɛ ban gal a kɔ̃ na ba sʋɔrɔ a sɩ Soro, ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ ir a Banabasɩ nɩ a Sɔɔl kʋ ma ka ba tʋ̃ a tʋ̃mɔ̃ 'lɔ 'yɔ̃ɔ ɩn bʋɔl ba." 3A lɛ ban gal a kɔ̃ ba di bon jaa ɛ, ba dɔɔl ban a nuur sʋɔr Nãaŋmɩn kʋ ba tɩ bar ba sɔr ka ba chen. 4A nɩbɛ ayi banyãna den a sɔr ka a Nãaŋmɩn de ba nie suun be a Selusiya na ba tɩ kpɛ a gboro chiine a Sipurusɩ. 5Lɛ ban tɩ ta a Salamis, ba mʋɔl a Nãaŋmɩn 'yɛr a be a Juu nɩbɛ lɔ̃ɔfʋ jiir. Ka a Jɔɔn Maakɩ be a ba sɛ̃ na wʋ sʋ̃nɔ̃ ba. 6Ba yɔn a man dõdol wʋ jaa tɩ ta Pafos, be lɛ ba tuor a Juu nɩrɛ jɩbʋrɔ ɩ̃sʋɔ na ma ŋmara jirsɩ ka a wʋ yuor di Bar-Yesu. 7Wʋ dɔ̃ɔ be a Segiyusɩ Pɔɔlusɩ na kaara a dõdol na ɩ yɛ̃ sʋɔ, a tẽkaara nyãna lɛ bʋɔl a Banabasɩ nɩ a Sɔɔl bʋɔrɔ ɩka wʋ wõ a Nãaŋmɩn 'yɛr. 8Tɩchɛ a Elimasɩ na ɩ a jɩbʋrɔ a wʋ yuor par lɛ a lɛ nɛ, ŋmaan a Banabasɩ nɩ a Sɔɔl sɔr ba bʋɔrɔ ɩka a tẽkaara nyãna wʋ sɔɔ a Yesu ɛ. 9Ka a Sɔɔl nyãna ban bʋɔlɔ a Pɔɔl na sɛɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ kaara a Elimasɩ jaa tɩ̃ɩɩ tɩ wa 'yɛr kʋ wʋ. 10"Fʋ ɩn Satan bie na fʋ ɩ bʋ̃sʋ̃n a jaa dɔ̃dɔ̃mɔ̃. A fʋ pʋɔ sɛɛn naa bɛlfʋ nɩ bɛlfʋ 'yɛr bie, fʋ kʋ̃ bar a jir fʋn bʋɔrɔ ɩka fʋ sɔ̃ɔn a sɩ Soro sɔr dẽdẽe bar ɛ? 11Pʋ̃pãanyã a sɩ Soro na ŋme fʋ naa ka fʋ jɔ̃ɔ tɩ tãn sɔ̃ɔ kɔ̃ɔ, fʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ nyɛ mɔ̃tɔ̃ɔ chãa ɛ." Ajienaa lɛ a Elimasɩ nɩbie de, ka a libe pɔɔ wʋ, ka wʋ bɔɔlɔ bʋɔrɔ nɩrɛ na nyɔɔ wʋ nũu. 12A lɛ a tẽkaara na nyɛ a lɛ na ɩ, wʋ sɔɔn de, bojũu nɛɛ 'maa wʋ naa a lɛ ban wile a sɩ Soro yele. 13Pɔɔl nɩ a wʋ taaba kpɛ̃n a gboro yi a Pafos chen be a Perga na be a Pamfiliya be lɛ a Jɔɔn Maakɩ tɩ bar ba tɩ lɩɛb chen a Jerusalɛm. 14Ka ba yi a Perga chen Antiok na gbʋr a Pisidiya, a Pɛ̃nfʋ Bɩbir daar ba kpɛ̃n a lɔ̃ɔfʋ jie na ba tɩ jɩ̃nɛ. 15Ban wa kar a Mosesɩ Nɛɛ nɩ a ala a Nãaŋmɩn 'Yɛ'yɛrbɛ na sɛb baar, a lɔ̃ɔfʋ jie nɩbɛrɛ sʋʋr naa Pɔɔl nɩ a wʋ taaba, "Yɛɛr, yɩn tara 'yɛr na sʋ̃ʋn a nɩbɛ sɩ kʋ yɩn sɔr, yɩ 'yɛr." 16Ka a Pɔɔl vaa ir wɩlwɩl ba a nũu tɩ 'yɛrɛ, "Isɩral nɩbɛ woɩ, nɩ a yɩn na ba ɩ a Isɩral nɩbɛ ɛ, na puoro a Nãaŋmɩn, yɩ chɛlɛ a lɛ ɩn 'yɛrɛ. 17A Nãaŋmɩn nyã a sɩn Isɩral nɩbɛ na puoro lɛ dɔ̃ɔ chɛl ir a sɩ sãakpãmɩne na wʋ vɛ̃ ka ba dɔɔ paal be a Ijipitɩ pɔ. Kpɛ̃ɔ lɛ wʋ de faan ba yin a paal 'lɔ pɔ, 18na wʋ bɔ̃ɔ tara ba be a mɔgɔ̃ɔ pɔ yuom lɩjaayi (40). 19Paal bʋrsɩ ayopõi lɛ a Nãaŋmɩn dii bar be a Kanaan tɩ de a wɛr 'lɔ kʋ a wʋ nɩbɛ ka a ɩ ba sofʋ. 20"A anyãna a jaa lɔ̃ɔn taa ɩ yuom kɔɔr anaar dɔɔl lɩjaayi nɩ pie (450). A anyã puor, Nãaŋmɩn kʋ ban 'yɛr tɔɔrbɔ tɩ tãn a Samuwɛl na ɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ sɔ̃ɔ. 21Be lɛ ka a nɩbɛ pãa wa sʋɔr Samuwɛl a wʋ bɔ nãa kʋ ba, ka Nãaŋmɩn de a Sɔɔl na ɩ a Kɩsɩ bidaba kʋ ba na ɩ a Benjamin bal nɩrɛ a wʋ ɩ a ba nãa yuom lɩjaayi (40). 22Wʋn wa ir a Sɔɔl bar, wʋ den a David ka wʋ ɩ a ba nãa. Nãaŋmɩn 'yɛr naa, 'N nyɛn a David na ɩ a Jesɩ bidaba ka a n ɩ̃gãn 'maa, wʋn maal yele a jaa ɩn bʋɔrɔ ɩka wʋ ɩ.' 23"A Nãa David nyãna bal par pɔ lɛ a Nãaŋmɩn ir a Fafaara Yesu kʋ a Isɩral nɩbɛ nɩtãa lɛ wʋn dɔ̃ɔ tɩr a nɛɛ. 24Sɛrɛ tɩchɛ ka a Yesu wa, Jɔɔn mʋɔlɔ naa a tɩɛr lɩɛbfʋ 'yɛr na wʋ suoro a Isɩral nɩbɛ ba jaa a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. 25Lɛ a Jɔɔn na wa baaraa a wʋ tʋ̃mɔ̃, wʋ 'yɛr kʋ ba, 'An lɛ yɩ tɩɛr ɩka n ɩ naa? N ba ɩ a 'lɔ yɩn tɩɛr ɛ, tɩchɛ wʋ ben a n puor waara, n ba sɛɛ ɩka n for a wʋ nafɔbɔ ɛ.' 26"Maa yɛɛr na ɩ Abraham yɔn nɩ a yɩn na joro a Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ na ɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, sɩn 'yɔ̃ɔ lɛ a faafʋ nyãna wa. 27Bojũu, a nɩbɛ na be a Jerusalɛm nɩ a ba nɩbɛrɛ ba chɛl a Yesu ɛ, na ba 'yɔ̃ɔ wʋ 'yɛr ka a lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na sɛb a ba ma kara a Pɛ̃nfʋ Bɩbir jaa ɩ. 28Ba gban ba dɔ̃ɔ nyɛ yele jaa na wiil ɩka wʋ sɛɛn kũu ɛ, tɩ ba sʋɔr a Pilate ɩka wʋ vɛ̃ ka ba kʋ a Yesu. 29Ban wa maal a lɛ jaa ban sɛb a wʋ yele baar, a wʋ poturbo yɔɔ wʋn a daa ju na ba tɩ ũu a yaa pɔ. 30Tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn ir wʋ a kũu pɔ. 31A ber yɔɔ na wa po, a bala wʋn dɔ̃ɔ lɔ̃ɔ yɔn yin a Galilee tɩ tãn a Jerusalɛm, ba nyɛ wʋ naa, bala lɛ ɩ a dãasɩɛ dẽme a pʋ̃pãanyã kʋ a sɩ nɩbɛ. 32"Sɩn 'yɛrɛ naa a 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna kʋrɔ yɩ, a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ tɩr a nɛɛ kʋ a sɩ sãakpãmɩne. 33Nãaŋmɩn maal kʋ a sɩn na ɩ a yɔn a lɛ wʋn dɔ̃ɔ tɩr a nɛɛ kʋ a sɩ sãakpãmɩne, na wʋ sɩ̃ɩ a Yesu yin a kũu pɔ. Nɩtãa lɛ an sɛb a Yiel Gãma ayi pɔ, 'Fʋ ɩ naa a maa bie, dɩna n lɩɛb a fʋ sãa.' 34Lɛ a Nãaŋmɩn na sɩ̃ɩ wʋ a kũu pɔ nɩ nyã, wʋ kʋ̃ lɛ kpi pʋ̃ɔ go ɛ, a 'yɛr nyãna lɛ wʋ 'yɛr, 'Ɩn kʋ yɩ naa a yelsʋ̃n nɩ a sʋ̃ʋfʋ 'lɔ ɩn tɩr a nɛɛ kʋ a David.' 35A jie ɩ̃sʋɔ lɛ 'yɛr ɩka, 'Fʋ kʋ̃ vɛ̃ ka a fʋ Chɛchɛ Sʋɔ kpɛ pʋ̃ɔfʋ jie ɛ.' 36"A Nãa David na wa tʋ̃ lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ a wʋ sɔ̃ɔ, wʋ kpi naa ka ba ũu wʋ be a wʋ sãamɩne yar par, ka a wʋ ɩ̃gãn pʋ̃ɔ. 37Tɩchɛ a 'lɔ a Nãaŋmɩn na sɩ̃ɩ a kũu pɔ, ba kpɛ pʋ̃ɔfʋ jie ɛ. 38"A lɛ jũu n yɛɛr, n bʋɔrɔ naa ɩka yɩ bɔ̃ɔ ka a tu naa a Yesu 'yɔ̃ɔ ka ba mʋɔl yelbier vɛ̃ kʋfʋ kʋ yɩ. 39A tu naa a wʋ 'yɔ̃ɔ ɩka nɩrɛ jaa na sɔɔ de, Nãaŋmɩn na faa wʋn yin a ala a jaa a Mosesɩ Nɛɛ na kʋ̃ naa tʋ̃ɔ faa wʋ ɛ. 40Yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃, ka a lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na dɔ̃ɔ 'yɛr taa wa a yɩ sɛ̃ ɛ. 41'Nyɛ a yɩn na kpɛrɛ, yɩ bʋ̃bʋr na yɩ wɛ, bojũu ɩn maal yele kɔ̃ɔ a yɩ sɔ̃ɔ yɩn ba be na sɔɔ de ɛ, ala ɩ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ gba 'yɛr kʋ yɩ.' " 42Lɛ a Pɔɔl nɩ a Banabasɩ na wa yire a ba lɔ̃ɔfʋ jie, a nɩbɛ lɛ sʋɔr ba naa ɩka ba lɛ wa a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar wa 'yɛr a 'yɛr nyãna go. 43Lɛ a lɔ̃ɔfʋ dẽme na wa yaar, a Juu nɩbɛ yɔɔ jie nɩ a bala na lɩɛb a Juu nɩbɛ turo naa Pɔɔl nɩ a Banabasɩ na ba bʋrɔ nɩ ba kpãkpãana ba 'yɛrɛ ka ba mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ nyã pɔ. 44A Pɛ̃nfʋ Bɩbir na lɛ wa ta, a tẽdẽme yɔɔ jie tɩ lɔ̃ɔn taa na wõ a sɩ Soro 'yɛr. 45Lɛ a Juu nɩbɛ na nyɛ a nɩyɔɔ ba nyãna, nyuur kpɛ ba naa ka ba tʋrɔ chɩrɛ nɩ lɛ a Pɔɔl na 'yɛrɛ. 46Ka a Pɔɔl nɩ a Banabasɩ ba jo ba dãbɩ̃ɛ ɛ, tɩ 'yɛr kʋ ba, "Sɩn 'lɔ, sɩn den nie 'yɛr a Nãaŋmɩn 'yɛr kʋ yɩ. Tɩchɛ yɩn ben tɔr bar na yaa kaa a yɩ mɩ̃ɛ ɩka yɩ sɛɛn naa a nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ, pʋ̃pãanyã 'lɔ sɩn lɩɛb chen a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ sɛ̃. 47Nɩtɔ̃ lɛ a sɩ Soro kpãkpãan sɩ ɩka sɩ ɩ, 'Ɩn maal fʋ naa ka fʋ ɩ chãa kʋ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ka fʋn chiin a faafʋ 'yɛr tɩ tãn a tẽe baaraa.' " 48A lɛ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, na wõ a 'yɛr ba pʋɔ pɛl naa ka ba de 'yɔ̃ɔfʋ kʋ a sɩ Soro 'yɛr, ka a bala jaa a Nãaŋmɩn na ir ɩka ba nyɛ a nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ, sɔɔ de. 49Ka a sɩ Soro 'yɛr yaar a paal 'lɔ wʋ jaa. 50Tɩchɛ ka a Juu nɩbɛ dam a pɔbɔ bala na turo a Juu nɩbɛ puorfʋ tɩ ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, nɩ a tẽe nɩdierbe 'yɔ̃ɔ ka ba dii a Pɔɔl nɩ a Banabasɩ bar a paal 'lɔ pɔ. 51Ka ba pɩ̃pɩ̃ a ba gbɛɛ tã-uul 'yɔ̃ɔ ba ka a wiil ɩka Nãaŋmɩn na ge ba naa tɩ na ba chen a Ikoniyum. 52Ka a nʋ̃ɔ kpɛ a poturbo bala ka ba sɛɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\