Tʋ̃mɔ̃ 14

1Be a Ikoniyum lɛ a Pɔɔl nɩ a Banabasɩ ma chen a Juu nɩbɛ lɔ̃ɔfʋ jie, be lɛ ba man a 'yɛr jaa nɛ nɛ nɛ ka a nɩyɔɔ bamɩne na ɩ a Juu nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, sɔɔ de a 'yɛr. 2Tɩchɛ ka a Juu nɩbɛ bala na ba sɔɔ de ɛ, dam a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, sɔ̃ɔ a ba tɩɛr ka baa bara a yɛɛr ɛ. 3Pɔɔl nɩ a Banabasɩ jɛ̃n a be na ba kor bɩ̃lãa, na ba 'yɛrɛ a sɩ Soro 'yɛr ba joro dãbɩ̃ɛ ɛ, ka a sɩ Soro mɩ̃ɛ wiil ɩka a wʋ wɩ̃ɛfʋ 'yɛr ɩn yelmɩ̃ɛ na wʋ sʋ̃ʋ ba a ba tʋ̃ɔ tʋ̃ yelwiilsɩ nɩ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃. 4Ka a tẽdẽme ŋma jiir ayi, a bamɩne pʋɔ a Juu nɩbɛ, ka a bamɩne mɩ pʋɔ a nɩtʋ̃nsɩ. 5Nɛchɩrɛ lon a Juu nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ nɩ a ba nɩbɛrɛ chara pɔ, ka ban maal Pɔɔl nɩ a Banabasɩ dɛɛr lɔb ba nɩ kʋsɩbɛ. 6Tɩchɛ a ba bɔ̃ɔn na ba jo chen a tẽn anyãna na be a Likoniya paal pɔ, Lɩstɩra nɩ a Debi nɩ a tẽn ala na jilʋ̃ a be. 7Be lɛ ba chɛnɛ mʋ̃ɔ nɩbir na ba mʋɔlɔ a 'yɛr nʋ̃ɔ. 8A be a Lɩstɩra, dagbɛrɛ kɔ̃ɔ ben be ban lɔ̃ɔ dɔɔn ka waa chen kaa jaa ɛ. 9Wʋ chɛlɛ naa lɛ a Pɔɔl na 'yɛrɛ ka a Pɔɔl kaa wʋ jaa tɩ̃ɩɩ nyɛ na wʋ bɔ̃ɔn wʋn tara sɔɔfʋ na sa. 10A wʋ bʋɔl a daba 'yɛr, "Ir ara naa fʋ gbɛɛ." Ka a daba vaa ir na wʋ piel chiine. 11Lɛ a nɩbɛ na wa nyɛ a lɛ a Pɔɔl na ɩ, ka ba ŋme chɛlma nɩ a Likoniya kɔkɔr pɔ, "A ŋmɩmɛ lɩɛb nɩbɛ suu wa a sɩ sɛ̃!" 12Ba bʋɔlɔ naa a Banabasɩ "Jeyusɩ," na ba bʋɔlɔ a Pɔɔl mɩ "Hɛmɩsɩ," bojũu 'lɔ lɛ dɔ̃ɔ ɩ a 'yɛ'yɛrɛ. 13Ka a Jeyusɩ nyã puorfʋ yir na dɔ̃ɔ ara a tẽe kõkoor bɔɔrloro waan nɩ nadai nɩ a vapuulsɩ bojũu 'lɔ nɩ a nɩyɔɔ bala bʋɔrɔ naa ɩka ba lo bɔɔr kʋ ba. 14Tɩchɛ lɛ a nɩtʋ̃nsɩ, Banabasɩ nɩ a Pɔɔl na wa wõ a lɛ, ba tɔɔn a ba fuusɩ chɩɛr tɩ jo kpɛ be a nɩyɔɔ bala pɔ tɩ tãna, 15"Nɩbɛ, bãa lɛ yɩ maala a lɛ? Sɩn mɩ ɩn nɩbɛ, nɩsaalba a yɩ kaar. Sɩn waan naa a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã wa kʋ yɩ, na sɩ 'yɛrɛ yɩ ɩka, yɩ lɩɛb yi a yelpɔrsɩ anyãna pɔ, tɩ turo a Nãaŋmɩn vʋr. 'Lɔ lɛ maal a saaju, nɩ a tẽe, nɩ a man kpɛ̃ɛ, nɩ bon jaa na be be. 16A kõr jaa wʋ dɔ̃ɔ bar ka nɩrɛ jaa turo a wʋ sɔr. 17Tɩchɛ wʋ ma wiil a lɛ wʋn ɩ maal vɩla sʋɔ, na wʋ ma wiil a wʋ maal vɩla vɛ̃ ka a saa yi saaju waara, ka a bʋ̃bʋɔrsɩ sɔ̃ɔ mɩ be be. Wʋ ma kʋ yɩn a bʋ̃diir yɔɔ ka yɩ pʋɔ pɛl." 18A 'yɛr nyãna gba ban 'yɛr, tɩchɛ a chɛnɛ na ɩ tuo ka ban ŋmaa a nɩbɛ sɔr ka ban bar a bɔɔr lofʋ. 19Ka a Juu nɩbɛ bamɩne na pãa yi a Antiok nɩ a Ikoniyum wa tɔ̃n a nɩyɔɔ bala 'yɔ̃ɔ ka ba lɔb a Pɔɔl nɩ kʋsɩbɛ vu yin bar a tẽe kõkoor tɩɛr man tãa wʋ kpi naa. 20Tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn puorbo tɩ ŋmaa jilʋ̃ wʋ ara nɩ ka wʋ ir kpɛ a tẽe pɔ. A wɛr na wa chaar ka 'lɔ naa Banabasɩ chen a Debi. 21Be lɛ ba tɩ mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ a tẽe 'lɔ pɔ, ka a nɩyɔɔ jaa sɔɔ turo a Yesu. A ba pãa lɩɛb chen a Lɩstɩra, Ikoniyum nɩ a Antiok, 22tɩ mʋlɔ a pupuorbiir 'yɔ̃ɔn ba ɩ̃kpɩ̃ɛn ka ba ara nɩ yelmɩ̃ɛ a sɔɔfʋ pɔ, na ba 'yɛrɛ, "Dɔɔyɛ yɔɔ pɔ lɛ sɩn tu tɩ kpɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ." 23Pɔɔl nɩ a Banabasɩ ir nɩdierbe kʋ ba a ba kaara a puorfʋ dẽme ɩ̃sʋɔ jaa. Ba gal kɔ̃ na ba sʋɔr Nãaŋmɩn tɩ de ba 'yɔ̃ɔ a sɩ Soro ban sɔɔ nũu pɔ. 24Ba kpɛ̃n tala a Pisidiya, ba wa ta naa Pamfiliya, 25ban wa mʋɔl a 'yɛr a Perga, ba suun chen be a Ataliya. 26Be a Ataliya lɛ ba yi tɩ kpɛ a gboro chen a Antiok. Be lɛ ba dɔ̃ɔ de ba 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn nũu pɔ ka wʋ sʋ̃ʋ ba, a ba tʋ̃ɔ a tʋ̃mɔ̃ a be tʋ̃ baar. 27Ban tɩ tara jaa lɛ ba bʋɔl a pupuorbiir lɔ̃ɔ taa na ba man a lɛ jaa a Nãaŋmɩn na de ba tʋ̃n nɩ a lɛ mɩ wʋn yuo sɔr kʋ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ka ba tʋ̃ɔ sɔɔ de. 28Ba jɛ̃n a be kor bɩ̃lãa nɩ a poturbo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\