Tʋ̃mɔ̃ 15

1Nɩbɛ bamɩne yin be a Judiya suun wa a Antiok wa wile a yɛɛr 'yɛrɛ, "Yɩn baa sɔɔ ka ba ŋmaa yɩ a yʋɔr nɩtãa lɛ a Mosesɩ na bin ɛ, yɩ kʋ̃ nyɛ faafʋ ɛ." 2A anyãna vɛ̃ naa ka a Pɔɔl nɩ a Banabasɩ nɩ a nɩbɛ mĩi 'yɔ̃ɔ taa ka a ɩ nɛchɩrɛ. Be lɛ a ba ir Pɔɔl nɩ a Banabasɩ nɩ a pupuorbiir bamɩne 'yɔ̃ɔ ɩka ba chen a Jerusalɛm tɩ nyɛ a nɩtʋ̃nsɩ nɩ a nɩbɛrɛ nɩ a 'yɛr nyãna. 3A pupuorbiir na wa bar ba a sɔr, ba chen tɩ yi a Fonisiya nɩ a Samariya na ba man a lɛ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, na lɩɛb puoro a Nãaŋmɩn. Ka a yɛɛr ba jaa pʋɔ pɛl nɩ a 'yɛr nyã. 4Ban wa ta Jerusalɛm, a pupuorbiir nɩ a nɩtʋ̃nsɩ nɩ a nɩbɛrɛ de ban nuur ayi, ka ba man a lɛ jaa a Nãaŋmɩn na de ba tʋ̃n. 5Ka a pupuorbiir bamɩne na chɛnɛ tara a Farasee wiilfʋ ir ara tɩ 'yɛr, "A nɩyor banyãna, a sɛɛ naa ka ban ŋma a ba yɔɩ na ba tu a lɛ a Mosesɩ na bin." 6A nɩtʋ̃nsɩ nɩ a nɩbɛrɛ lɔ̃ɔn taa na ban guor a 'yɛr nyãna. 7A lɛ ban mana taa tɩ ta sɔ̃ɔ, Pita ir 'yɛr kʋ ba, "Yɛɛr, yɩ bɔ̃ɔ naa ɩka sɔ̃ɔ kɔ̃ɔ Nãaŋmɩn ir man a yɩ pɔ, ka a bala na ba sɩ a Juu nɩbɛ ɛ, mɩ na wõ a faafʋ 'yɛr nʋ̃ɔ 'yɛr yi a n nɛɛ pɔ, na ba sɔɔ de. 8Nãaŋmɩn na bɔ̃ɔ nɩrɛ jaa nyãa lɛ wiil ɩka wʋ sɔɔn de ba na wʋ kʋ ba a wʋ Sɩɛ nɩtãa lɛ wʋn kʋ sɩ. 9Waa maal a sɩn nɩ a bala ka sɩ tɛɛ taa ɛ, wʋ pɛɛn a ba nyãa ban sɔɔ jũu. 10A lɛ jũu, bãa 'yɔ̃ɔ lɛ yɩ mʋɔrɔ ɩka yɩ bɛɛr Nãaŋmɩn kaa, na yɩ tuo a poturbo tuor a sɩ sãakpãmɩne na ba dɔ̃ɔ tʋ̃ɔ tuo ɛ? 11Kai, sɩn sɔɔ naa ɩka a tu naa a sɩ Soro Yesu wɩ̃ɛfʋ jũu lɛ sɩ nyɛ faafʋ nɩtãa a bala kaar." 12Ka a nɩyɔɔ bala na duo ɩ jaa gbulo, tɩ chɛlɛ a lɛ a Pɔɔl nɩ a Banabasɩ na mana a yelfɛrsɩ nɩ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ a Nãaŋmɩn na de ba tʋ̃n a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ bala pɔ. 13Ban wa 'yɛr baar ka a Jemesɩ mɩ 'yɛr, "Yɛɛr, yɩ chɛlɛ ka. 14Simon man kʋ sɩ a lɛ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ tɩɛrtɔ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ ɩka wʋn ir nɩbɛ a ba pɔ, kʋ a wʋ mɩ̃ɛ. 15Ka a lɛ na dɔ̃ɔ sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ nɩ a 'yɛr nyã ɩ yelmɩ̃ɛ. 16'A anyã puor, ɩn lɩɛb tɩ mɛ a Nãa David yir 'lɔ na lo. Ɩn mɛn a 'lɔ na ŋmɛr, naa lɛ maal wʋ. 17Ka a nɩbɛ bala na chɛ pãa na yɔ bɔ a Soro nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ na bʋɔlɔ a n yuor, lɛ lɛ a sɩ Soro 'yɛr na maal a yele anyãna,' 18ka ba bɔ̃ɔn a kõr jaa jaa. 19"Maa 'yɛr nɩ nyã ɩka sɩ ta vɛ̃ ka a ɩ tuo kʋ a nɩyor banyãna na lɩɛrɛ waara a Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ. 20Tɩchɛ yɩ ɩ a sɩ sɛb kʋ ba ɩka yaa, ba taa dire tɩɩ bon ɛ, na ba taa sɛ̃nɛ ɛ, dʋ̃ɔ na var kpi ba taa ɔɔrɔ ɛ, na ba taa ɔɔrɔ jɩ̃ɩ ɛ. 21Bojũu, lɛ lɛ a Mosesɩ bin a nɛɛ ka a Juu nɩbɛ ma mʋɔlɔ a 'yɛr nyãna a tẽn a jaa ka ba mɩ ma kar naa a ba lɔ̃ɔfʋ jiir a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar jaa." 22Ka a nɩtʋ̃nsɩ nɩ a nɩbɛrɛ lɔ̃ɔn a pupuorbiir ba jaa pãa kaa ir nɩbɛ a ba pɔ, ka ban 'matãan a Pɔɔl nɩ a Banabasɩ tʋ̃ ka ba chen a Antiok. Judas ban bʋɔlɔ Basabasɩ nɩ Silasɩ lɛ ba ir, a nɩbɛ ayi banyãna mɩ dɔ̃ɔ ɩ nɩbɛrɛ pʋɔ a yɛɛr. 23Bala lɛ ba tʋ̃n a gãn nyãna, "A sɩn nɩtʋ̃nsɩ nɩ a nɩbɛrɛ na ɩ a yɩ yɛɛr puor naa a yɩn na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, na ɩ a sɩ yɛɛr be a Antiok nɩ a Siriya nɩ a Sɩlɩsɩya paal pɔ. 24Sɩ wõn a bamɩne na yi a sɩ sɛ̃ sɩn ba kʋ ba sɔr ɛ, tɩ vuro yɩ dɔ̃ɔnɔ̃ nɩ yɩ 'yɛrɛ. 25Ala lɛ so ka sɩ jaa sɔɔ ir nɩbɛ bamɩne tʋ̃ ka ban wa a yɩ sɛ̃, 'matãan a sɩ barmɩne Pɔɔl nɩ a Banabasɩ, 26a nɩbɛ banyãna lɛ sɔɔ kũu a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto yuor jũu. 27A lɛ jũu lɛ sɩ tʋ̃n a Judas nɩ a Silasɩ ka ban tɩ man a ba nɛɛ a lɛ sɩn sɛb. 28A vɩɛlɛ na kʋ a Nãaŋmɩn Sɩɛ nɩ a sɩn mɩ sɛ̃, ka sɩ kʋ̃ lɛ tuo yɩ tuor dɔɔl a anyãna ju ɛ. 29Yɩ taa dire tɩɩ bon ɛ, yɩ taa ɔɔrɔ jɩ̃ɩ ɛ, na yɩ taa ɔɔrɔ dʋ̃ɔ na var kpi nʋ̃n ɛ, bɩɩ sɛ̃nɛ ɛ. Yɩ mɔ̃ na yɩ nyɔɔ yɩ mɩ̃ɛ a yelsɩ anyãna pɔ. Yɩ jɛ̃ vɩla." 30Ban wa bar a Pɔɔl, nɩ a Banabasɩ, nɩ a Judas nɩ a Silasɩ sɔr, ka ba suu chen be a Antiok, be lɛ ba tɩ lɔ̃ɔ taa a bala na puoro ba jaa na ba de a gãn kʋ ba. 31A nɩbɛ na wa kar a gãn a 'yɔ̃ɔ ban ɩ̃kpɩ̃ɛn ka ba pʋɔ pɛl. 32Judas nɩ a Silasɩ mɩ na ɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ 'yɛr 'yɛr yɔɔ 'yɔ̃ɔn a yɛɛr ɩ̃kpɩ̃ɛn. 33Ban wa jɛ̃ a be kor bɩ̃lãa, ka a yɛɛr lɛ bar ba sɔr nɩ nyã'maar ka ba lɩɛb chen a bala na tʋ̃ ba sɛ̃. 35Tɩchɛ ka a Pɔɔl nɩ a Banabasɩ jɛ̃ be a Antiok, be lɛ a bala nɩ a ba taaba bamɩne wile tɩ mʋɔlɔ a sɩ Soro 'yɛr. 36A mɩn lɛ wa kor bɩ̃lãa ka a Pɔɔl 'yɛr kʋ a Banabasɩ, "Vɛ̃ ka sɩ lɛ chen tɩ piir a yɛɛr kaa a tẽn ala pɔ sɩn mʋɔl a sɩ Soro 'yɛr na sɩ kaa ŋmɩnɛ lɛ ba irɛ." 37Ka a Banabasɩ bʋɔrɔ ɩka wʋ de a Jɔɔn Maakɩ ka ba 'mataa chen. 38Tɩchɛ ka a Pɔɔl ba tɩɛr ɩka a ba tara sɔr ɛ, bojũu wʋ dɔ̃ɔ bar ba be a Pamfiliya ba lɛ pɔɔ ba chen a tʋ̃mɔ̃ jie ɛ. 39Be lɛ ba tãn tãn taa na ba ŋma dẽdẽme, ka a Banabasɩ de a Jɔɔn Maakɩ na wʋ kpɛ̃n a gboro chiin be a Sipurusɩ. 40Tɩchɛ ka a Pɔɔl mɩ ir a Silasɩ ka a yɛɛr de ba 'yɔ̃ɔ a sɩ Soro nũu pɔ, ka wʋn sʋ̃ʋ ba. 41Wʋ tun a Siriya nɩ a Sɩlɩsɩya 'yɔ̃ɔnɔ̃ a bala na puoro ɩ̃kpɩ̃ɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\