Tʋ̃mɔ̃ 16

1Pɔɔl tɩ chen a Debi na wʋ tɩ po chen a Lɩstɩra, be lɛ wʋ tɩ nyɛ a pupuoro ɩ̃sʋɔ ban bʋɔlɔ Timoti ka a wʋ ma ɩ Juu nɩrɛ na wʋ puoro, tɩchɛ ka a wʋ sãa ba ɩ a Juu nɩrɛ ɛ. 2Ka a yɛɛr na be a Lɩstɩra nɩ a Ikoniyum pʋr a Timoti yovɩla. 3A Pɔɔl bʋɔrɔ ɩka wʋ tara wʋ 'mataa chiine na wʋ ŋmaa wʋ a yʋɔr, bojũu a Juu nɩbɛ na kpɩɛrɛ a be bɔ̃ɔn naa a Timoti sãa na ba ɩ a Juu nɩrɛ ɛ. 4A lɛ ban lʋɔrɔ a tẽn, lɛ mɩ lɛ ba mana kʋrɔ ba lɛ a nɩtʋ̃nsɩ nɩ a nɩdierbe na be a Jerusalɛm na 'yɛr bin ka nɩbɛ ba turo. 5Ba 'yɔ̃ɔn a pupuorbiir ɩ̃kpɩ̃ɛn ka a nɩbɛ mɩ waara pʋɔrɔ bɩbir jaa. 6Pɔɔl nɩ a wʋ taaba tun a Fɩrgɩya nɩ a Galatiya paal pɔ, ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ ŋmaa ba sɔr a ba taa mʋɔlɔ a 'yɛr a be a Asɩya ɛ. 7Ban wa gbʋr a Misiya wɛr pɔ, ba ta mʋɔrɔ naa ɩka ba chen a Bitiniya tɩchɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ ba kʋ ba sɔr ɛ. 8A ba vɩɛ a Misiya bar tɩ suu chen be a Toroyas. 9A tɩ̃sɔɔ lɛ a Pɔɔl nyɛ jãna pɔ, daba na yi Masedonɩya ara sʋɔrɔ wʋ 'yɛrɛ, "Gɔ̃ɔ wa ka a Masedonɩya wa sʋ̃ʋ sɩ." 10Pɔɔl na nyɛ a nyɛfʋ nyãna, sɩ ir chɔɔr a lɛ nɛ na sɩ chen a Masedonɩya, na sɩ bɔ̃ɔn ɩka Nãaŋmɩn lɛ bʋɔl sɩ a sɩ tɩ mʋɔl a wʋ 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ ba. 11A Toroyas sɩn yi tɔ̃ɔ kpɛ a gboro a dẽdẽe a lɛ nɛ chen a Samotɩrasɩ, ka a wɛr na wa chaar, sɩ tãn a Neapolis. 12Be lɛ sɩ yin gbɛɛ chiin a Filipai, Worom dẽme lɛ dɔ̃ɔ kpɩɛrɛ a be na wʋ mɩ ɩ a Masedonɩya jikpɛ̃ɛ, be lɛ sɩ jɩ̃nɛ maal ber aŋmɩnɛ jaa. 13A Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar, sɩ yin a tẽe pɔ suu a põn pɔ, be lɛ sɩ tɩɛr ɩka sɩn nyɛn jie ban ma sʋɔrɔ Nãaŋmɩn. Sɩ jɩ̃nɛ naa be na sɩ piel 'yɛrɛ 'yɛr kʋrɔ pɔbɔ na lɔ̃ɔ a be. 14A pɔbɔ banyãna na chɛlɛ ɩ̃sʋɔ yuor din Lidiya na yara fɔjɩɩr, na wʋ yi a Tayatira tẽe pɔ, wʋ mɩ puoro naa Nãaŋmɩn. A sɩ Soro yuon a wʋ tɩɛr ka wʋ sɔɔ de a lɛ a Pɔɔl na 'yɛr. 15'Lɔ nɩ a wʋ yir dẽme ba jaa na wa so a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, wʋ bʋɔl sɩ naa a sɩ wa a wʋ yir a wʋ wa 'yɛr, "Ala ɩ yɩ sɔɔ naa ɩka n sɔɔn de a sɩ Soro, sɩrɛ jaa yɩ wa jɛ̃ a n yir." Lɛ lɛ wʋ mʋlɔ sɩ. 16Daar kɔ̃ɔ sɩn lɛ chiine a jie 'lɔ̃nɔ̃ a Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ jie, sɩ tuor gbãgbapɔɔbile na tara a sɩdɛɛr na wʋ ma 'yɛrɛ yele na ɩ daar kɔ̃ɔ. A lɛ wʋn 'yɛrɛ na wʋ nyɛrɛ libiyɔɔ kʋrɔ a bala na so wʋ. 17Ka a pɔɔbile nyãna turo a Pɔɔl na wʋ turo sɩ tãna 'yɛrɛ, "A nɩbɛ banyãna ɩ naa a Nãaŋmɩn nyã na be saaju tʋ̃tʋ̃nbɔ na ba wile yɩ a faafʋ sɔr." 18Lɛ lɛ a pɔɔbile mar bɩbir jaa ka a Pɔɔl wa vʋʋr faa tɩ lɩɛb 'yɛr kʋ a sɩɛ 'lɔ na be a pɔɔbile pɔ ɩka, "Yesu Kɩrɩsɩto yuor pɔ, n 'yɛr kʋ fʋ ɩka fʋ wa yi a pɔɔbile pɔ." Ajienaa ka a sɩɛ yi tɩchɛ wʋ bar. 19A pɔɔbile sorbo na wa bɔ̃ɔn ɩka baa lɛ nyɛrɛ tɔ̃nɔ̃ a pɔɔbile sɛ̃ ɛ, ba nyɔɔn a Pɔɔl nɩ a Silasɩ tɔɔ chiin be a daa pɔ a nɩbɛrɛ niem. 20Ba chiin ban tɩ kʋ a 'yɛr tɔɔrbɔ tɩ 'yɛr, "A nɩbɛ banyãna ɩ naa a Juu nɩbɛ na ba wa kpɛ dɔ̃ɔnɔ̃ sɩ a tẽe. 21Ba tara na yelsɩ kɔ̃ɔ an ba tara sɔr kʋ a sɩn Worom nɩbɛ a sɩn sɔɔ bɩɩ maal ɛ." 22Ka a nɩyɔɔ bala ir pʋɔ na baa bara a Pɔɔl nɩ a Silasɩ ɛ, ka a 'yɛr tɔɔrbɔ vɛ̃ ka ba yaar a Pɔɔl nɩ a Silasɩ fuusɩ bar tɩ 'yɔ̃ɔ a ba fɔb ba. 23A lɛ ban wa fɔb ba sɛɛ, ba nyɔɔr ban 'yɔ̃ɔ a pɔɔfʋ die pɔ, tɩ 'yɛr kʋ a 'lɔ na guro a pɔɔfʋ die, a wʋ bɔ̃ɔ kaara ba. 24Wʋn wõ a nɩtɔ̃, wʋ tɩɛ ban 'yɔ̃ɔ a die 'lɔ na be a sãlsɔɔ tɩ lũ a ba gbɛɛ mar daa. 25A tɩ̃sɔɔ bɩ̃ɩn lɛ a Pɔɔl nɩ a Silasɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn, na ba yiele nɩ a Nãaŋmɩn yiel, ka a ba taaba ban lɔ̃ɔ pɔɔn ba chɛlɛ. 26Ajienaa ka a tẽe dam kpɛ̃ɔ jaa, ka a pɔɔfʋ yir par kparaa mɩ dam. Ka a pɔɔfʋ der dɔ̃dɔɩ yuo yuor a jaa, ka nɩrɛ jaa bɔ̃jɔrma ban lũn wʋ for for. 27Ka a 'lɔ na guro a pɔɔfʋ die jɛɔ ir na wʋ nyɛ a lɛ a pɔɔfʋ der dɔ̃dɔɩ na yuor, ka wʋ vʋ̃ɔ sɔɔ ɩka wʋ kʋ̃n wʋ mɩ̃ɛ, bojũu wʋ man tãa a pɔɔfʋ dẽme yin jo. 28Tɩchɛ ka a Pɔɔl tãn, "Ta ge fʋ mɩ̃ɛ ɛ, sɩ jaa ben ka." 29A wʋ bʋɔl a ba waan fɩ̃tɩn wa kʋ wʋ a wʋ pɔɔ kpɛ̃n be a die pɔ, na wʋ tɩ lo gbur dumo mɩrɛ a Pɔɔl nɩ a Silasɩ niem. 30Tɩ pãa ir tara ba yin tɩ sʋʋr, "Nɩbɛrɛ, ŋmɩnɛ lɛ ɩn ɩrɛ wa nyɛ faafʋ?" 31A ba 'yɛr kʋ wʋ, "Sɔɔ de a sɩ Soro Yesu, fʋ̃ʋ nɩ a fʋ yir dẽme na nyɛn faafʋ." 32Be lɛ ba pãa 'yɛr a sɩ Soro 'yɛr kʋ wʋ nɩ a bala jaa na be a wʋ yir. 33A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ lɛ a pɔɔfʋ die guguro de ba yin a tɩ̃sɔɔ 'lɔ̃nɔ̃ na wʋ tɩ pɛɛ a ba natɩɛ tɩchɛ a ba mɩ tɔ̃ɔ so a 'lɔ nɩ a wʋ yir dẽme ba jaa a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. 34Ka a pɔɔfʋ die guguro tara ba kpɛ̃n a wʋ yir tɩ maal bʋ̃diir kʋ ba, ka nʋ̃ɔ kpɛ a wʋ yir dẽme, bojũu 'lɔ nɩ a wʋ yir dẽme ba jaa sɔɔn de a Nãaŋmɩn. 35Wɛr na wa chaar a 'yɛr tɔɔrbɔ ir a ba tʋ̃tʋ̃nbɔ tʋ̃ na ba 'yɛr kʋ ba, "Yɩ chen tɩ 'yɛr kʋ a 'lɔ na guro a pɔɔfʋ die ɩka, a wʋ yuo a dɔɔr bala bar." 36Ka a pɔɔfʋ die guguro 'yɛr kʋ a Pɔɔl, "A 'yɛr tɔɔrbɔ tʋ̃n ɩka n yuo a fʋ̃ʋ nɩ a Silasɩ bar. A lɛ pʋ̃pãanyã yɩn tʋ̃ɔ chiine, yɩ chiine nɩ nyã'maar." 37Tɩchɛ ka a Pɔɔl 'yɛr kʋ a bala ban tʋ̃, "Chãa pɔ jaa lɛ ba vɛ̃ a ba fɔb sɩ, baa tɔɔr a sɩ 'yɛr ɛ, sɩ gba ɩ naa a Worom dẽme tɩ ba 'yɔ̃ɔ sɩ a pɔɔfʋ die pɔ. Pʋ̃pãanyã a ba lɛ bʋɔrɔ ɩka ba sɔɔl yuo sɩ bar? Bala mɩ̃ɛ ba wa yuo sɩ bar." 38A tʋ̃tʋ̃nbɔ na tɩ man a lɛ kʋ a 'yɛr tɔɔrbɔ, ban wa wõ ɩka a Pɔɔl nɩ a Silasɩ ɩ naa Worom dẽme, dãbɩ̃ɛ kpɛ ba naa. 39Ka a bala mɩ̃ɛ pãa chen tɩ 'maal ba yin a pɔɔfʋ die pɔ, tɩ sʋɔr ba ɩka ba yi a tẽe 'lɔ pɔ. 40Pɔɔl nɩ a Silasɩ na wa yi a pɔɔfʋ die pɔ, ba chen a Lidiya yir, be lɛ ba tɩ tuor a yɛɛr ka ba 'yɔ̃ɔ ba ɩ̃kpɩ̃ɛn tɩ pãa yi a be chen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\