Tʋ̃mɔ̃ 17

1Ba tun a Amfipolis nɩ Apoloniya na ba wa a Tɛsalonika, be lɛ a Juu nɩbɛ lɔ̃ɔfʋ yir be. 2Lɛ a Pɔɔl na ma irɛ lɛ wʋ chen be a lɔ̃ɔfʋ yir, Pɛ̃nfʋsɩ gbɛɛ ata jaa lɛ wʋ kpɛ a be ka a 'lɔ nɩ a bala vɩɛrɛ a Nãaŋmɩn gãma. 3Wʋ mana na wile a lɛ an sɛɛ a Nɩ-iraa na di dɔɔyɛ tɩ na wʋ ir a kũu pɔ ɩ vʋr, "A Yesu nyãna ɩn ben 'yɛrɛ a wʋ 'yɛr, lɛ ɩ a Nɩ-iraa." 4Ka a Juu nɩbɛ bamɩne sɔɔ a lɛ na ba pʋɔ a Pɔɔl nɩ a Silasɩ, 'matãan a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ na dɔ̃ɔ puoro a Nãaŋmɩn lɔ̃ɔn pɔɔ 'yɔ̃ɔnsɩ. 5Tɩchɛ ka a nyuur kpɛ a Juu nɩbɛ, ka ba bɔ a ba taaba nɩbomo be a daa pɔ lɔ̃ɔ taa, na ba piel gɔ̃mɔ̃ be a tẽe pɔ. Ba tɩ sɛɛn a Jason yir bʋɔrɔ a Pɔɔl nɩ a Silasɩ ɩka ba yin chiin ba a nɩyɔɔ bala niem. 6Tɩchɛ ban ba wa tɩ nyɛ ba ɛ, ba nyɔɔn a Jason nɩ a yɛɛr bamɩne chiin a tẽe nɩbɛrɛ niem tɩ tãna 'yɛrɛ. "A dɔɔr banyãna lɛ dɔ̃ɔnɔ̃ a wɛr wʋ jaa, ba wa tãn ka pʋ̃pãanyã 7ka a Jason tuor de ba 'yɔ̃ɔ a wʋ yir. Ba sɔ̃ɔnɔ̃ naa a Nãa Siisa chire na ba 'yɛrɛ ɩka nãa ɩ̃sʋɔ ben be ban bʋɔlɔ Yesu." 8A lɛ a tẽe nɩbɛrɛ nɩ a nɩyɔɔ bala na wõ a 'yɛr nyãna, a dam ba naa. 9A ba pãa 'yɔ̃ɔ a Jason nɩ a yɛɛr bala a ba yab libie tɩ ba bar ba sɔr. 10A lɛ a wɛr na wa tɔ̃ɔ sɔb, ka a yɛɛr bar a Pɔɔl nɩ Silasɩ sɔr ka ba chen be a Beriya. Ban tɩ ta, ba chen be a Juu nɩbɛ lɔ̃ɔfʋ yir. 11A Juu nɩbɛ bala na be a Beriya ɩn chɛchɛlbɛ gar a bala na be a Tɛsalonika, bojũu ba den a 'yɛr nɩ chɩlfʋ na ba vɩɛrɛ a Nãaŋmɩn gãma kaara bɩbir jaa ɩka ba kaa lɛ a Pɔɔl na 'yɛrɛ ɩn yelmɩ̃ɛ bɩɩ. 12A Juu nɩbɛ yɔɔ jie sɔɔn de a 'yɛr lɔ̃ɔn a bala na ba ɩ Juu nɩbɛ dɔɔr yɔɔ jie, nɩ a pɔɔ 'yɔ̃ɔnsɩ bamɩne yɔɔ jie. 13A Juu nɩbɛ na be a Tɛsalonika na wa bɔ̃ɔn ɩka a Pɔɔl ben a Beriya mʋɔlɔ a Nãaŋmɩn 'yɛr, ba chen a be tɩ chãgbala a nɩbɛ dɔ̃ɔnɔ̃ nɩ ba. 14Ka a yɛɛr mɩ tɔ̃ɔ 'yɔ̃ɔ a Pɔɔl a man sɔr a wʋ chen, tɩchɛ ka a Silasɩ nɩ a Timoti 'lɔ jɛ̃ be a Beriya. 15A nɩbɛ bala na bɩɛl a Pɔɔl ba tɩ tãn wʋn a Atensɩ, bala lɛ wʋ lɩɛb tʋ̃ ɩka a Silasɩ nɩ a Timoti a ba wa fɔɔ a wʋ sɛ̃. 16A lɛ wʋn chɛnɛ chɛlɛ ba be a Atensɩ, suur wa tɩ kpɛ wʋ naa a lɛ wʋn nyɛ a tẽe na sɛɛn a tɩbɛ. 17Lɛ lɛ 'lɔ nɩ a Juu nɩbɛ nɩ a Greek bala na puoro a Nãaŋmɩn ma mana taa be a ba lɔ̃ɔfʋ yir, nɩ a bala wʋn ma pɔɔ a daa pɔ bɩbir jaa nɩ nɩrɛ jaa wʋn tuor. 18Ka a bɔ̃bɔ̃ɔnbɔ bamɩne na yi a Epikuriya nɩ a Sɩtoyik gbul pɔ piel chɩrɛ nɩ a Pɔɔl. Ka a bamɩne sʋrɔ, "Bo lɛ a dabʋlɔbʋlɔ nyãna ara 'yɛrɛ?" Ka a bamɩne mɩ 'yɛrɛ, "Ŋmɩn sãansɩ kɔ̃ɔ 'yɛr lɛ wʋ 'yɛrɛ." Ba 'yɛrɛ naa nɩtɔ̃ bojũu, Pɔɔl mʋɔlɔ naa a Yesu 'yɛr nʋ̃ɔ nɩ a kũu pɔ irfʋ 'yɛr. 19Be lɛ ba pãa bʋɔl wʋ chiin be a lɔ̃ɔfʋ jie a Areyopagusɩ na ba 'yɛr, "Fʋn tʋ̃ɔ wiil sɩ a fʋ wiil paalaa nyãna fʋn wile a sɩ bɔ̃ɔ bɩɩ? 20'Yɛr sãan lɛ a nyã fʋn waan a sɩ wõnõ na sɩ bʋɔrɔ ɩka sɩ bɔ̃ɔ a par." 21Atensɩ dẽme ba jaa lɔ̃ɔn a sãanba na kpɩɛrɛ a be, baa tara tʋ̃mɔ̃ lɛ pʋɔ a 'yɛr paalaa ban ma 'yɛrɛ na ba chɛlɛ nɩ yelpaalaa na ɩrɛ. 22Lɛ lɛ a Pɔɔl pãa ir a nɩbɛ na lɔ̃ɔ a Areyopagusɩ na wʋ 'yɛr, "Atensɩ dɔɔr, n nyɛn bɔ̃ɔn yɩn nʋ̃ ŋmɩmɛ puorfʋ. 23Bojũu ɩn yʋɔrɔ kaara a yɩ tɩbɛ jiir, n tɩ nyɛn a bɔɔr lofʋ jie ɩ̃sʋɔ yɩn sɛb 'yɔ̃ɔ, ŊMƖN 'LƆ SƖN BA BƆ̃Ɔ Ɛ. A Nãaŋmɩn 'lɔ gba yɩn mɩ̃ɛ na puoro tɩ ba bɔ̃ɔ wʋ ɛ, 'lɔ lɛ n waan ɩka n wa mʋɔl kʋ yɩ. 24"A Nãaŋmɩn 'lɔ na maal a wɛr nɩ a bomo a jaa na be a pɔ, 'lɔ lɛ ɩ a saaju nɩ a tẽe jaa Soro, na waa gãna a yie ala a nɩbɛ na mɛn a ba nuur kʋ wʋ ɛ. 25Waa dɩɛl nɩrɛ nũu tʋ̃mɔ̃ ala ɩ wʋ bʋɔrɔ na bon kɔ̃ɔ ɛ, bojũu 'lɔ mɩ̃ɛ lɛ kʋ nɩrɛ nyɛvʋr, ka wʋ vʋrɔ nɩ bon jaa. 26Dabʋ̃'yen pɔ lɛ wʋ tu na wʋ maal a nɩbʋrsɩ, ka ba kpɩɛrɛ a wɛr wʋ jaa. A wʋ man a sɔ̃ɔsɩ kʋ ba, nɩ a jiir ala ban na kpɩɛrɛ. 27Nãaŋmɩn maal naa nɩtɔ̃ ka nɩrɛ na tʋ̃ɔ yɔbɔ wʋ, amɩne sɛ̃ ban nyɛ wʋ naa, bojũu waa jãan a sɩ ɩ̃sʋɔ jaa ɛ. 28'Bojũu, a wʋ 'yɔ̃ɔ lɛ sɩ chɛnɛ na sɩ be ka a tẽe pɔ,' na sɩ yʋɔrɔ nɩtãa lɛ a yɩn mɩ̃ɛ nɩbɛ bamɩne na dɔ̃ɔ 'yɛr, 'A wʋ bibiir lɛ sɩ ɩ.' 29"Sɩn ɩ a Nãaŋmɩn bibiir jũu, yɩ taa ɩ a sɩ tɩɛr ɩka a Nãaŋmɩn nyã kaara naa fɩka bon nɩrɛ na de wʋ yɛ̃ bɩɩ bɔ̃ɔfʋ mɛn, sɛlma, bɩɩ libipɩla, bɩɩ kʋsɩr kaar ɛ. 30A kõr jaa 'lɔ, Nãaŋmɩn lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ a sɩ ba bɔ̃ɔfʋ, tɩchɛ pʋ̃pãanyã 'lɔ, wʋ kpãkpãana na nɩrɛ jaa jie jaa ɩka, ba lɩɛb ba tɩɛr. 31Bojũu wʋ ir bɩbir bin wʋn na de a daba 'lɔ wʋn ir, na wʋ tɔɔr a wɛr 'yɛr nɩ yeltorsɩ pɔ. Wʋ vɛ̃n ka a chaar kʋ nɩrɛ jaa wʋn sɩ̃ɩ wʋ a kũu pɔ." 32Ban wa wõ a kũu pɔ irfʋ 'yɛr, bamɩne lan wuol, tɩchɛ ka bamɩne mɩ 'yɛr, "Sɩn bʋɔrɔ naa ɩka sɩ lɛ wõ a 'yɛr nyã nɩdaar." 33A lɛ, Pɔɔl bar ba naa a lɔ̃ɔfʋ jie. 34Tɩchɛ ka a nɩbɛ bɩ̃lãa turo a Pɔɔl na ba sɔɔ de a 'yɛr, a ba ɩ̃sʋɔ lɛ Diyonɩsɩs na ɩ a Areyopagusɩ lɔ̃ɔfʋ nɩrɛ, ka a pɔɔ ɩ̃sʋɔ mɩ na pʋɔ yuor di Damarisɩ nɩ bamɩne mɩ na pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\