Tʋ̃mɔ̃ 18

1A anyã puor, Pɔɔl yin a Atensɩ na wʋ chen be a Korɩntɩ. 2Be lɛ wʋ tuor a Juu nɩrɛ na di Akuila na wʋ ɩ Pontus bal nɩrɛ, 'lɔ nɩ a wʋ pɔɔ Pɩrɩsɩla na yi a Itali wa a ba kor ɛ, bojũu a Nãa Kɩlaudiyus 'yɛr naa ɩka a Juu nɩrɛ jaa wʋ yi a Worom. Ka a Pɔɔl chen ɩka wʋ piir ba kaa. 3Wʋ tɩ jɛ̃n a be a ba 'mataa tʋ̃nɔ̃ bojũu ba jaa bɔ̃ɔn a gãma tʋ̃mɔ̃. 4A Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar jaa Pɔɔl ma chen a ba lɔ̃ɔfʋ yir ma tɩ 'yɛrɛ a 'yɛr bʋɔrɔ ɩka wʋ lɩɛb a Juu nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ tɩɛr. 5Lɛ a Silasɩ nɩ a Timoti na wʋ yi a Masedonɩya wa a Korɩntɩ, Pɔɔl den a wʋ sɔ̃ɔ wʋ jaa na wʋ mʋɔlɔ mana kʋrɔ a Juu nɩbɛ ɩka a Yesu lɛ a Nɩ-iraa. 6Tɩchɛ ka Juu nɩbɛ 'yɛrɛ a Pɔɔl kpõkpoor 'yɛr, a wʋ pɩ̃pɩ̃ a fɔbaa 'yɔ̃ɔ ba tɩ 'yɛr kʋ ba, "A yɩ jɩ̃ɩ a lɩɛb dɔɔl a yɩ ju, a ba lɛ ɩ maa 'yɛr ɛ, an yi dɩna chiine, n chiine naa a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ jie." 7Pɔɔl yin be a lɔ̃ɔfʋ yir na wʋ gʋɔr a daba ɩ̃sʋɔ na di Titiyusɩ Jusɩtusɩ na ba ɩ a Juu nɩrɛ ɛ na puoro ka a wʋ yir gbʋr a lɔ̃ɔfʋ yir. 8Ka a Kɩrɩsɩpusɩ na ɩ a lɔ̃ɔfʋ yir nɩdiere nɩ a wʋ yir dẽme ba jaa sɔɔ de a sɩ Soro 'yɛr nɩ a Korɩntɩ dẽme yɔɔ na wõ a lɛ wʋn 'yɛr, a ba sɔɔ a wʋ so ba jaa a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. 9A tɩ̃sɔɔ ɩ̃sʋɔ, a sɩ Soro 'yɛr 'yɛr kʋ a Pɔɔl jãna pɔ ɩka, "Taa joro dãbɩ̃ɛ ɛ, mʋ̃ɔ nɩbir mʋɔlɔ a 'yɛr ta pɔɔ nɛɛ ɛ. 10Bojũu, ɩn pʋɔ fʋ naa, nɩrɛ jaa kʋ̃ nyɔɔ fʋ bɩɩ maal fʋ dɛɛr ɛ, bojũu n chɛnɛ na tara nɩyɔɔ a tẽe nyã pɔ." 11Be lɛ a Pɔɔl jɛ̃ a be a Korɩntɩ yuon gbul nɩ bʋ̃ŋmaa na wʋ wile ba a Nãaŋmɩn 'yɛr. 12A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ lɛ a Galio ɩ a Akaya nɩkpɛ̃ɛ, ka a Juu nɩbɛ guor taa na ba nyɔɔ a Pɔɔl chiin be a 'yɛr tɔɔrfʋ jie. 13Be lɛ ba tɩ 'yɛr, "A daba nyãna lɛ bʋɔrɔ ɩka wʋ lɩɛb a nɩbɛ tɩɛr ka ba puoro Nãaŋmɩn na ba tu a lɛ a sɩ nɛbinsɩ na 'yɛr ɛ." 14Ka a Pɔɔl haa nɛɛ ɩka wʋ 'yɛr 'yɛr, tɩchɛ ka a Galio 'yɛr kʋ a Juu nɩbɛ, "A yɩn, ala ta ɩ yeldɛɛr bɩɩ yelbier kɔ̃ɔ 'yɔ̃ɔ lɛ, ɩn taa 'maan ɩ̃gãn chɛlɛ. 15Tɩchɛ an ben wa lɔ̃ɔ taa nɩ a yɩ 'yɛr bie nɩ yoe 'matãan a yɩ nɛbinãa yɩn mɩ̃ɛ yɩ maal, maa kʋ̃ tʋ̃ɔ a 'yɛr nyãna tɔɔr ɛ." 16Lɛ lɛ wʋ vɛ̃ a ba dii ba bar be a 'yɛr tɔɔrfʋ jie. 17A ba lɩɛb nyɔɔ a Sosetenesɩ na ɩ a lɔ̃ɔfʋ jie nɩkpɛ̃ɛ na ba ŋme be a 'yɛr tɔɔrfʋ yir dɔ̃dɔr nɛɛ, tɩchɛ a Galio baka ba be be ɛ. 18Pɔɔl jɛ̃n be a Korɩntɩ tẽe kor bɩ̃lãa, tɩ pãa bar a yɛɛr na wʋ kpɛ a gboro chiine a Siriya ka a Pɩrɩsɩla nɩ a Akuila pɔɔ wʋ. Sɛrɛ tɩchɛ ka wʋ chen, wʋ vɛ̃n ka ba põ wʋ a ju be a Senkereya, bojũu wʋ dɔ̃ɔ põl 'yɔ̃ɔ a wʋ mɩ̃ɛ. 19Ba tãn be a Efesus tẽe pɔ, ka a Pɔɔl bar a Pɩrɩsɩla nɩ a Akuila tɩ na wʋ mɩ̃ɛ chen be a lɔ̃ɔfʋ jie ka a 'lɔ naa Juu nɩbɛ tɩ mana taa. 20A ba sʋɔr wʋ ka wʋ jɩ̃nɛ a be bɩ̃lãa tɩ waa sɔɔ ɛ. 21Tɩchɛ wʋn wa chiine wʋ tɩr nɛɛ kʋ ba, "Ala ɩ Nãaŋmɩn wa sɔɔ naa, ɩn lɩɛb wa." Be lɛ wʋ kpɛ a gboro yi a be a Efesus tẽe pɔ. 22Wʋn tɩ ta a Sisariya wʋ don be a Jerusalɛm na wʋ tɩ puor a bala na puoro, tɩ pãa suu chen a Antiok. 23Pɔɔl na tɩ jɛ̃ a be a Antiok kor bɩ̃lãa, wʋ pãa yin yʋɔrɔ a Galatiya paal 'lɔ wʋ jaa nɩ a Fɩrgɩya na wʋ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a poturbo ɩ̃kpɩ̃ɛn. 24Ka a Juu nɩrɛ ɩ̃sʋɔ yuor na di Apolosɩ yin be a Aleksandiriya na wʋ wa a Efesus tẽe pɔ. Wʋ ɩ naa nɩrɛ na jãn na wʋ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn gãma tɩ bɔ̃ɔ 'yɛr sʋ̃. 25Apolosɩ nyã dɔ̃ɔ jãn a sɩ Soro sɔr defʋ, na wʋ 'yɛrɛ nɩ nɩbijɩɛ na wʋ wile nɩ Yesu yele ka a tor, tɩchɛ ka a ɩ Jɔɔn Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ sofʋ tɛɛ lɛ wʋ bɔ̃ɔ. 26Wʋ piel na wʋ 'yɛrɛ nɩ nyãa be a Juu nɩbɛ lɔ̃ɔfʋ yir. A Pɩrɩsɩla nɩ a Akuila na wa wõ a wʋ 'yɛr, ba bʋɔl wʋn be a ba yir na ba pãa wiil wʋ a Nãaŋmɩn sɔr jaa dẽ dẽ. 27Apolosɩ wa bʋɔrɔ naa Akaya chenfʋ, ka a yɛɛr 'yɔ̃ɔ wʋ ɩ̃kpɛ̃ɔ tɩ sɛb gãn kʋ a bala na puoro a be a ba de wʋ. Wʋn tɩ ta a be a ɩn sʋ̃ʋfʋ kpɛ̃ɛ kʋ a bala a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ na vɛ̃ ka ba sɔɔ de a Yesu. 28Wʋ 'yɛr kpɛ̃ɔ jaa lɔb a Juu nɩbɛ chãa pɔ, na wʋ chɩrɛ ba yuoro nɩ a Nãaŋmɩn gãma wile ba ɩka a Yesu lɛ ɩ a Nɩ-iraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\