Tʋ̃mɔ̃ 19

1Lɛ a Apolosɩ na chɛnɛ be a Korɩntɩ, Pɔɔl den a mɔgɔ̃ɔ sɔr na wʋ tɩ ta a Efesus tẽe pɔ. Be lɛ wʋ nyɛ a poturbo bamɩne, 2na wʋ sʋʋr ba, "A sɔ̃ɔ 'lɔ yɩn sɔɔ de a Yesu, yɩ nyɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ bɩɩ?" Ka ba 'yɛr, "Kai, saa gba wõ ɩka Nãaŋmɩn Sɩɛ ben be ɛ." 3Ka a Pɔɔl sʋʋr ba, "Tɩ kɔ̃buor lɛ yɩ so?" Ka ba 'yɛr, "Jɔɔn kʋ̃ɔ lɛ sɩ so." 4A Pɔɔl 'yɛr kʋ ba, "A bala na lɩɛb a ba tɩɛr lɛ a Jɔɔn so ba Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, tɩ na wʋ 'yɛr kʋ a nɩbɛ ɩka ba sɔɔ de a 'lɔ na waara a wʋ puor, 'lɔ lɛ ɩ a Yesu." 5A nɩbɛ na wa wõ a anyãna ba sɔɔ naa ka wʋ so ba a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, nɩ a sɩ Soro Yesu yuor. 6Ka a Pɔɔl dɔɔl ba a wʋ nuur ka Nãaŋmɩn Sɩɛ wa kpɛ ba a ba 'yɛrɛ kɔkɔyor, na ba ma piel 'yɛrɛ lɛ Nãaŋmɩn na wiil ba. 7Ban ɩn dɔɔr pie nɩ ayi. 8Ŋmɛrsɩ ata lɛ wʋ be a be na wʋ ma kpɩɛrɛ a ba lɔ̃ɔfʋ jie na wʋ ma kpɩrkpɩrɛ ba wile ba a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr. 9Tɩchɛ a bamɩne kpɛ̃mɛ naa a ba nyãa na ba tɔr baa sɔɔ ɛ, tɩ na ba kpɛrɛ a Sɔr. Ka a Pɔɔl bar ba, tɩ na wʋ ma tara a bala na sɔɔ de, ma kpɛ̃n be a Tiranusɩ jãnfʋ diyal 'lɔ pɔ, a ba ma tɩ mana taa. 10Lɛ lɛ wʋ tara tɩ tãn yuom ayi, ka a Juu nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ, bala jaa na be a Asɩya paal pɔ wõn a sɩ Soro 'yɛr. 11Nãaŋmɩn den a Pɔɔl tʋ̃n nɛ'maa tʋ̃yɔɔ. 12A Pɔɔl fɔbile wʋn ma fɩɛlɛ nɩ nyĩe nɩ a wʋ pẽpele ala wa sɩɩr baalaa, a baalsɩ ba jaa ma sa naa, ka a sɩdɛbɛ ma yire a nɩbɛ pɔ. 13Ka a Juu nɩbɛ bamɩne mɩ yi yʋɔrɔ na dii a sɩdɛbɛ ka a yi na ba fere de a sɩ Soro Yesu yuor 'yɛrɛ kʋrɔ a bala na tara a sɩdɛbɛ, "A Yesu 'lɔ a Pɔɔl na mʋɔlɔ, a wʋ yuor pɔ lɛ sɩ 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, yɩ wa yi." 14A Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ na di Sekeva dabil ayopõi lɛ dɔ̃ɔ maala a lɛ nɛ. 15Daar kɔ̃ɔ a sɩdɛɛr sʋʋr ba naa, "N bɔ̃ɔn Yesu naa bɔ̃ɔ Pɔɔl, tɩchɛ a yɩn mɩ ba boo yɩ ɩ?" 16Ka a daba 'lɔ na tara a sɩ dɛɛr pãa ɔɔ nyɔɔr ba jaa, na wʋ ŋme ba jaa pɩrpɩr tɔɔr a ba bonsɩ chɩɛr ka ba jo yi a die pɔ nɩ sal'mɔi. 17A Juu nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ, na kpɩɛrɛ a be Efesus tẽe pɔ, ba jaa bɔ̃ɔn naa a yele nyãna, ka dãbɩ̃ɛ kpɛ ba a baa lɛ tara a sɩ Soro Yesu yuor dɩ̃ɛnɛ nɩ ɛ. 18Ka a nɩyɔɔ bala na sɔɔ de, yi chãa pɔ, na ba 'yɛrɛ a ba maal dɛbɛ. 19A jɩbʋʋrbɔ bala mɩ na sɔɔ, waan naa a ba jɩbʋʋrgãma wa chʋm a nɩbɛ ba jaa niem, ban wa sɔr a gãma ala ban chʋm libie ka a ɩ libipɩla turo ayi dɔɔl lɩjaayi nɩ pie (50,000). 20A sɔr nyãna lɛ a sɩ Soro 'yɛr yaar de jie wʋ jaa nɩ kpɛ̃ɔ. 21A anyãna a jaa na wa ɩ, Pɔɔl ŋmen nyãa ɩka wʋn chen a Jerusalɛm na wʋn tu a Masedonɩya nɩ Akaya, "Maa wa ta a be baar, ɩn chen a Worom mɩ." 22Wʋ tʋ̃ naa a nɩbɛ ayi a bala na sʋ̃nɔ̃ wʋ Timoti nɩ Erastus ka ba chen a Masedonɩya, tɩchɛ ka a 'lɔ jɩ̃nɛ be a Asɩya paal pɔ kor bɩ̃lãa. 23A sɔ̃ɔ nyãna lɛ a damfʋ ir a Sɔr tʋfʋ 'yɔ̃ɔ. 24Sãa kuro kɔ̃ɔ yuor na di Demetirus, wʋ ma den a kpãna na wʋ kur a Atemisɩ puorfʋ yirbil ka a bala na ɩ a tʋ̃tʋ̃nbɔ nyɛrɛ libie. 25A Demetirus bʋɔl a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ ba jaa lɔ̃ɔ taa nɩ a bala jaa mɩ na bɔ̃ɔ a maalfʋ na wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɛɛr, yɩ bɔ̃ɔn naa tɔ̃nɔ̃ sɩn nyɛrɛ a tʋ̃mɔ̃ nyã pɔ. 26Yɩn mɩ̃ɛ nyɛ naa na yɩ wõ a lɛ a Pɔɔl nyãna na 'yɛrɛ na wʋ lɩɛrɛ a nɩyɔɔ tɩɛrsɩ a ka Efesus tẽe pɔ, nɩ a Asɩya wɛr wʋ jaa. Wʋ 'yɛr naa ɩka a ŋmɩmɛ ala ban maal nuur ba ɩ ŋmɩmɛ ɛ. 27A ba ɩ a sɩ yara na lo tɛɛ lɛ ɛ, tɩchɛ ba kʋ̃ lɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a Atemisɩ puorfʋ yir kpɛ̃ɛ go ɛ. Ka a Asɩya nɩ a wɛr wʋ jaa kʋ̃ lɛ puoro a ŋmɩn pɔɔ nyã go ɛ." 28Ban wõ lɛ a Demetirus na 'yɛr, ka a suur nyɔɔ ba a ba tãna 'yɛrɛ, "A sɩn Efesus ŋmɩn Atemisɩ bɛrma naa." 29Ajienaa lɛ a tẽe wʋ jaa pɔɔn gɔ̃mɔ̃, ka a nɩbɛ nyɔɔ a Gayus nɩ Aristakus, Pɔɔl tʋ̃tʋ̃taaba lɛ a ba 'mataa yi a Masedonɩya na ba ŋmʋr ba a lɛ chiin a jie 'lɔ a tẽe nɩbɛ na ma lɔ̃ɔ dɩ̃ɛnɛ. 30Ka a Pɔɔl mɩ ta bʋɔrɔ ɩka wʋ daa yi a be a nɩyɔɔ bala pɔ, tɩchɛ ka a poturbo ba sɔɔ ɛ. 31A nɩbɛrɛ bamɩne gba na yi a paal 'lɔ pɔ na ɩ a Pɔɔl barmɩne, tʋ̃n nɩbɛ ka ba sʋɔr wʋ ɩka wʋ taa ɩrɛ wa yire be a dɩ̃ɛn jie ɛ. 32Burbur kpɛ̃n a nɩyɔɔ bala na duo a be, ka bamɩne 'yɛrɛ turo nɩ ka sɛn, ka bamɩne mɩ 'yɛrɛ turo nɩ jɩ̃ yuo, ka bamɩne mɩ gba ba bɔ̃ɔ bo 'yɔ̃ɔ ban be be ɛ. 33Ka a Juu nɩbɛ daa Aleksanda 'yɔ̃ɔ be a niem, ka a nɩyɔɔ bala tãna mana wʋ lɛ wʋn na 'yɛr. Wʋ wɩlwɩl ban nuur ɩka, ba bar gɔ̃n tɩ wʋ 'yɛr a ba kaa. 34Tɩchɛ ban wa bɔ̃ɔn ɩka Juu nɩrɛ lɛ wʋ ɩ, ba jaa ŋmen chɛl bʋ̃'yen lɛ̃ɛɛ tɩ na ba 'yɛrɛ, "A sɩn Efesus ŋmɩn Atemisɩ bɛrma naa." 35A tẽe gãn sɛɛrɛ vɛ̃n ka a nɩyɔɔ bala ŋmaa vʋʋr tɩ wʋ 'yɛr kʋ ba, "Efesus dẽme woɩ, a wɛr wʋ jaa bɔ̃ɔn naa ɩka a Efesus tẽe lɛ kaara a Atemisɩ kpɛ̃ɛ nyã puorfʋ yir a wʋ kʋsɩr 'lɔ na yi a saaju lo. 36A nɩtɔ̃nɔ̃ jũu, nɩrɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ chɩɩr ɛ, yɩ ɩ jaa gbul na yɩ ta pɔɔrɔ yelsɩ ɛ. 37A nɩbɛ banyãna yɩn waan a kana ba ju bon jaa a puorfʋ yir ɛ, bɩɩ 'yɛr 'yɛrdɛɛr jaa 'yɔ̃ɔ a sɩ ŋmɩn pɔɔ nyã ɛ. 38Ala ɩ a Demetirus nɩ a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ wa tara nɩrɛ nɩ 'yɛr, a 'yɛr tɔɔrfʋ bɩbie ben be nɩ a nɩbɛrɛ ban tʋ̃ɔ chen a be tɩ bʋɔl taa. 39Ala ɩ yele kɔ̃ɔ mɩ ben be a yɩ bʋɔrɔ ɩka yɩ 'yɛr, ban tʋ̃ɔ maal a be a nɩyɔɔ ba jaa niem. 40A lɛ an sɩ ben 'yɛr pɔ, a damfʋ nyã na dam a dɩna jũu. A 'yɛr nyãna jũu, saa be jaa na tʋ̃ɔ wiil a par ɛ, bojũu a ba tara par ɛ." 41A anyãna wʋn 'yɛr baar tɩ na wʋ wɛl a nɩyɔɔ bala bar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\