Tʋ̃mɔ̃ 2

1A Pentikosɩ na wa ta, ba jaa ben a jibʋ̃'yen. 2Ajienaa lɛ ka a damfʋ na kaara fɩka sɛsɛkpɛ̃ɛ na furo yi a saaju wa sɛɛ a die 'lɔ pɔ ban jɩ̃nɛ. 3Be lɛ ba nyɛ bũu 'lɩraa na ŋmara jaa pʋrpʋr dɔɔlɔ ɩ̃sʋɔ jaa bʋ̃'yen 'yenɩ. 4Ka ba jaa sɛɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ na ba piel 'yɛrɛ kɔkɔyor lɛ a Sɩɛ na kʋ ba. 5A Juu nɩbɛ na joro a Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ na ba yi a tẽn tẽn wa kpɩɛrɛ a be a Jerusalɛm. 6Ban wa wõ a gɔ̃mɔ̃ nyã, a nɩyɔɔ ba nyãna ba jaa wa lɔ̃ɔn taa na ba ɩ chĩcham, bojũu ɩ̃sʋɔ ma wõn ban 'yɛrɛ a wʋ kɔkɔr. 7Ka a ɩ yel dũu naa, na a 'maa ba jaa nɛɛ ka ba sʋrɔ taa, "A ba ɩ Galilee dẽme lɛ a banyãna na 'yɛrɛ ɛ? 8Tɩ ŋmɩnɛ a ɩ ka a sɩ ɩ̃sʋɔ jaa wõnõ ban 'yɛrɛ nɩ a sɩ kɔkɔɛ? 9Parti dẽme, Mede dẽme, nɩ a Elam dẽme. Bamɩne mɩ yin Mesopotamiya, Judiya, Kapadosiya nɩ Pontus nɩ Asɩya. 10Ka bamɩne mɩ yi Fɩrgɩya, nɩ Pamfiliya, nɩ Ijipitɩ, nɩ a Libiya dẽme na gbʋr a Sirenɩ wɛr nɩ a sãanba na yi a Worom, 11a Juu nɩbɛ mɩ̃ɛ nɩ a bala na lɩɛb a Juu nɩbɛ, bamɩne yin Kɩrete nɩ a Arabɩya dẽme. Sɩ wõn ban de a sɩ mɩ̃ɛ kɔkɔr 'yɛrɛ nɩ a Nãaŋmɩn tʋ̃bɛrɛ wʋn tʋ̃." 12Ka a anyãna sɔb ba nɩbir ka ba nɛɛr 'maa a ba sʋrɔ taa, "A anyãna par nɩ bo?" 13Tɩchɛ ka a bamɩne kpɛrɛ 'yɛrɛ, "Dãa lɛ maal ba a lɛ nɛ." 14Ka a Pita nɩ a Pie Nɩ Bʋ̃'yen pãa ir ara ka wʋ 'yɛr kpɛ̃ɔ jaa kʋ a nɩbɛ, "Juu nɩbɛ nɩ nɩrɛ jaa na kpɩɛrɛ ka a Jerusalɛm, yɩ vɛ̃ ka n wiil yɩ a par. Yɩ chɛlɛ a lɛ ɩn na 'yɛr. 15A nɩbɛ banyãna ba nyũ dãa ɛ, nɩtãa a lɛ yɩn tɩɛr ɛ, a chɛnɛ na ɩ bibi'maar. 16Nɩtɔ̃nɔ̃ lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ Joɛl dɔ̃ɔ 'yɛr, 17'Nãaŋmɩn 'yɛr ɩka a ber baaraa daar, wʋn kpaaraa a wʋ Sɩɛ 'yɔ̃ɔ a nɩbɛ ba jaa. Ka a yɩ dabil nɩ a pɔɔbil 'yɛrɛ a 'yɛrsɩ ala a Nãaŋmɩn na kʋ ba, ka a yɩ dabil nyɛrɛ nyɛfʋsɩ, ka a yɩ danyɔ̃n mɩ jãna jãnsɩ. 18A bala gba na ɩ a n gbãgbadɔɔr nɩ a pɔbɔ, ba jaa pɔ lɛ ɩn kpaar a n Sɩɛ 'yɔ̃ɔ ba a ber ala pɔ, ka ba 'yɛrɛ a n 'yɛr. 19Ɩn wiil ban yelfɛrsɩ na yi saaju ka a jɩ̃nsɩ mɩ be ka a tẽe, jɩ̃ɩ, bũu nɩ jʋʋr na den jie wʋ jaa. 20Ka a mɔ̃tɔ̃ɔ lɩɛb lĩi ka a ŋmɛra mɩ lɩɛb jɩ̃ɩ kaar tɩchɛ ka a sɩ Soro bɩbir 'lɔn na chaar pãa wa. 21Be lɛ nɩrɛ jaa na pãa bʋɔlɔ a sɩ Soro yuor na nyɛn faafʋ.' 22"Isɩral nɩbɛ yɩ chɛlɛ ka, A Yesu nyã na yi a Najaretɩ 'lɔ lɛ a Nãaŋmɩn ir kʋ yɩ, na wʋ de wʋ tʋ̃n a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃, nɩ tʋ̃fɛrsɩ, nɩ jɩ̃nsɩ tʋ̃mɔ̃ a yɩ pɔ, ka yɩ mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn. 23Ba nyɔɔn a daba nyãna 'yɔ̃ɔ a yɩ nuur pɔ nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ tu a wʋ bɔfʋ nɩ a wʋ bɔ̃ɔfʋ pɔ, de nie 'yɛr bin, ka a putudẽme sʋ̃ʋ yɩ ka yɩ kpa wʋ a daa ju a wʋ kpi. 24Tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn sɩ̃ɩ wʋ a kũu pɔ, na wʋ faa wʋ a kũu wõm pɔ, bojũu a kũu ba tara kpɛ̃ɔ na nyɔɔ wʋ taa lɛ ɛ. 25"A Nãa David dɔ̃ɔ 'yɛr a wʋ 'yɛr, 'Bɩbir jaa lɛ n nyɛrɛ a n Soro, bojũu wʋ ben a n nũsʋ̃ɔ jie, n kʋ̃ wa lɔɔ gbɛr ɛ. 26Ala lɛ so ka n pʋɔ pɛl ka n jãlbir chɩlɛ, ka a n ɩ̃gãn mɩ tara tɩɛr tɔfʋ jie. 27Bojũu fʋ kʋ̃ wa bar ma be a yaa pɔ ɛ, bɩɩ ka fʋ bar a fʋ Chɛchɛ Sʋɔ 'lɔ ka wʋ pʋ̃ɔ ɛ. 28Fʋ wiil man a nyɛvʋr sɔr, fʋn vɛ̃n ka nʋ̃ɔ kpɛ ma a fʋ niem.' 29"N yɛɛr, n 'yɛr chãa pɔ kʋ yɩ ɩka a sɩ sãakpã David kpi naa a ba ũu, a wʋ yaa lɛ anyãna na be ka dɩna. 30Tɩchɛ wʋ dɔ̃ɔ 'yɛr a lɛ a Nãaŋmɩn na tɩr nɛɛ kʋ wʋ ɩka, wʋn vɛ̃ naa ka 'lɔ David yɔ̃ɔ jɩ̃nɛ a wʋ nãa dakɔɔ ju. 31David den nie nyɛ a lɛ na be a wʋ niem, ala lɛ so ka wʋ 'yɛr a Kɩrɩsɩto kũu pɔ irfʋ 'yɛr, na wʋ 'yɛr ɩka wʋ kʋ̃ gã be a yaa pɔ ɛ, bɩɩ ka a wʋ ɩ̃gãn pʋ̃ɔ ɛ. 32"Nãaŋmɩn sɩ̃ɩ naa a Yesu nyãna ka wʋ ir ɩ vʋr, sɩn lɛ ɩ a anyãna a jaa dãasɩɛ dẽme. 33'Lɔ lɛ wʋ 'mɔɔ don bin a wʋ nũsʋ̃ɔ jie, ka a Sãa kʋ a Yesu a wʋ Sɩɛ 'lɔ wʋn tɩr a nɛɛ kʋ wʋ. A Sɩɛ nyã lɛ wʋ kpaar 'yɔ̃ɔ sɩ ka yɩ nyɛ tɩ be wõnõ. 34David ba dɔ̃ɔ do a saaju ɛ, tɩ wʋ 'yɛr naa, 'A Soro 'yɛr kʋ a n Soro, "Jɩ̃nɛ a n nũsʋ̃ɔ jie, 35ka n wa de a fʋ dɔ̃dẽme ka ba ɩ a fʋ gbɛɛ dɔɔlfʋ jie." ' 36"A lɛ jũu, vɛ̃ ka a Isɩral nɩbɛ ba jaa bɔ̃ɔ sɩrɛ jaa ɩka Nãaŋmɩn maal naa Yesu nyã yɩn kpa a daa ju ka wʋ ɩ a sɩ Soro nɩ a Nɩ-iraa." 37A nɩbɛ na wõ a nɩtɔ̃, ka a ŋmara ba a nyãn, ka ba sʋʋr a Pita nɩ a nɩtʋ̃nsɩ, "N yɛɛr, ŋmɩnɛ sɩn ɩ?" 38Ka a Pita 'yɛr kʋ ba, "Yɩ lɩɛb a yɩ tɩɛr, ka ba de a Yesu yuor son yɩ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, ka a yɩ yelbier baar. Ka a Nãaŋmɩn kʋ yɩ a wʋ Sɩɛ. 39Yɩn nɩ a yɩ bibiir lɛ a Nãaŋmɩn tɩr a wʋ nɛɛ kʋ, yɩn nɩ a bala ba jaa na be a tɛɛr, nɩ a bala ba jaa a sɩ Soro Nãaŋmɩn na wa bʋɔl." 40Pita den 'yɛr yɔɔ kpãan ba, na wʋ kpãkpãan ba 'yɛrɛ, "Yɩ faa yɩ mɩ̃ɛ yin a dɩna nɩfɩlefɩlesɩ pɔ." 41Ka a bala na sɔɔ de a wʋ 'yɛr, ba so naa a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, ka nɩbɛ tur ata (3,000) pʋɔ ba a daar 'lɔ̃nɔ̃. 42Ba den ba mɩ̃ɛ kʋ a nɩtʋ̃nsɩ wiilfʋ, na ba tara nɛbʋ̃'yen lɔ̃ɔ dire, na ba lɔ̃ɔ puoro a Nãaŋmɩn. 43Dãbɩ̃ɛ kpɛ̃n nɩrɛ jaa a lɛ ban nyɛ ka a nɩtʋ̃nsɩ tʋ̃ a tʋ̃fɛrsɩ nɩ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃. 44A bala na sɔɔ de, ba jaa lɔ̃ɔn taa jibʋ̃'yen na ba sʋ̃nɔ̃ taa. 45Na ba daara a ba bʋ̃tarsɩ na ba ma põ ir kʋ taa lɛ jaa ɩ̃sʋɔ na bʋɔrɔ. 46Bɩbir jaa lɛ ba ma lɔ̃ɔnɔ̃ taa be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ, na ba yʋɔrɔ taa yie ŋmara a paanʋ̃ɔ dire nɩ pʋpɛl nɩ pʋtɩɛr bʋ̃'yen. 47Ba pɛɛrɛ naa Nãaŋmɩn ka a nɩbɛ ba jaa mɩ ara a ba puor. A sɩ Soro ma vɛ̃ naa ka a bala na nyɛ faafʋ, pʋɔ ba bɩbir jaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\