Tʋ̃mɔ̃ 20

1Lɛ a gɔ̃mɔ̃ na wa baar, Pɔɔl tʋ̃n bʋɔl a poturbo ka ba wa, a wʋ 'yɔ̃ɔ ba ɩ̃kpɩ̃ɛn tɩ bar ba tɩ chen a Masedonɩya. 2Be lɛ wʋ tu a tẽn ala pɔ na wʋ 'yɛr 'yɛr yɔɔ 'yɔ̃ɔn a bala na puoro ɩ̃kpɩ̃ɛn na wʋ tɩ tãn a Greek wɛr pɔ, 3wʋ jɛ̃n a be ŋmɛrsɩ ata. Bojũu a Juu nɩbɛ dɔ̃ɔ guoro taa a wʋ yele, ala lɛ so waa lɛ kpɛ a gboro chen a Siriya ɛ, tɩ na wʋ lɩɛb tu a Masedonɩya sɔr nɩ gbɛɛ. 4Ka a bala na pʋɔ wʋ a ba 'mataa chen lɛ, Sopater a wʋ sãa lɛ Pirihusɩ na yi Beriya, Aristakus nɩ Sekundusɩ mɩ na yi Tɛsalonika, Gayus na yi Debi nɩ Timoti nɩ Tɩchɩkusɩ nɩ a Torofimusɩ na yi a Asɩya paal pɔ. 5A nɩbɛ banyãna lɛ de nie tɩ chɛlɛ sɩ be a Toroyas. 6Tɩchɛ a Paanʋ̃kõo Lɔ̃ɔfʋ di na wa baar, sɩ kpɛ̃n a gboro yi be a Filipai tẽe pɔ na sɩ maal ber anũu tɩ na sɩ pɔɔ ba a be Toroyas jɩ̃nɛ a be ber ayopõi. 7A Pɛ̃nfʋ divɩɛ bio daar jãanʋɔr, sɩ jaa lɔ̃ɔn taa na sɩn 'mataa di. Pɔɔl 'yɛrɛ naa a Nãaŋmɩn 'yɛr kʋrɔ a nɩbɛ bojũu wɛr wa chaar, wʋn chen naa. Wʋ 'yɛr kor jaa ka wɛr tɩ põ. 8A be a bɔɔpɩɛ pɔ sɩn lɔ̃ɔ ba chʋm fɩ̃tɩnsɩ yɔɔ bin. 9Pɔlbile kɔ̃ɔ yuor na di Yutikus jɩ̃nɛ naa a tokoro nɛɛ ka a gʋ̃ɔ kpɛ wʋ. Lɛ a Pɔɔl na 'yɛr kor a wʋ gur jaa chɩ̃ɩɩ na wʋ yi a be a saaju faa lo a be tẽe, bojũu ba mɛn a bɔɔpɩɛ dɔɔl taa ata ka ba suu 'mɔɔ ka ɩ wʋ kpi naa. 10A Pɔɔl suun tɩ lo bib a kũu tɩ kõr wʋ tɩ 'yɛr kʋ a nɩbɛ, "Yɩ ta kõnõ ɛ, wʋ chɛnɛ na vʋrɔ." 11Wʋ pãa don be a bɔɔpɩɛ pɔ, ka wʋ tɩ ŋma a paanʋ̃ɔ ka ba 'mataa di tɩ wʋ lɛ 'yɛr lɛ̃ɛɛ ka wɛr tɩ chaar ka wʋ yi a be chen. 12Tɩchɛ ka pɔlbile ir kpɛ̃mɛ ka ba ɩ̃gãn 'maa a ba tara wʋ kul a yir. 13Sɩn den nie kpɛ a gboro na sɩ chiine a Asosɩ, be lɛ sɩn tɩ 'mɔɔ a Pɔɔl, lɛ lɛ wʋ dɔ̃ɔ man sɩ tɩ chiine nɩ gbɛɛ a be. 14Lɛ wʋn tɩ tuor sɩ a be Asosɩ, sɩ 'mɔɔ wʋn 'yɔ̃ɔ a gboro pɔ na sɩ chiine be a Mitilene. 15Wɛr na wa chaar, sɩ yin a be tɩ ta Kiyosɩ ka a wɛr lɛ bɔ̃ɔ chaar sɩ go kaa ɩ sɩ vɩɛn Samosɩ bar. A ber ata daar lɛ sɩ pãa ta a Miletusɩ. 16Pɔɔl bʋɔrɔ naa ɩka wʋ po a Efesus tẽe bar na wʋ ta gã be a Asɩya paal pɔ ɛ, bojũu wʋ bʋɔrɔ na fɔɔ ɩka 'lɔ tʋ̃ɔ, wʋ ta a Jerusalɛm a Pentikosɩ bɩbir daar. 17Pɔɔl na chɛnɛ be a Miletusɩ lɛ wʋ tʋ̃ bʋɔl a bala na puoro a be a Efesus, a ba nɩdierbe ka ba wa. 18Ban wa ta, wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ bɔ̃ɔ lɛ ɩn be dɔ̃ɔ kpɩɛrɛ a yɩ sɛ̃, yi a daar 'lɔ̃nɔ̃ jaa ɩn wa a Asɩya paal pɔ. 19Mɩ̃ɛ siirfʋ nɩ nɩbikʋ̃ɔ lɛ n tʋ̃nɔ̃ nɩ a sɩ Soro tʋ̃mɔ̃, bojũu a Juu nɩbɛ ba maal ma vɩla ɛ. 20Yɩn mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn naa ɩka n ba sɔɔl yɩ yele jaa na sʋ̃ʋ yɩ ɛ, tɩchɛ n wile yɩn chãa pɔ, nɩ a yɩ yie pɔ. 21N kpãkpãan naa a Juu nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ɩka ba lɩɛb wa a Nãaŋmɩn sɛ̃, na ba lɩɛb a ba tɩɛr sɔɔ de a sɩ Soro Yesu. 22"Pʋ̃pãanyã 'lɔ, Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr man ka n chiine a Jerusalɛm, n ba bɔ̃ɔ lɛn na tɩ pɔɔ ma a be ɛ. 23Yelbʋ̃'yen tɛɛ lɛ n bɔ̃ɔ ɩka, tẽe jaa pɔ, a Nãaŋmɩn Sɩɛ ma vɛ̃n ka n bɔ̃ɔn ɩka die pɔ pɔɔfʋ, nɩ wõm lɛ ɩn tɩ tuor. 24Tɩchɛ a anyãna maa bã ma ɛ, ala ɩ ɩn tʋ̃ɔ jo ta a baaraa naa tʋ̃ a lɛ a sɩ Soro Yesu na kʋ ma a tʋ̃mɔ̃, ɩka n 'yɛr a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ 'yɛr nʋ̃ɔ. 25"Yɩ nyɛ, pʋ̃pãanyã a yɩn bala jie ɩn yɔ naa mʋɔl a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr, yɩ kʋ̃ lɛ nyɛ ma go ɛ. 26A lɛ jũu, n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ a dɩna ɩka ɩ̃sʋɔ jaa wa bɔr, n nũu ba pʋɔ be ɛ. 27Bojũu n ba dɔ̃ɔ sɔɔl yɩ yele jaa ɛ, tɩ man a lɛ jaa a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ kʋ yɩ. 28Yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ nɩ a nɩbɛ bala 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na maal yɩ a yɩ ɩ a nɩdierbe. Yɩ kaara a Nãaŋmɩn pupuorbiir bala wʋn dãn a wʋ mɩ̃ɛ jɩ̃ɩ. 29N bɔ̃ɔn naa ɩka maa wa chen baar, nɩbɛ na lɩɛb gbõgboi kpɛ a yɩ pɔ, ba kʋ̃ bar yɩ ɛ. 30Bamɩne na yin a yɩn mɩ̃ɛ pɔ gba, na ba jɛr a yelmɩ̃ɛ bɛl nɩbɛ ka ba turo ba. 31A lɛ jũu yɩ guro yɩ mɩ̃ɛ na yɩ tɩɛr kaa, yuom ata nɩ nyã ɩn ba vɛ̃ a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa wiilfʋ ɛ, nɩbikʋ̃ɔ lɛ n wile nɩ yɩ mɔ̃tɔ̃ɔ nɩ tɩ̃sɔɔ. 32"Pʋ̃pãanyã, n de yɩn 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn nũu pɔ, nɩ a wʋ wɩ̃ɛfʋ 'yɛr bie pɔ, a yɩ na tʋ̃ɔ nʋ̃ɔ a wʋ kʋ yɩ a bʋ̃sʋ̃n ala wʋn tara kʋ a wʋ nɩbɛ. 33N ba tara nyuur nɩ ɩ̃sʋɔ jaa libir, bɩɩ sɛlma, bɩɩ a fɔɔr ɛ. 34Yɩn mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn naa ɩka a n bʋ̃bʋɔrsɩ, a n nũu pɔ lɛ a yi, naa sʋ̃ʋ a bala ɩn lɔ̃ɔ tʋ̃nɔ̃ nɩ. 35Bon jaa ɩn maal, n wiil yɩ naa ɩka a tʋ̃kpɩ̃ɛn a nɩtɔ̃nɔ̃ pɔ lɛ, sɩn tu na sɩ sʋ̃ʋ a nɩbaalsɩ, yɩ tɩɛrɛ a lɛ a sɩ Soro Yesu na dɔ̃ɔ 'yɛr, 'An ɩn bɔɔsʋ̃n kʋ a 'lɔ na de bon kʋ nɩrɛ, gar a 'lɔ na de.' " 36Wʋn 'yɛr a anyãna baar, wʋ gbur dumo ka ba jaa 'mataa sʋɔr a Nãaŋmɩn. 37Ba jaa ŋman nɩbikʋ̃ɔ tɩ na ba kõr kõr wʋ. 38A lɛ na maal sɔ̃ɔ a ba pʋɔ nɩ nyã, a lɛ wʋn 'yɛr ɩka ba kʋ̃ lɛ nyɛ wʋ go ɛ, tɩ na ba bɩɛl wʋ suun a gboro jie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\