Tʋ̃mɔ̃ 21

1Sɩn wa bar taa baar, sɩ kpɛ̃n a gboro na sɩ tor a Kos a dẽdẽe a lɛ nɛ, a wɛr na wa chaar ka a ɩ sɩ tãn a Worodesɩ yi a be chen a Patara. 2Sɩ nyɛn a gboro ɩ̃sʋɔ na chiine a Fonisiya ka sɩ kpɛ chiine. 3Sɩn wa nyɛrɛ a Sipurusɩ tẽe sɩ lan wʋn bar a guba jie tɩ ta a Siriya tẽe pɔ. Tire lɛ sɩ ta ara an ɩ be lɛ a gboro na wɛl a tuor wʋn tuo. 4Be lɛ sɩ nyɛ a poturbo bamɩne na sɩ jɩ̃nɛ a ba sɛ̃ ber ayopõi. Ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ tu a ba 'yɔ̃ɔ a ba 'yɛr kʋ a Pɔɔl ɩka wʋ taa chiine a Jerusalɛm ɛ. 5Tɩchɛ a sɩ bɩbie na wa ta, sɩ yin de a sɩ sɔr. Ka a poturbo bala ba jaa nɩ a ba pɔbɔ nɩ a ba bibiir ba jaa bɩɛl sɩ yin a tẽe pɔ, tɩ tãn a man gogoro nɛɛ, ka sɩ gbur dumo sʋɔr Nãaŋmɩn. 6Sɩn wa bar taa baar, sɩ kpɛ̃n a gboro pɔ, tɩ ba mɩ lɩɛb kulo a yir. 7A Tire sɩn be yi, a man pɔ lɛ sɩ chen bɩ̃lãa tɩ ta a Tolemaisɩ be lɛ sɩ puor a yɛɛr bamɩne na be be na sɩ gã a be bɩbir bʋ̃'yen. 8Sɩn ir a be chiine sɩ tãn be a Sisariya na sɩ chen a Filip na mʋɔlɔ a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ na wʋ mɩ ɩ a nɩbɛ ayopõi bala ɩ̃sʋɔ ban dɔ̃ɔ ir be a Jerusalɛm yir. 9Wʋ dɔ̃ɔ tara pɔɔsarsɩ anaar na ba kul sɩrbɛ ɛ, ka Nãaŋmɩn ma kʋ ba a wʋ 'yɛr a ba 'yɛrɛ. 10Sɩ jɛ̃n a be kor bɩ̃lãa ka a Agabus yi be a Judiya na, 11wʋn wa a sɩ sɛ̃. Wʋ den a Pɔɔl sɩɛ gãn na wʋ lũn a wʋ mɩ̃ɛ nuur nɩ a gbɛɛ tɩ na wʋ 'yɛr. "A Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr naa, 'Nɩtɔ̃nɔ̃ lɛ a Juu nɩbɛ na be a Jerusalɛm na lũ a nɩrɛ 'lɔ na so a sɩɛ gãn nyãna, na ba 'yɔ̃ɔ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ nuur pɔ.' " 12A lɛ sɩn wõ a nɩtɔ̃nɔ̃ ka a sɩn nɩ a nɩbɛ bala na be a be 'mataa sʋɔr a Pɔɔl ɩka wʋ taa chiine a Jerusalɛm ɛ. 13Tɩchɛ ka a Pɔɔl 'yɛr, "Bãa 'yɔ̃ɔ lɛ yɩ kõnõ na yɩ chɩrɛ ma a ɩ̃gãn a lɛ? N sɔɔ naa, a ta ɩ a lũfu tɛɛ ɛ, tɩchɛ n kpi be a Jerusalɛm a sɩ Soro Yesu yuor jũu." 14A lɛ sɩn sʋɔr wʋ faa sɩ mɩ bar naa tɩ 'yɛr "A sɩ Soro bɔfʋ a ɩ." 15A anyã puor lɛ sɩ chɔɔr na sɩ do be a Jerusalɛm. 16Ka a poturbo bala na be a Sisariya bɩɛl sɩ na ba waan sɩ a daba 'lɔ na di a Minason yir be lɛ sɩn wa kpɩɛrɛ, Sipurusɩ tẽe pɔ lɛ wʋ yi tɩ na wʋ ɩ a poturo kor. 17A lɛ sɩn wa ta a Jerusalɛm, a yɛɛr de sɩn nuur ayi. 18Ka a wɛr na wa chaar, sɩn nɩ a Pɔɔl jaa 'mantaa chen ɩka sɩ tɩ nyɛ a Jemesɩ ka a ɩ be lɛ a nɩbɛrɛ ba jaa lɔ̃ɔ taa. 19Pɔɔl na puor ba jaa baar, wʋ man naa yele a jaa kʋ ba, a lɛ a Nãaŋmɩn na de wʋ tʋ̃n be a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ pɔ. 20A lɛ ban wõ anyãna ba jaa pɛɛn Nãaŋmɩn tɩ na ba pãa 'yɛr kʋ a Pɔɔl, "Yɛbɛ faa nyɛ, a Juu nɩbɛ turo turo na sɔɔ de, tɩchɛ ba chɛnɛ na tara nɩbijɩɛ nɩ a nɛbinãa. 21Ba man kʋ ba ɩka fʋ̃ʋ lɛ wile a Juu nɩbɛ bala na kpɩɛrɛ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ pɔ, ka ba taa turo a Mosesɩ ɛ, na fʋ lɛ wile ɩka ba taa ŋmara a ba bibiir yɔɩ ɛ, na ba taa ɩrɛ a lɛ a Juu nɩbɛ na ma ɩrɛ ɛ. 22Ban wõn ɩka fʋ wan a ka, ŋmɩnɛ sɩn ɩ? 23Fʋ̃ʋ bʋɔrɔ fʋ tu a lɛ sɩn na 'yɛr. Dɔɔr anaar ben ka a sɩ sɛ̃ na ba põl 'yɔ̃ɔ a ba mɩ̃ɛ. 24De a nɩbɛ banyãna na fʋ pʋɔ ba, a yɩ tɩ pɔl a fʋ yab a ba jur põfʋ sãma. Ka nɩrɛ jaa na pãa bɔ̃ɔn ɩka a lɛ ban man 'yɔ̃ɔfʋ ba ɩ yelmɩ̃ɛ ɛ, tɩchɛ a fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ mɩ turo naa a nɛbinãa. 25Tɩchɛ a nɩyor bala na sɔɔ de, sɩ sɛb gãn kʋ ba a lɛ sɩn 'yɛr ɩka, ba taa dire tɩbɛ bomo ɛ, bɩɩ ɔɔrɔ jɩ̃ɩ ɛ, bɩɩ 'wɔb dʋɔ na var kpi ɛ, na ba taa sɛ̃nɛ ɛ." 26Wɛr na wa chaar, Pɔɔl den a dɔɔr anaar bala ka ba 'mataa tɩ pɔl a ba mɩ̃ɛ. Tɩ na wʋ pãa chen be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir na tɩ 'yɛr a bɩbie ala a ba pɔlfʋ na baar nɩ a bɔɔrlo bomo ala a ba ɩ̃sʋɔ jaa na ir. 27A lɛ a ber ayopõi na wa gbʋrɔ a baarfʋ, a Juu nɩbɛ bamɩne na yi a Asɩya paal pɔ nyɛn a Pɔɔl a be Nãaŋmɩn puorfʋ yir, na ba dam a nɩyɔɔ bala a ba nyɔɔ wʋ. 28Ba gboolo naa, "Isɩral nɩbɛ woɩ, yɩ wa sʋ̃ʋ sɩ yooo. A daba lɛ anyãna na wile a nɩbɛ jie jaa ka ba kpɛrɛ a sɩ nɩbɛ nɩ a nɛbinãa lɔ̃ɔn a jie nyãna. Lɛ tɛɛ gba ba lɛ ɛ, wʋ tara na a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, kpɛ̃n ka a Nãaŋmɩn puorfʋ yir na wʋ sɔ̃ɔ a jivɩla nyãna." 29Ba dɔ̃ɔ nyɛ a Torofimusɩ na yi a Efesus nɩ a Pɔɔl a ba tɩɛr man tãa a Pɔɔl tara wʋn kpɛ̃n be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir. 30A tẽdaa wʋ jaa kab, ka a nɩbɛ yire a tẽe wʋ jaa joro waara na ba wa nyɔɔ a Pɔɔl. Ba nyɔɔ wʋn a lɛ tɔɔ yin a Nãaŋmɩn puorfʋ yir jie tɩ pɔɔ a pãma ajienaa. 31Ka ba ta bʋɔrɔ ɩka ba kʋ a Pɔɔl ka a yele tɩ ta a Worom sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ ɩka a Jerusalɛm wʋ jaa dɔ̃ɔnɔ̃ naa. 32A wʋ vaa ir a lɛ na wʋ tara a nɩbɛrɛ bamɩne nɩ a sojasɩ na wʋ suu chiin be a nɩyɔɔ bala pɔ. Lɛ ban wa nyɛ a nɩkpɛ̃ɛ nɩ a wʋ sojasɩ a ba bar a Pɔɔl ŋmefʋ. 33Lɛ a sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ na wa ta wʋ tɩ nyɔɔn a Pɔɔl na wʋ vɛ̃ ka ba gbãr wʋ nɩ bɔ̃jɔrsɩ ayi. Tɩ pãa sʋʋr ɩka nɩ ana lɛ, nɩ bo lɛ wʋ maal. 34Bamɩne na be a nɩyɔɔ bala pɔ 'yɛrɛ na turo nɩ jiyuo ka bamɩne mɩ 'yɛrɛ turo nɩ jiyuo a sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ na ba nyɛ a yelmɩ̃ɛ ɛ, a gɔ̃mɔ̃ jũu, wʋ vɛ̃n ka ba tara a Pɔɔl gʋɔr be a sojasɩ kpɛfʋ jie. 35Lɛ a Pɔɔl na wa ta a dofʋ jie a nɩbɛ pir pirfʋ jaa waa naa ka a sojasɩ 'mɔɔ a Pɔɔl. 36Ka a nɩyɔɔ bala na turo tãna 'yɛrɛ, "Yɩ kʋ wʋ." 37Lɛ a sojasɩ na wa ɩka ba kpɛ̃n a Pɔɔl a be a ba kpɛfʋ jie wʋ sʋɔr naa a sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ ɩka, "N 'yɛr 'yɛr kɔ̃ɔ kʋ fʋ bɩɩ?" Ka a nɩkpɛ̃ɛ sʋʋr wʋ, "Fʋn tʋ̃ɔn 'yɛr a Greek kɔkɔr bɩɩ? 38A ba ɩ fʋ̃ʋ lɛ a Ijipitɩ nɩrɛ 'lɔ na dɔ̃ɔ ŋmaa a jɛɛr na fʋ tɔɔ dɔɔr turo anaar (4,000) kpɛ̃n be a mɔgɔ̃ɔ pɔ ɛ?" 39Ka a Pɔɔl 'yɛr, "N ɩ naa Juu nɩrɛ naa yi a Tasusɩ na be a Sɩlɩsɩya paal pɔ, naa yi a tẽe nyãna pɔ nɩrɛ jaa na bɔ̃ɔn, yãayãabɩlɛ sɔɔ ka n 'yɛr 'yɛr kʋ a nɩbɛ." 40A sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ kʋn a Pɔɔl sɔr, ka a wʋ ir ara a dofʋ jie, na wʋ wɩlwɩl a nɩyɔɔ bala a nuur ka ba bar gɔ̃mɔ̃. A lɛ ban wa ŋmaa a vʋʋr wʋ den a ba Juu nɩbɛ kɔkɔr na 'yɛrɛ nɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\