Tʋ̃mɔ̃ 22

1"N yɛɛr nɩ n sãamɩne yɩ chɛlɛ a n 'yɛr ɩn 'yɛrɛ a pʋ̃pãanyã." 2A lɛ ban wa wõ wʋn 'yɛrɛ nɩ a ba mɩ̃ɛ Juu nɩbɛ kɔkɔr ka ba jaa ŋma vʋrɔ, tɩ a Pɔɔl pãa 'yɛrɛ, 3"Maa ɩn Juu nɩrɛ ka ba dɔɔ ma a Tasusɩ na be a Sɩlɩsɩya paal pɔ, tɩchɛ a kana a Jerusalɛm lɛ ba guol ma. A wiwile Gamaliel pĩlem lɛ n jɩ̃nɛ ka wʋ wiil ma a nɛɛr ala a sɩ sãakpãmɩne na dɔ̃ɔ turo ka n mɩ turo a Nãaŋmɩn nɩ a n nyãa wʋ jaa, nɩtãa a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa na be turo a dɩna. 4N gen a nɩbɛ bala na turo a Sɔr nyãna naa kʋ, n nyɔɔr dɔɔr nɩ pɔbɔ jaa 'yɔ̃ɔ a pɔɔfʋ die pɔ. 5A bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nɩ a nɩbɛrɛ na tʋ̃ɔn di ma dãasɩɛ, ba sɛ̃ lɛ n de gãma na chiin a ba yɛɛr sɛ̃ be a Damaskus, n chen ɩka n tɩ nyɔɔr a nɩbɛ banyãna waan a Jerusalɛm ka ba kpãa ba. 6"Mɔ̃tɔ̃tuo sɔ̃ɔ lɛ n chiine tɩ gbʋrɔ a Damaskus, ajienaa ka ɩ chãa yin be a saaju na wʋ wa chaar jilʋ̃ ma. 7Ka a n tɔ̃ɔ lo a tẽe a lɛ nɛ tɩ naa wõ kɔkɔr na sʋrɔ ma, 'Sɔɔl, Sɔɔl, bo lɛ fʋ gere ma a lɛ?' 8Ka n sʋʋr, 'Soro, an lɛ fʋ ɩ?' Ka a kɔkɔr 'yɛr, 'Maa lɛ a Yesu na yi a Najaretɩ a 'lɔ fʋn gere.' 9A maa nɩ a bala na lɔ̃ɔ chiine ba nyɛn a chãa, tɩchɛ baa bɔ̃ɔ a nɩnyɩnɛ kɔkɔr lɛ wʋn 'yɛrɛ nɩ ma par ɛ. 10Ka n sʋʋr, 'Soro, ŋmɩnɛ lɛ ɩn ɩ?' Ka a Soro 'yɛr, 'Ir na fʋ kpɛ be a Damaskus tẽe pɔ, be lɛ ban tɩ man fʋ a lɛ ɩn bʋɔrɔ ɩka fʋ ɩ.' 11Ka n lɔ̃ɔturbo bala nyɔɔ ma a nũu tɔɔ kpɛ̃n be a Damaskus tẽe pɔ, bojũu a chãa 'lɔ̃nɔ̃ na chaar 'yɔ̃ɔ ma a lɛ nɛ n ba lɛ nyɛrɛ ɛ. 12"Daba kɔ̃ɔ yuor na di Ananias wan ɩka wʋ wa nyɛ ma, wʋ ɩn Nãaŋmɩn puoro na wʋ turo a nɛbinãa ka a Juu nɩbɛ ba jaa na kpɩɛrɛ a be 'yɔ̃ɔnɔ̃ wʋ. 13Wʋ wa ara na gbɛb ma tɩ 'yɛr, 'N yɛbɛ Sɔɔl, lɛ nyɛrɛ,' ka a ɩ ajienaa ka a ɩ n nyɛ wʋ naa. 14Be lɛ wʋ pãa 'yɛr kʋ ma, 'A sɩ sãakpãmɩne Nãaŋmɩn lɛ ir fʋ ɩka fʋ bɔ̃ɔ a lɛ wʋn bʋɔrɔ, na fʋ lɛ nyɛ a chɛchɛ sʋɔ 'lɔ, na fʋ wõ a 'yɛr bie yi a wʋ nɛɛ pɔ. 15Fʋ̃ʋ lɛ na ɩ a dãasɩɛ sʋɔ na fʋ kʋ a nɩbɛ ba jaa, a ala fʋn nyɛ, nɩ a ala fʋn wõ. 16Pʋ̃pãanyã, bo lɛ fʋ lɛ chɛlɛ go? Ir a ba so fʋ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, ka a na pɛɛ a fʋ yeldɛbɛ bar a fʋ bʋɔlɔ a sɩ Soro yuor.' 17"A lɛ ɩn lɩɛb wa a Jerusalɛm naa tɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn be a puorfʋ yir, ka a wa kaara ma jãna kaar. 18Ka n nyɛ a sɩ Soro na 'yɛrɛ 'yɛr kʋrɔ ma. Wʋ 'yɛr naa, 'Pɔɔ fɔɔ na fʋ yi ka a Jerusalɛm ajienaa, bojũu nɩrɛ jaa kʋ̃ sɔɔ a lɛ fʋn na 'yɛr a n 'yɛr ɛ.' 19Ka n 'yɛr sɔɔ wʋ, 'N Soro a nɩbɛ banyãna bɔ̃ɔn naa a lɛ ɩn yʋɔrɔ a lɔ̃ɔfʋ jiir naa nyɔɔrɔ ba pɔɔrɔ tɩ ŋmiere a bala na sɔɔ de fʋ. 20A daar 'lɔ̃nɔ̃ ban kʋrɔ a fʋ dãasɩ dire Sɩteven maa nɩ bala jaa ɩn nɛbʋ̃'yen ka n kaara a ba fuusɩ tɩ ba kʋ wʋ.' 21Ka a sɩ Soro pãa 'yɛr kʋ ma, 'Chen, ɩn tʋ̃ fʋn tɛɛr jaa be a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ pɔ.' " 22A nɩyɔɔ bala chɛlɛ naa lɛ a Pɔɔl na 'yɛrɛ wa tãn a jie wʋn 'yɛr a nɩyor pɔ chenfʋ 'yɛr, a ba pãa tãna 'yɛrɛ, "Yɩ ŋmaa wʋ ju, a ba sɛɛ ɩka wʋ lɛ chɛnɛ vʋrɔ ɛ." 23Lɛ lɛ ba pɔɔrɔ a gɔ̃mɔ̃ tɩ lɔɔrɔ a ba fɔɔr ɔ̃ɔnɔ̃ a tãna lɔɔrɔ a saaju. 24Ka a sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ vɛ̃ ka ba tara a Pɔɔl kpɛ̃n be a sojasɩ yir. Wʋ 'yɛr ɩka ba fɔb a Pɔɔl a wʋ wiil ba bãa lɛ so a nɩbɛ pɔɔrɔ a gɔ̃mɔ̃ 'yɔ̃ɔnɔ̃ wʋ a lɛ. 25A lɛ ban lũ a Pɔɔl ɩka ba fɔb, ka wʋ sʋʋr a sojasɩ nɩdier na ara a be, "A tara na sɔr ka yɩn fɔb a Worom nɩrɛ na yaa sʋʋr kaa a yelnyɩnɛ wʋn ɩ ɛ?" 26Lɛ a sojasɩ nɩdier na wa wõ a nɩtɔ̃ wʋ chen a ba jaa nɩkpɛ̃ɛ sɛ̃ tɩ 'yɛr, "Ŋmɩnɛ lɛ fʋn ɩ? A daba nyã ɩn Worom nɩrɛ." 27Ka a sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ chen a Pɔɔl sɛ̃ tɩ sʋʋr wʋ, "'Yɛr kʋ ma, Worom nɩrɛ lɛ fʋ ɩ ɔ?" Ka a Pɔɔl 'yɛr ɩka, "Ɔ̃ɔ." 28A sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ pãa 'yɛr, "Maa 'lɔ, libiyɔɔ lɛ n yab tɩ jɩ̃nɛ a ka." Tɩchɛ ka a Pɔɔl 'yɛr, "Maa 'lɔ, ka lɛ ba dɔɔ ma." 29Ka a bala na ara gu a wʋ fɔbfʋ mɩ tɔɔ yaar ajienaa. Dãbɩ̃ɛ mɩ kpɛ̃n a sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ a lɛ wʋn wa bɔ̃ɔn ɩka a Pɔɔl ɩn Worom nɩrɛ tɩchɛ ka wʋ vɛ̃ a ba lũ wʋ. 30A wɛr na wa chaar, a sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ bʋɔrɔ naa ɩka wʋ bɔ̃ɔ bãa 'yɔ̃ɔ lɛ a Juu nɩbɛ ba bara a Pɔɔl ɛ. Wʋ for wʋn bar tɩ bʋɔl a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a 'yɛr tɔɔrbɔ nɩbɛrɛ ka ba jaa lɔ̃ɔ taa. Tɩ wʋ pãa suu waan a Pɔɔl a wʋ wa ara a ba niem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\