Tʋ̃mɔ̃ 23

1Pɔɔl kãan a nɩbɛrɛ a lɛ a dẽdẽe tɩ 'yɛr, "N yɛɛr, n tʋ̃n a lɛ na sɛɛ kʋ Nãaŋmɩn wa ta a dɩna tɩ n nyãa ba dɔ̃ɔnɔ̃ ɛ." 2A anyãna wʋn 'yɛr ka a Ananias na ɩ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ 'yɛr kʋ a bala na ara gbʋr a Pɔɔl ɩka ba 'ma wʋ a nɛɛ pɔ. 3Ka a Pɔɔl pãa 'yɛr kʋ wʋ, "Nãaŋmɩn na 'ma fʋ naa a fʋ̃ʋ na ɩ a tãpɩɛl dachin nyã. Fʋ jɛ̃n a be ɩka fʋ tɔɔr a n 'yɛr a lɛ a nɛɛ na bin tɩ na fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ lɛ sɔ̃ɔnɔ̃ a nɛɛ, na fʋ 'yɛr ɩka ba 'ma ma." 4A bala na ara gbʋr a Pɔɔl 'yɛr kʋ, "Aa! Bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ lɛ fʋ tʋrɔ ɔ?" 5Ka a Pɔɔl 'yɛr, "Yɛɛr n ba bɔ̃ɔ ɩka a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ lɛ wʋ ɩ ɛ, bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, 'Taa ɩrɛ wa 'yɛrɛ 'yɛrdɛɛr 'yɔ̃ɔnɔ̃ a fʋ nɩbɛ nɩdier ɛ.' " 6Pɔɔl na wa bɔ̃ɔn ɩka a Saduseemɩne jɛr naa Faraseemɩne pɔ ka wʋ tãn kpɛ̃ɔ jaa be a nɩbɛrɛ pɔ na wʋ 'yɛr, "N yɛɛr, Farasee lɛ n ɩ, ka a Farasee nɩrɛ dɔɔ ma. N ara naa kana a ban tɔɔr a n 'yɛr, bojũu n sɔɔ naa ɩka kũu pɔ irfʋ ben be." 7A lɛ wʋn wa 'yɛr a nɩtɔ̃nɔ̃ ka a nɛchɩrɛ lo a Faraseemɩne nɩ a Saduseemɩne chara pɔ, ka a lɔ̃ɔfʋ ŋma jiir ayi. 8Saduseemɩne 'yɛr ɩka kũu pɔ irfʋ ba be be ɛ, malakasɩ nɩ a nɩsɩɩr mɩ ba be be ɛ, tɩchɛ ka a Faraseemɩne 'lɔ sɔɔn ɩka a jaa ben be. 9A gɔ̃mɔ̃ pɔɔfʋ tɩ gar naa ka a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe bamɩne na ɩ a Faraseemɩne ir ara tɩ chɩɩr kpɛ̃ɔ jaa ɩka, "Sɩn 'lɔ ba nyɛ a daba nyã chɛfʋ jie ɛ, tɩ ala wa ɩ sɩɛ kɔ̃ɔ bɩɩ malaka lɛ 'yɛr 'yɛr kʋ wʋ?" 10A nɛchɩrɛ wa tɩ gar naa, ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ a sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ a wʋ man tãa ban wa tɔɔr a Pɔɔl 'mɛl, ala lɛ so ka wʋ vɛ̃ a sojasɩ suu tɩ faa a Pɔɔl don be a sojasɩ yir. 11A tɩ̃sɔɔ 'lɔ̃nɔ̃, a sɩ Soro wa ara na gbʋr a Pɔɔl tɩ 'yɛr, "Nyɔɔ nyãa, a lɛ fʋn man a n yelmɩ̃ɛ a ka a Jerusalɛm mɩ tɩ man a lɛ nɛ a be a Worom tẽe pɔ." 12Wɛr na wa chaar bibio, a Juu nɩbɛ bamɩne jɛ̃n guor taa na ba pɔ'yɔ̃ɔ a ba mɩ̃ɛ 'yɛrɛ ɩka ba kʋ̃ di bon jaa ɛ, bɩɩ nyũ bon jaa ɛ, ka bala baa kʋ a Pɔɔl ɛ. 13Ba gar dɔɔr lɩjaayi na guor a guorfʋ nyãna. 14Ba chen a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nɩ a nɩbɛrɛ sɛ̃, na ba tɩ 'yɛr, "Sɩ bin nɛɛ ɩka sɩ kʋ̃ di bon jaa ɛ, ka sɩn baa kʋ a Pɔɔl baar ɛ. 15Pʋ̃pãanyã, yɩn nɩ a 'yɛr tɔɔrbɔ nɩbɛrɛ yɩ tʋ̃ 'yɛr a sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ a wʋ waan a Pɔɔl a yɩ sʋʋr yele kɔ̃ɔ bɔ̃ɔ a par. Sɩn na var gu be a sɔr pɔ kʋ wʋ ka waa ta a be a yɩ sɛ̃ ɛ." 16Tɩchɛ ka a Pɔɔl arbile wõ a guorfʋ nyã na wʋ chen be a sojasɩ yir na wʋ tɩ 'yɛr kʋ a Pɔɔl. 17Ka a Pɔɔl bʋɔl a sojasɩ nɩkpɛ̃ɛ ɩ̃sʋɔ na wʋ 'yɛr, "Tara a pɔlbile nyãna chiin a yɩ jaa nɩkpɛ̃ɛ sɛ̃ wʋ tara na 'yɛr na 'yɛr kʋ wʋ." 18Lɛ lɛ wʋ tara a pɔlbile chiin a ba nɩkpɛ̃ɛ sɛ̃ na wʋ tɩ 'yɛr, "A Pɔɔl na be a pɔɔfʋ die pɔ lɛ tʋ̃ bʋɔl ma na wʋ 'yɛr ɩka n tara a pɔlbile nyãna waan a fʋ sɛ̃, ka wʋ tara na 'yɛr na 'yɛr kʋ fʋ." 19Ka a sojasɩ ba jaa nɩkpɛ̃ɛ nyɔɔ a pɔlbile nũu tɔɔ yin chɛ̃chɛ̃ɛ tɩ sʋʋr wʋ, "Baa lɛ fʋ bʋɔrɔ ɩka fʋ 'yɛr kʋ ma?" 20A wʋ 'yɛr, "A Juu nɩbɛ guor taa na ban sʋɔr fʋ ka fʋn waan a Pɔɔl a 'yɛr tɔɔrbɔ sɛ̃ a bio ka a kaara fɩka ba bʋɔrɔ naa ɩka ba sʋʋr wʋ yele kɔ̃ɔ bɔ̃ɔ a par. 21Ta sɔɔ ɛ, bojũu ba gar nɩbɛ lɩjaayi na var gu wʋ, ba pɔn 'yɔ̃ɔ a ba mɩ̃ɛ ɩka ba kʋ̃ di bon ɛ, bɩɩ nyũ bon jaa ɛ, ka bala ba kʋ wʋ ɛ. Bala ben chɔɔr baar a pʋ̃pãanyã tɩ chɛlɛ a fʋ nɛɛ." 22Ka a nɩkpɛ̃ɛ bar a pɔlbile sɔr tɩ kpãa wʋ 'yɛr, "Taa ɩrɛ wa vɛ̃ ka nɩrɛ jaa bɔ̃ɔn ɩka fʋ wan a n sɛ̃ ɛ." 23Tɩ pãa bʋɔl a wʋ nɩbɛrɛ ayi na wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ chɔɔr sojasɩ kɔɔr ayi (200) na yɩ lɛ chɔɔr a sojasɩ lɩjaata nɩ pie (70) na bɔ̃ɔ wiisɩ dofʋ, nɩ sojasɩ kɔɔr ayi (200) mɩ na bɔ̃ɔ a pɩ̃ɩ woor ala lɔbfʋ ka yɩ chen a Sisariya a tɩ̃sɔɔ nyãna. 24Yɩ bɔ a wii ɩ̃sʋɔ kʋ a Pɔɔl a wʋ do jɩ̃nɛ a yɩ chiin wʋ vɩla tɩ kʋ a paal nɩkpɛ̃ɛ Feliksɩ." 25A gãn wʋn sɛb 'lɔ nɩ nyã, 26"Maa Kɩlaudiyus Lisiyasɩ lɛ sɛɛrɛ a gãn nyãna kʋrɔ a fʋ̃ʋ Feliksɩ a paal nɩkpɛ̃ɛ 'yɔ̃ɔ naa, n puor fʋ naa. 27A daba nyãna lɛ a Juu nɩbɛ nyɔɔ na ba ta ɩka ba kʋ, tɩchɛ ɩn wa bɔ̃ɔn ɩka Worom nɩrɛ lɛ wʋ ɩ, n chiin naa a n sojasɩ tɩ faan wʋ. 28N ta bʋɔrɔ na ɩka n bɔ̃ɔ a yele 'lɔ jũu ban ba bara wʋ ɛ, naa de wʋ chiin be a 'yɛr tɔɔrbɔ nɩbɛrɛ sɛ̃. 29Naa tɩ nyɛ ka ɩ a yele ɩ naa a ba nɛbinãa yele lɛ. Tɩchɛ saa lɛ nyɛ yele jaa wʋn maal na wʋ sɛɛn kũu bɩɩ die pɔ pɔɔfʋ ɛ. 30Lɛ ban wa man kʋ ma ban guoro a daba nyã yele, ala lɛ so ka n vɛ̃ ka ba tara wʋ a fɔɔ a lɛ nɛ waan a fʋ sɛ̃. N mɩ 'yɛr kʋ a bala na tuoro wʋ a yele ɩka ba wa a fʋ sɛ̃ wa 'yɛr a fʋ mɩ kaa." 31A sojasɩ tun a lɛ a ba nɩkpɛ̃ɛ na 'yɛr na ba de a Pɔɔl a tɩ̃sɔɔ 'lɔ̃nɔ̃ jaa na ba tɩ tãn Antɩpatɩrsɩ tẽe pɔ. 32Wɛr na wa chaar, ba vɛ̃n ka a wiir dẽme tara a Pɔɔl chiine, tɩchɛ ka a gbɛɛ dẽme lɩɛb wa a sojasɩ yir. 33Lɛ ban tɩ ta a Sisariya tẽe pɔ ba den a gãn na ba kʋ a nɩkpɛ̃ɛ tɩ de a Pɔɔl mɩ 'yɔ̃ɔ a wʋ nũu pɔ. 34Ka a paal nɩkpɛ̃ɛ kar a gãn tɩ na wʋ sʋʋr a Pɔɔl a tẽbuor wʋn yi, wʋn wa bɔ̃ɔn ɩka a Sɩlɩsɩya lɛ wʋ yi. 35Ka a nɩkpɛ̃ɛ 'yɛr, "A bala na tuo fʋ a yele wa ta ala lɛ ɩn wõ a fʋ 'yɛr." Wʋ vɛ̃n ka ba tara a Pɔɔl kpɛ̃n be a yir kpɛ̃ɛ 'lɔ pɔ a Nãa Hɛrɔd na dɔ̃ɔ mɛ tɩ guro wʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\