Tʋ̃mɔ̃ 24

1A ber anũu puor lɛ ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ Ananias suun chen be a Sisariya nɩ a nɩbɛrɛ bamɩne, ka a Tɛtulusɩ na ɩ a 'yɛr tɔɔrɔ pʋɔ ba a ba 'mataa chen na tɩ 'yɛr a Pɔɔl 'yɛr a nɩkpɛ̃ɛ niem. 2Ban bʋɔl a Pɔɔl kpɛ̃n ka a Tɛtulusɩ na man a wʋ yele kʋ a Feliksɩ na wʋ 'yɛrɛ, "Sɩ din nʋ̃ɔ kor a fʋ jũu, ka a fʋ yɛ̃ lɩɛr yelvɩɛlsɩ kʋ a fʋ paal. 3Jie jaa nɩ sɔr jaa pɔ fʋ ɩn nɩkpɛ̃vɩla, a sɩ sɔɔ de fʋ nɩ nuur ayi nɩ pʋpɛl. 4Tɩchɛ n ba bʋɔrɔ ɩka n dam fʋ yɔɔ ɛ, yelbʋ̃'yen tɛɛ lɛ n bʋɔrɔ ɩka n sʋɔr jaa bɩ̃lãa ka fʋ di kãnyir kʋ sɩ. 5Sɩ nyɛn a daba nyãna ka wʋ ɩ gɔ̃bʋɔrɔ, a Juu nɩbɛ ba jaa lɛ wʋ ma tɔ a ba jur gbõtaa a wɛr wʋ jaa, na wʋ ɩ a nɩbɛ bala na turo a Najaretɩ nɩrɛ 'lɔ̃nɔ̃ nɩdiere. 6Na wʋ bʋɔrɔ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir sɔ̃ɔ barfʋ, ala lɛ so ka sɩ nyɔɔ wʋ. 8Fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ fʋ sʋʋr wʋ kaa fʋn nyɛn bɔ̃ɔ ɩka a ala sɩn 'yɛrɛ dɔɔlɔ wʋ ɩn yelmɩ̃ɛ." 9Ka a Juu nɩbɛ ba jaa na be be 'yɛr ɩka a lɛ a Tɛtulusɩ na 'yɛr ɩn yelmɩ̃ɛ. 10A paal nɩkpɛ̃ɛ kʋn a Pɔɔl sɔr a wʋ 'yɛr, ka a Pɔɔl 'yɛr, "N bɔ̃ɔn naa an ɩ yuom yɔɔ lɛ fʋ kaa a paal nyãna, a nʋ̃mɔ̃ ma naa ka n na 'yɛr a n 'yɛr. 11Fʋ̃ʋ sʋʋr ban 'yɛr ɩka a ba gar ber pie nɩ ayi ɩn chen be a Jerusalɛm ɩka n tɩ puor Nãaŋmɩn ɛ. 12Ba ɩ̃sʋɔ jaa ba nyɛ ma ka n chɩrɛ nɩ nɩrɛ jaa be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir ɛ, bɩɩ dɔ̃ɔnɔ̃ nɩyɔɔ be a ba lɔ̃ɔfʋ jiir ɛ, bɩɩ a tẽe pɔ jie jaa ɛ. 13A anyãna ban 'yɛrɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ma ɩ̃sʋɔ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ wiil ma a yelmɩ̃ɛ ɛ. 14Tɩchɛ n sɔɔ naa ɩka n puoro naa a Nãaŋmɩn 'lɔ a sɩ sãakpãmɩne na dɔ̃ɔ puoro naa lɛ turo a Sɔr 'lɔ ban bʋɔlɔ a sɔr yuo. N sɔɔn de a ala a jaa, na a sɔɔ lɛ a nɛɛ na sɔɔ nɩ a ala a jaa a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na dɔ̃ɔ sɛb. 15N mɩ tara naa a tɩɛrtɔ bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ a Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ nɩtãa a ba kaar ɩka nɩsʋ̃n nɩ a putudẽme na ir ɩ vʋɛ. 16Ala lɛ so ka n mʋɔrɔ sɔ̃ɔ jaa ɩka a n pʋtɩɛr wʋ chaar Nãaŋmɩn nɩ a nɩrɛ niem. 17"N yin kor, tɩ naa lɛ lɩɛb wa a Jerusalɛm nɩ libie ɩka n wa kʋ a nɔ̃n dẽme tɩ naa mɩ lo bɔɔr kʋ a Nãaŋmɩn. 18N dɔ̃ɔ pɔl a n mɩ̃ɛ baar a lɛ ban nyɛ ma a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ. Nɩyɔɔ ba dɔ̃ɔ pʋɔ ma ɛ, n mɩ ba dɔ̃ɔnɔ̃ damfʋ jaa ɛ. 19Tɩchɛ a Juu nɩbɛ bamɩne na yi a Asɩya paal pɔ wa, bala mɩ lɛ a ta sɛɛ ɩka ba be ka na ba 'yɛr a n 'yɛr. 20Bɩɩ a banyãna na be ka a ba wiil a yelnyɩnɛ ban nyɛ ɩn maal, a lɛ ɩn ara a 'yɛr tɔɔrbɔ niem. 21Ala ba ɩ a 'yɛr bir bʋ̃'yen nyãna tɛɛ ɩn 'yɛr kpɛ̃ɔ jaa a lɛ ɩn ara a ba niem naa 'yɛr, 'A kũn na ir ɩ vʋɛ, naa be ara a yɩ niem a yɩn tɔɔr a n 'yɛr a dɩna.' " 22A Feliksɩ na wa pãa bɔ̃ɔn a Sɔr yele wʋ wɛl a nɩbɛ bar tɩ 'yɛr, "A Lisiyasɩ na ɩ a sojasɩ nɩkpɛ̃ɛ wa wa ala lɛ ɩn 'yɛr a fʋ 'yɛr." 23Wʋ den a Pɔɔl kʋ a sojasɩ nɩkpɛ̃ɛ tɩ 'yɛr ɩka a wʋ ma kʋ wʋ sɔr tɩ sɔɔ ka a Pɔɔl barmɩne ma sʋ̃nɔ̃ wʋ nɩ a wʋ bʋ̃bʋɔrsɩ. 24A maal ber aŋmɩnɛ jaa tɩchɛ ka a Feliksɩ tara a wʋ pɔɔ Durusila na ɩ a Juu nɩrɛ waan. Wʋ tʋ̃n ka ba waan a Pɔɔl a wʋ chɛlɛ a lɛ wʋn mana a lɛ fʋn na sɔɔ de a Yesu Kɩrɩsɩto. 25Pɔɔl 'yɛr naa a lɛ nɛ wa pʋr yeltorsɩ yuor nɩ mɩ̃ɛ nyɔɔfʋ nɩ lɛ a 'yɛr tɔɔrfʋ na waara. Ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ a Feliksɩ a wʋ 'yɛr, "Pʋ̃pãanyã a sɛɛn lɛ, chiine maa wa tara jaa ɩn tʋ̃n bʋɔl fʋ." 26Wʋ tɩɛr man taa Pɔɔl na kʋ wʋn libie, na wʋ ma bʋɔlɔ a Pɔɔl jaa tɔ̃tɔ̃ ma 'yɛrɛ nɩ wʋ. 27Yuom ayi na wa po Pɔsɩyusɩ Festus den a Feliksɩ jie, tɩchɛ a Feliksɩ na bʋɔrɔ ɩka wʋ pɛl a Juu nɩbɛ pʋɔ jũu, wʋ bar a Pɔɔl a be a pɔɔfʋ die pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\