Tʋ̃mɔ̃ 25

1Festus na de a wʋ tʋ̃mɔ̃ maal ber ata wʋ yin be a Sisariya chen a Jerusalɛm. 2Be lɛ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a ba nɩdierbe man a 'yɛr ala ban tara nɩ, a Pɔɔl kʋ wʋ. 3Ba sʋɔr a Festus nɩbijɩɛ jaa ɩka a lɛ ban sʋɔrɔ wʋ a wʋ sɔɔ na wʋ vɛ̃ a ba tara a Pɔɔl waan be a Jerusalɛm an ɩ ba chɔɔr ũu gu na kʋ a Pɔɔl a be a sɔr pɔ. 4Ka a Festus 'yɛr, "A Pɔɔl ben a be a Sisariya a maa mɩ̃ɛ a kʋ̃ kor ɛ, tɩchɛ ka n chen a be. 5Yɩ vɛ̃ ka a yɩ nɩbɛrɛ bamɩne pʋɔ ma a sɩ 'mataa chen, ala ɩ wʋ maal yeldɛɛr a yɩ 'yɛr n kaa." 6Wʋn wa maal a be ber aniin bɩɩ pie wʋ chen a Sisariya, wʋn tɩ gã ir wʋ jɩ̃nɛ naa a 'yɛr tɔɔrfʋ jie tɩ na wʋ 'yɛr ɩka ba waan a Pɔɔl. 7Ban wa waan a Pɔɔl a Juu nɩbɛ bala na yi a Jerusalɛm wa ara na jilʋ̃ wʋ ŋmara jir kara dɔɔlɔ wʋ tɩchɛ ba maa tʋ̃ɔ wiil a par ɛ. 8A Pɔɔl pãa 'yɛr, "Maa ba maal dɛɛr jaa ɛ, naa sɔ̃ɔ a Juu nɩbɛ nɛbinãa nɩ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir ɛ, bɩɩ 'yɛr 'yɛrdɛɛr 'yɔ̃ɔ a Nãkpɛ̃ɛ Siisa ɛ." 9Festus bʋɔrɔ naa ɩka wʋ pɛl a Juu nɩbɛ pʋɔ na wʋ sʋʋr a Pɔɔl, "Fʋ bʋɔrɔ naa ɩka fʋ do a Jerusalɛm ka a 'yɛr anyãna ban 'yɛr dɔɔl fʋ ka n tɩ tɔɔr a be bɩɩ?" 10A Pɔɔl 'yɛr, "Pʋ̃pãanyã, n ben ara a Nãkpɛ̃ɛ Siisa 'yɛr tɔɔrfʋ jie a be an sɛɛ ɩka ba tɔɔr a n 'yɛr. N mɩ ba maal yeldɛɛr jaa a Juu nɩbɛ sɛ̃ ɛ, a lɛ a fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ na bɔ̃ɔn. 11Maa ta maal dɛɛr naa sɛɛn kũu n kʋ̃ naa tɔr ɩka n kpi ɛ. Tɩchɛ a 'yɛr anyãna a Juu nɩbɛ na 'yɛr dɔɔl ma na ba ɩ yelmɩ̃ɛ ɛ, nɩrɛ jaa ba tara sɔr na fɩr ma kʋ ba ɛ. Siisa sɛ̃ lɛ ɩn chen ka wʋ tɩ tɔɔr a n 'yɛr." 12Lɛ a Festus nɩ a wʋ nɩbɛrɛ na wa man taa baar wʋ 'yɛr kʋ a Pɔɔl, "Fʋ̃ʋ lɛ sʋɔr ɩka a Siisa sɛ̃ lɛ fʋn chen, be lɛ fʋn chen." 13A kor bɩ̃lãa ka a Nãa Agripa nɩ a wʋ yɛpɔɔ Bernisɩ wa be a Sisariya ɩka ba wa puor a Nɩkpɛ̃ɛ Festus. 14An ɩ ban jɛ̃n a be kor jũu, Festus mana naa a Pɔɔl yele kʋrɔ a Nãa Agripa 'yɛrɛ, "Daba kɔ̃ɔ lɛ be a pɔɔfʋ die pɔ a Feliksɩ na pɔɔ. 15A lɛ ɩn chen a Jerusalɛm, a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a ba nɩdierbe den yelyɔɔ dɔɔl wʋ na ba sʋɔr ma ɩka n tɔɔr a wʋ 'yɛr ge wʋ. 16"Ka n 'yɛr kʋ ba a Worom nɩbɛ maa tɔɔr nɩrɛ 'yɛr ala ɩ a nɩnyɩnɛ ban 'yɛr a 'yɛr dɔɔl ba wa ara a bala na tara nɩ wʋ a 'yɛr niem na wʋ 'yɛr a wʋ nɛɛ 'yɛr ɛ. 17Ala lɛ so ka ba pɔɔ ma a sɩ 'mataa wa a ka, n ba wa jɛ̃n a 'yɛr ɛ, a wɛr na wa chaar n jɛ̃ naa na tɔɔr a 'yɛr naa vɛ̃ ka ba waan a daba. 18A bala na tara nɩ wʋ a 'yɛr na wa ir ara na 'yɛr, baa 'yɛr 'yɛr jaa na ɩ dɛɛr nɩtãa lɛ ɩn tɩɛr ban taa 'yɛr ɛ. 19Tɩchɛ a ba 'yɛr tɩ ɩ naa a ba puorfʋ yele lɛ nɩ daba kɔ̃ɔ na di Yesu na kpi ka a Pɔɔl 'yɛr ɩka wʋ ir naa na wʋ ɩ vʋr. 20Ka a yele nyã sɔb ma nɩbir, n ba bɔ̃ɔ ŋmɩnɛ ɩn na ɩ vɩɛr a yele nyã ɛ, ala lɛ so ka n sʋʋr wʋ ala ɩ wʋn bʋɔrɔ naa ɩka wʋ chen a Jerusalɛm ka ba tɩ tɔɔr a 'yɛr anyãna a be. 21Pɔɔl 'lɔ bʋɔrɔ naa ɩka a Nãkpɛ̃ɛ Siisa wʋ tɔɔr a wʋ 'yɛr, n vɛ̃n a ba tara wʋ tɩ tãn a lɛ ɩn na bar sɔr ka ba tara wʋ chiin a Siisa sɛ̃." 22Ka a Nãa Agripa pãa 'yɛr kʋ a Festus, "Maa mɩ̃ɛ naa bʋɔrɔ naa ɩka n wõ a daba mɩ kɔkɔr." Ka a Festus 'yɛr, "Bio fʋn wõn a wʋ kɔkɔr." 23A wɛr na wa chaar, a Nãa Agripa nɩ a Bernisɩ wa naa ka a nɩbɛ de 'yɔ̃ɔfʋ kʋ ba ka ba tɩ kpɛ̃n be a dikpɛ̃ɛ 'lɔ pɔ ban ma lɔ̃ɔnɔ̃ nɩ a sojasɩ nɩbɛrɛ nɩ a tẽe nɩbɛrɛ. Ka a Festus vɛ̃ a sojasɩ tara a Pɔɔl waan. 24Ka a Festus 'yɛr, "Nãa Agripa nɩ a yɩn bala jaa na be ka a sɩ sɛ̃, yɩ nyɛ a daba nyãna, a Juu nɩbɛ ba jaa 'yɛr a wʋ 'yɛr kʋ ma be a Jerusalɛm nɩ a ka a Sisariya tãna 'yɛrɛ ɩka a ba sɛɛ ka wʋ lɛ chɛnɛ go ɛ. 25N mɩ ba nyɛ yele jaa wʋn ɩ ka a tara sɔr ka sɩn kʋ wʋ ɛ, tɩchɛ bojũu wʋ sʋɔr sɔr ɩka wʋ chen a Nãkpɛ̃ɛ Siisa sɛ̃, n mɩ na bar wʋn sɔr ka wʋ chen a Worom. 26Tɩchɛ n ba tara a wʋ yele ala na sɛɛ ka n na sɛb kʋ a Nãkpɛ̃ɛ ɛ. A lɛ jũu n waan wʋ naa a yɩ jaa niem nɩ a fʋ̃ʋ Nãa Agripa niem a fʋ mɩ jʋʋr a wʋ yele kaa, ka n bɔ̃ɔ a lɛ ɩn na sɛb. 27Bojũu, a ba sɛɛn ma ɛ, ka n na vɛ̃ ka ba tara nɩrɛ ban pɔɔ chiine naa ba wiil a yelnyɩnɛ wʋn maal ɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\