Tʋ̃mɔ̃ 27

1An wa ta ɩka sɩn chen a Itali, ba den a Pɔɔl nɩ a bamɩne ban pɔɔ kʋ a sojasɩ nɩkpɛ̃ɛ ban bʋɔlɔ Julius, wʋ ɩ naa a nãkpɛ̃ɛ soja kpɛ̃ɛ ɩ̃sʋɔ. 2Sɩ kpɛ̃n a gboro kpɛ̃ɛ na yi a Adɩramatiyum ka wʋ ir an ɩ Asɩya kõkoor lɛ wʋn lana. Aristakus na ɩ a Masedonɩya paal nɩrɛ na wʋ yi a Tɛsalonika pʋɔ sɩ naa. 3A wɛr na wa chaar, sɩ tãn a Sidon tẽe pɔ, ka a Julius maal a Pɔɔl vɩla na wʋ bar wʋ sɔr ka wʋ chen a wʋ barmɩne sɛ̃ ka ba tɩ sʋ̃nɔ̃ wʋ. 4Be lɛ sɩ lɛ yin a gboro lana a Sipurusɩ bojũu a sɛsɛbɛ furo na tuoro sɩ. 5A lɛ sɩn wa gɔ̃ɔ a man sãlsɔɔ Sɩlɩsɩya nɩ a Pamfiliya kõkoor lɛ sɩ wa ara nɩ a Mira na be a Lisiya wɛr pɔ. 6Be lɛ a soja nɩkpɛ̃ɛ nyɛ a Aleksandiriya gboro kpɛ̃ɛ na chiine a Itali ka wʋ wɛl sɩ 'yɔ̃ɔ. 7A ber waa naa sɩn maal a sɔr pɔ, jaa vɛ̃ nɛ nɛ nɛ lɛ sɩ chiine ka a wõ sɩ tɩ sɩ tɩ ta a Sɩnidusɩ tẽe pɔ. Lɛ a sɛsɛbɛ na ba sɔɔrɔ a sɩ chiine a dẽdẽe ɛ, a gboro tun sɩ naa a Kɩrete a Salmone tẽe puor. 8A man kõkoor lɛ sɩ lana ka a wõ sɩ tɩ tãn a jie ban bʋɔlɔ a Gboro Juvɩla Ara A Jie na gbʋr a Lasea tẽe. 9Sɩ sɔ̃ɔn sɔ̃ɔ yɔɔ a sɔr pɔ a sɛsɛbɛ na furo jũu, ka a gboro chenfʋ mɩ kʋrɔ dãbɩ̃ɛ bojũu Kɔ̃ Galfʋ sɔ̃ɔ 'lɔ mɩ po naa, ka a Pɔɔl kpãana ba 'yɛrɛ, 10"Nɩbɛ, n kãan nyɛ ka a dãbɩ̃ɛ be a sɩ chenfʋ pɔ, yelyɔɔ na sɔ̃ɔ naa, a gboro tuor nɩ a sɩn mɩ̃ɛ mɩ." 11Tɩchɛ a sojasɩ nɩkpɛ̃ɛ ba chɛlɛ a lɛ a Pɔɔl na 'yɛrɛ ɛ, tɩ sɔɔ a lɛ a gboro mɔ̃nɔ̃ nɩ lɛ a gboro sʋɔ na 'yɛr. 12A gboro ara a jie ba sɛɛn ban na ara a be a ɔɔr sɔ̃ɔ ɛ, a ba yɔɔ jaa 'yɛr naa ɩka ba po chiine, tɩɛrɛ ɩka ban tãn a Fonɩksɩ na ba ara a be. A Kɩrete gboro ara a jie lɛ na tor a mɔ̃tɔ̃ɔ purfʋ jie guba nɩ a nũsʋ̃ɔ jie. 13Lɛ a sɛsɛbaalʋ̃ʋ na wa furo yire a guba jie, ba tɩɛr ɩka ba nyɛn a lɛ ban bʋɔrɔ, ba for a kur nɛbie bara tɩ lana nɩ a gboro a Kɩrete gogoro. 14An wa kor bɩ̃lãa, ka a sɛsɛbɛ kpɛ̃ɔ 'lɔ ban bʋɔlɔ a mɔ̃tɔ̃ɔ purfʋ jie guba sɛsɛbɛ fun yi a be wa. 15A sɛsɛbɛ tʋ̃ɔn a gboro a waa lɛ tʋ̃ɔnɔ̃ chiine a niem ɛ, ka a sɛsɛbɛ pãa tara sɩ chiine. 16A lɛ sɩn wa pɩ̃ a dõdolbile ɩ̃sʋɔ ban bʋɔlɔ Kawuda, a ɩn tuo kʋ sɩ ka sɩn 'mɔɔ a gborbile. 17Lɛ a nɩbɛ na wa 'mɔɔ a gborbile ka wʋ do, ba den miir lũ gbɛb a gborkpɛ̃ɛ. Sɩ joro na dãbɩ̃ɛ ɩka sɩ taa ɩrɛ wa tɩ mʋr a Sirtisɩ bire pɔ ɛ, ka ba bar a kur nɛbie ka a gboro pãa tɔɔrɔ. 18A sɛsɛkpɛ̃ɛ nyã mɔ̃n sɩn jaa ka wɛr wa chaar ka ba piel wɛlɛ a tuor lɔɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a kʋ̃ɔ pɔ. 19A ber ata daar a gboro dẽme mɩ̃ɛ foro naa a gboro bomo nɩ a ba mɩ̃ɛ nuur lɔɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a kʋ̃ɔ pɔ. 20Lɛ a mɔ̃tɔ̃ɔ nɩ a ŋmarbie na ba lɛ wa nyɩr ɛ, a ber waa naa tɩchɛ ka a sɛkpɛ̃ɛ chɛnɛ ire ka a sɩ chɩ̃ɛfʋ tɩɛrtɔ jie baar. 21A ber wa po naa tɩ baa di bon jaa ɛ, ka a Pɔɔl ir ara a ba sãlsɔɔ tɩ 'yɛr kʋ ba, "Nɩbɛ, yɩn ta sɔɔ tu a n nɛɛ ka sɩ ta chɛnɛ be a be Kɩrete a wõm nyãna kʋ̃ naa pɔɔ sɩ ɛ, ka a bonsɩ be wɛ ɛ. 22Tɩchɛ n sʋɔrɔ yɩ naa, yɩ nyɔɔ nyãa bojũu ɩ̃sʋɔ jaa kʋ̃ bɔr ɛ, a gboro tɛɛ lɛ na wɛ. 23Jãa tɩ̃sɔɔ a Nãaŋmɩn nyã na so ka n tʋ̃nɔ̃ a wʋ tʋ̃mɔ̃ tʋ̃n a wʋ malaka ka wʋ wa ara a n lõboor, 24na wʋ 'yɛr kʋ ma, 'Pɔɔl taa joro dãbɩ̃ɛ ɛ, fʋn nyɛn a Nãkpɛ̃ɛ Siisa nɩ nɩbir ka wʋ tɔɔr a fʋ 'yɛr. Ka a bala jaa fʋn lɔ̃ɔ chiin Nãaŋmɩn den a ba nyɛvʋr 'yɔ̃ɔ a fʋ nũu pɔ.' 25A lɛ jũu yɩ nyɔɔ nyãa nɩbɛ, n sɔɔn de Nãaŋmɩn ɩka wʋn ɩ naa a lɛ wʋn 'yɛr kʋ ma. 26Tɩchɛ sɩn don dõdol kɔ̃ɔ ju ara." 27A ber pie nɩ anaar daar, a sɛsɛbɛ chɛnɛ na mʋɔrɔ nɩ sɩ be a Adiriya man yal pɔ, a tɩ̃sɔɔ bɩ̃ɩn ka a bala na kaara a gboro tɩɛr man tãa ba gbʋrɔ na gogoro. 28Ba den a bon 'lɔ ban ma mana nɩ a kʋ̃ɔ, man ka a man yulʋ̃fʋ ɩ gbɛɛ kɔbaa dɔɔl lɩjɛr (120). Ban wa chen bɩ̃lãa ba lɛ man kaa ka a yulʋ̃fʋ lɛ ɩ gbɛɛ lɩjaanaar nɩ pie (90). 29Ba joro na dãbɩ̃ɛ ɩka a gboro wʋ taa tɔ̃n sɩ kʋsɩr ɛ, a ba wɛl a nɛbie ala anaar na ma nyɔɔ a gboro lɔb 'yɔ̃ɔ a man pɔ tɩ pãa sʋɔrɔ ɩka wɛr wʋ chaar fɔɔ. 30Ka a gboro dẽme bʋɔrɔ sɔr ban na yi a gboro pɔ jo na ba for a gborbile bar ka wʋ suu a man pɔ tɩ maala fɩka a nɛbinyɔɔrsɩ ala lɛ ba foro bara a niem. 31A Pɔɔl pãa 'yɛr kʋ a sojasɩ nɩkpɛ̃ɛ nɩ a sojasɩ, "Yɩn baa vɛ̃ ka a gboro dẽme banyãna be a gboro pɔ ɛ, sɩ wɛ naa a lɛ nɛ." 32Ka a sojasɩ ŋmaa a miir 'lɔ na nyɔɔ a gborbile taa lɛ ka wʋ lo. 33Lɛ a wɛr na ɩrɛ a wa lalala, Pɔɔl sʋɔr ba jaa na wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ di a bʋ̃diir bojũu ber pie nɩ anaar nɩ nyã yɩn jɛ̃n baal na yaa di bon jaa ɛ. 34Pʋ̃pãanyã, n sʋɔrɔ yɩ naa ɩka yɩ di a bʋ̃diir na yɩ tara kpɛ̃ɔ, a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa jukɔɔlbir kʋ̃ vʋ̃ɔ a wʋ ju pɔ ɛ." 35A anyãna lɛ wʋ 'yɛr baar tɩ na wʋ de a paanʋ̃ɔ amɩne puor Nãaŋmɩn yãan a ba jaa niem, tɩ pãa ŋmaa na wʋ ɔɔrɔ. 36Ka a 'yɔ̃ɔ ba jaa ɩ̃kpɛ̃ɛ ka a ba mɩ̃ɛ di a bʋ̃diir amɩne. 37A sɩn bala na be a gboro pɔ ɩ naa nɩbɛ kɔɔr ayi dɔɔl lɩjaata nɩ pie nɩ ayʋɔb (276). 38Lɛ ban wa di tɩɩ baar, ba wɛl a bʋ̃diir ala na chɛ lɔb 'yɔ̃ɔ a man pɔ tɩchɛ ka a gboro ɩ dẽfere. 39Lɛ a wɛr na wa chaar, baa bɔ̃ɔ a jie ban be ɛ, tɩchɛ na ba nyɛ a jie na gɔr ka a bire be be a ba bʋɔrɔ ɩka ala ɩ ba tʋ̃ɔ naa a ba tɩ ara. 40Ba ŋman a mibe ala na nyɔɔr a nɛbinyɔɔrsɩ ala bar, na ba mɩ lɛ for a vuulsɩ ala na ma dɛnɛ a gboro tɩ pãa yɛr a fɔbaa bar a gboro niem ka a sɛsɛbɛ pãa tɔɔrɔ ba chiine a bire pɔ. 41Tɩchɛ ka a gboro tɩ tɔ a bire na duo a jie ɩ̃sʋɔ, ka a gboro niem mʋr wʋ jaa na wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ chen ɛ. Ka a kɔ̃sɛbɛ ŋmiere a gboro pãa wɛlɛ. 42Ka a sojasɩ ɩ nɛbʋ̃'yen bʋɔrɔ ɩka ba kʋ a bala ban pɔɔ ka a ɩ̃sʋɔ jaa taa dũu yi jo ɛ. 43Tɩchɛ a sojasɩ nɩkpɛ̃ɛ na bʋɔrɔ ɩka wʋ faa a Pɔɔl jũu, waa sɔɔ ɩka ba ɩ a lɛ ɛ. Wʋ 'yɔ̃ɔ naa a bala na bɔ̃ɔ a dũufʋ ka ba ɔɔ lo a kʋ̃ɔ pɔ de nie dũu do a gogoro ju. 44Ka a bala na chɛ mɩ nyɔɔr a gboro daar bɩɩ a gboro da'mɛlɛ ala, nɩtɔ̃nɔ̃ lɛ ba ɩ ka ba ɩ̃sʋɔ tɩ jaa do a gogoro ju ka yele ba tara ba ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\