Tʋ̃mɔ̃ 3

1Bɩbir ɩ̃sʋɔ Pita nɩ Jɔɔn duoro naa a Nãaŋmɩn puorfʋ yir kpɛ̃ɛ pɔ, a puorfʋ jie mɔ̃tɔ̃ɔ na gɔr. 2Ka a daba ban lɔ̃ɔ dɔɔn a wʋ gbɛr, a ba ma tuo wʋ tɩ bin a be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir dɔ̃dɔr nɛɛ 'lɔ ban bʋɔlɔ, Vɩla. Be lɛ ba ma tuo wʋ tɩ bin bɩbir jaa a wʋ ma sʋɔrɔ a bala na kpɩɛrɛ a Nãaŋmɩn yir bɛchaar pɔ libie. 3Wʋn wa nyɛ a Pita nɩ a Jɔɔn na kpɩɛrɛ, a wʋ sʋɔrɔ ba a libir. 4Ka a Pita nɩ a Jɔɔn kaara wʋ a lɛ a tɩ̃ɩɩ, ka a Pita wa 'yɛr, "Kaara sɩ." 5Ka a daba tɔ̃ɔ fur a nɩbir a lɛ chir chir chir 'yɔ̃ɔ ba tɩɛrɛ ɩka wʋn nyɛn bon. 6A Pita pãa 'yɛr, "N ba tara libir bɩɩ, sɛlma kʋrɔ fʋ ɛ, tɩchɛ a 'lɔ ɩn tara lɛ ɩn kʋ fʋ. Yesu Kɩrɩsɩto na yi a Najaretɩ yuor pɔ, ir chiine." 7Tɩ na wʋ nyɔɔ a daba nũsʋ̃ɔ sʋ̃ʋ wʋ ka wʋ ir ka a ɩ a gbɛpɛlɛ nɩ a nakɔɔtɩɛ kpɛ̃mɛ naa. 8Ka a daba ɔɔ chʋr a gbɛɛ na wʋ piel chiine, na wʋ pãa tu ba kpɛ̃n be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ. Be lɛ wʋ tɩ ɔɔrɔ yʋɔrɔ na wʋ pɛɛrɛ a Nãaŋmɩn. 9A nɩbɛ ba jaa na wa nyɛ wʋ, a lɛ wʋn chiine pɛɛrɛ a Nãaŋmɩn, 10ba bɔ̃ɔ wʋ naa an ɩ 'lɔ lɛ ma jɩ̃nɛ sʋɔrɔ libie be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir dɔ̃dɔr 'lɔ ban bʋɔlɔ a, Vɩla. Ka a ɩ ba chĩcham naa 'maa ba nɛɛ a lɛ na ɩ. 11An ɩ a daba chɛnɛ na pɔɔ a Pita nɩ a Jɔɔn ka a nɩbɛ nɛɛr 'maa a ba jo wa titaa a be ban bʋɔlɔ a Solomon Bɛchaar pɔ. 12Pita na nyɛ a lɛ ka wʋ 'yɛr kʋ a nɩbɛ, "Isɩral dɔɔr woɩ, bãa lɛ so ka a nɛɛr 'maa yɩ a lɛ mɔ̃? Bãa lɛ yɩ fur a nɩbir 'yɔ̃ɔ sɩ fɩka sɩn mɩ̃ɛ kpɛ̃ɔ bɩɩ sɩn mɩ̃ɛ maal vɩla lɛ sɩ maal a daba nyã ka wʋ chiine? 13A Nãaŋmɩn nyã na ɩ a Abraham, Isaakɩ nɩ a Jekɔb Nãaŋmɩn nɩ a sɩ sãakpãmɩne Nãaŋmɩn lɛ 'yɔ̃ɔ a wʋ tʋ̃tʋ̃nɔ̃ Yesu yuor. Yɩn lɛ nyɔɔ wʋ tɩr ɩka ba kʋ wʋ, ka a Pilate ŋme nyãa na bar wʋ tɩ yɩ 'yɛr ɩka yaa bɔ̃ɔ wʋ ɛ. 14Yɩ 'yɛr naa ɩka yaa bɔ̃ɔ a chɛchɛ sʋɔ nɩ a yelmɩ̃ɛ sʋɔ ɛ, tɩ na yɩ sʋɔr ka ba yuo a nɩkʋrɔ kʋ yɩ. 15Yɩn lɛ kʋ a nyɛvʋr sʋɔ, tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn sɩ̃ɩ wʋ a kũu pɔ. Sɩn lɛ nyɛ anyãna nɩ nɩbir. 16A daba nyãna nɩ a sɩn na 'mataa sɔɔ a Yesu lɛ sa a daba nyãna baal yɩn nyɛ na yɩ bɔ̃ɔ, sɩrɛ jaa sɩn sɔɔ de a Yesu yuor lɛ wʋ sa, a daba nyãna yɩn ben nyɛ. 17"Pʋ̃pãanyã, yɛɛr, n bɔ̃ɔ naa ɩka ba bɔ̃ɔ fʋ lɛ vɛ̃ ka yɩ tʋ̃ a lɛ nɛ a yɩ nɩbɛrɛ na dɔ̃ɔ tʋ̃. 18Tɩchɛ Nãaŋmɩn ɩ naa a lɛ wʋn dɔ̃ɔ vɛ̃ ka a wʋ 'yɛ'yɛrbɛ 'yɛr ɩka, a wʋ Nɩ-iraa na din dɔɔyɛ. 19Yɩ pãa lɩɛb a yɩ tɩɛr, na yɩ lɩɛb wa a Nãaŋmɩn sɛ̃, ka wʋ fɩɛl a yɩ yeldɛbɛ bar. A ɩ̃kpɛ̃ɔ paalaa yɩn na nyɛ na yin a sɩ Soro sɛ̃, 20ka wʋ gba na tʋ̃ a Yesu Kɩrɩsɩto 'lɔ wʋn dɔ̃ɔ ir bin kʋ yɩ. 21Wʋn chɛnɛ na jɩ̃nɛ be a saaju, tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ Nãaŋmɩn na 'mataa a bonsɩ a jaa nɩtãa lɛ wʋn tɩr a nɛɛ a kõr jaa tu, a wʋ 'yɛ'yɛrbɛ chɛchɛsɩ sɛ̃. 22Bojũu Mosesɩ dɔ̃ɔ 'yɛr, 'A Soro Nãaŋmɩn na ir 'yɛ'yɛrɛ a n kaar ka wʋ ɩ a yɩ mɩ̃ɛ nɩrɛ, a yɩ chɛlɛ a ala a jaa wʋn na 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ. 23Ɩ̃sʋɔ jaa ba wa chɛlɛ a lɛ wʋn na 'yɛrɛ ɛ, ban ir wʋ nũu bar a wʋ nɩbɛ pɔ.' 24"Sɩrɛ jaa, a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ ba jaa na yi a Samuwɛl sɔ̃ɔ mɩ 'yɛr naa a bɩbie anyãna 'yɛr. 25Yɩn lɛ ɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ banyãna bibiir nɩ a nɛtɩraa 'lɔ a Nãaŋmɩn na tara nɩ a sɩ sãamɩne. Wʋ 'yɛr kʋ a Abraham, 'An tu naa a fʋ yɔn pɔ, ka a nɩbɛ ba jaa na be ka a tẽe na nyɛ sʋ̃ʋfʋ.' 26Nãaŋmɩn na wa ir a wʋ tʋ̃tʋ̃nɔ̃, yɩn sɛ̃ lɛ wʋ de nie tʋ̃ wʋ ka wʋ tɩ sʋ̃ʋ yɩ na wʋ lɩɛb a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa yin a wʋ putusɔr pɔ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\