Tʋ̃mɔ̃ 4

1A lɛ a Pita nɩ a Jɔɔn na chɛnɛ 'yɛrɛ nɩ a nɩbɛ, a Juu nɩbɛ bɔɔrlorbo nɩ a puorfʋ yir nɩdiere 'matãan a Saduseemɩne wan a ba sɛ̃. 2Ba wa nyɛn suur, bojũu ba wile naa a nɩbɛ ɩka Yesu jũu nɩrɛ jaa na ir naa kũu pɔ. 3Be lɛ ba nyɔɔ a Pita nɩ a Jɔɔn na ba 'yɔ̃ɔ ba pɔɔfʋ die pɔ bar ka wɛr na chaar, bojũu mɔ̃tɔ̃ɔ mʋr baar. 4Tɩchɛ a bala na wõ a lɛ a Pita na 'yɛr a Yesu 'yɛr na ba sɔɔ de na ɩn dɔɔr tur anũu (5,000). 5A wɛr na wa chaar, a ba nɩdierbe nɩ a ba nɩbɛrɛ 'matãan a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe lɔ̃ɔn taa be a Jerusalɛm. 6Ka Anasɩ na ɩ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nɩ Kayafasɩ, Jɔɔn nɩ Aleksanda 'matãan a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nɩbɛ bamɩne. 7A ba tɩ yuo a Pita nɩ a Jɔɔn waan a ba wa sʋrɔ ba, "Kpɛ̃ɔ buor nɩ yobuor lɛ yɩ de tʋ̃nɔ̃ nɩ a anyãna?" 8Ka a Pita na sɛɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr kʋ ba, "A yɩn nɩdierbe nɩ a yɩn nɩbɛrɛ, 9ala ɩ yɩ ben bʋɔl sɩ dɩna ɩka sɩ wa man a maal vɩla nyã na vɛ̃ ka a gbɛrɛ sa. 10Yɩ pãa bɔ̃ɔ ɩka yaa, a yɩn nɩ nɩrɛ jaa na be a Isɩral, ɩka a Yesu Kɩrɩsɩto nyã na yi a Najaretɩ yuor pɔ, a 'lɔ yɩn kʋ a daa ju, tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn sɩ̃ɩ wʋ a kũu pɔ, ka wʋ ɩ vʋr, lɛ sa a daba nyãna na ben ara a kana. 11Wʋ ɩ naa 'A kʋsɩr 'lɔ a yɩn mɩmɩɛrbɛ na tɔr bar, 'lɔ lɛ wa ɩ a kʋsɩr ju.' 12Fafaara jaa ba lɛ be be ɛ, bojũu yuor jaa ba lɛ be ka a tẽe pɔ, na tʋ̃ɔ nɩrɛ faa ɛ." 13Ban nyɛ a lɛ a Pita nɩ a Jɔɔn na ba joro dãbɩ̃ɛ ɛ, tɩ mɩ bɔ̃ɔn ban ba jãn gãn chen tɛɛr ɛ, ka nɛ'maa ba. Ka ba tɩɛrtɔ ban dɔ̃ɔ be a Yesu sɛ̃. 14Tɩchɛ ba mɩ nyɛn a daba 'lɔ na sa 'mataa ara nɩ ba, baa lɛ tara 'yɛr na 'yɛr ɛ. 15Lɛ lɛ ba 'yɛr ba a ba yi chɛ̃chɛ̃ɛ, tɩ ba pãa guoro taa 'yɛrɛ, 16"Ŋmɩnɛ lɛ sɩn ɩ a nɩbɛ banyãna? Nɩrɛ jaa na be ka a Jerusalɛm bɔ̃ɔn naa a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ ban tʋ̃ a sɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ chiir ɛ. 17Tɩchɛ ala ɩ sɩn pɔɔ naa a yele nyãna sɔr ka nɩrɛ kʋ̃ lɛ wõ naa ɛ, yɩ ɩ a sɩ fuu ba ka ba taa ɩrɛ wa pʋrɔ a yuor nyãna kʋrɔ nɩrɛ jaa ɛ." 18Be lɛ ba bʋɔl ba a ba kpɛ ka ba kpãkpãan ba ɩka, ba taa ɩrɛ wa 'yɛrɛ bɩɩ wile nɩ a Yesu yuor go ɛ. 19Tɩchɛ ka a Pita nɩ a Jɔɔn 'yɛr kʋ ba, "Yɩn mɩ̃ɛ yɩ pɛ kaa, a sɛɛn Nãaŋmɩn sɛ̃ ka sɩn tu a yɩ nɛɛ gar a Nãaŋmɩn bɩɩ? 20Bojũu sɩn 'lɔ kʋ̃ tʋ̃ɔ bar a 'yɛr sɩn nyɛn nɩbir tɩ wõ 'yɛrfʋ ɛ." 21Lɛ lɛ ba vuur ba tɩ bar ba a ba chen. Baa bɔ̃ɔ kpãa buor lɛ ban kpãa ba ɛ, bojũu a nɩbɛ ba jaa pɛɛrɛ naa Nãaŋmɩn a lɛ na ɩ. 22Bojũu a daba nyãna na sa a nɛ'maa safʋ nyãna kor gar yuomo lɩjaayi (40). 23Ban wa bar a Pita nɩ a Jɔɔn, ba chen a ba taaba sɛ̃ tɩ man ala a jaa a bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a nɩbɛrɛ na 'yɛr kʋ ba. 24A ba taaba na wõ a nɩtɔ̃nɔ̃, ba jaa 'mantaa nɩ nɛbʋ̃'yen puor Nãaŋmɩn na ba 'yɛrɛ, "Tʋ̃ɔnɔ̃ Sʋɔ, fʋ̃ʋ lɛ maal a saaju nɩ a tẽe nɩ a man kpɛ̃ɛ nɩ bon jaa na be a pɔ. 25Fʋ̃ʋ lɛ dɔ̃ɔ vɛ̃ ka a fʋ Sɩɛ haa a fʋ gbãgbaa na ɩ a sɩ sãa David nɛɛ ka wʋ 'yɛr, 'Bo lɛ so ka a paalsɩ nyɛ suur, ka a nɩbɛ ŋmara a dɔɔl pɔrsɩ? 26A wɛr nãmɩne tʋɔrɔ naa gbɛchile, ka a nɩbɛrɛ mɩ lɔ̃ɔ taa jɛɛrɛ nɩ a Soro nɩ a fʋ Nɩ-iraa.' 27Sɩrɛ jaa lɛ a Hɛrɔd nɩ a Pontius Pilate lɔ̃ɔ taa nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, nɩ a Juu nɩbɛ a tẽe nyãna pɔ, na ba jɛb a fʋ tʋ̃tʋ̃chɛchɛ Yesu, a 'lɔ fʋn ir. 28Ba maal naa a lɛ fʋn kaa ir na ɩ a fʋ pʋtɩɛr, nɩ a fʋ kpɛ̃ɔ, nɩ a fʋ bɔfʋ fʋn dɔ̃ɔ de nie chɔɔr tɩ a wa ɩ. 29"Pʋ̃pãanyã sɩ Soro, kaa lɛ ban fuu sɩ, tɩ na fʋ sʋ̃ʋ a fʋ gbãgbaar a sɩ mʋɔl a fʋ 'yɛr nɩ 'lafʋ. 30Tur a fʋ nũu sãan baalsɩ, na fʋ tʋ̃ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ nɩ a fʋ tʋ̃tʋ̃chɛchɛ Yesu yuor." 31Ban wa puor baar, a jie 'lɔ ban lɔ̃ɔ taa damaa. Ka ba jaa sɛɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ, na ba 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr nɩ 'lafʋ. 32Ka a bala na sɔɔ de, ba jaa tara na tɩɛr bʋ̃'yen nɩ nyãbʋ̃'yen. Ɩ̃sʋɔ jaa maa 'yɛr ɩka a wʋ bonsɩ ɩ naa a 'lɔ tɛɛ bon ɛ, ba ma põn bon jaa ban tara. 33A nɩtʋ̃nsɩ den kpɛ̃ɔ mana nɩ a sɩ Soro Yesu kũu pɔ irfʋ 'yɛr, ka a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ be a ba jaa sɛ̃. 34Ba ɩ̃sʋɔ jaa ba dɔ̃ɔ faa bon ɛ, sɔ̃ɔ jaa lɛ a bala na tara por nɩ yie ma da na ba ma waan a libie, 35wa bin a nɩtʋ̃nsɩ sɛ̃, ka ba ma põ ir kʋ ɩ̃sʋɔ jaa lɛ an sɛɛn wʋ. 36Josefʋ na yi Sipurusɩ na wʋ ɩ a Levi bal nɩrɛ, kaa a nɩtʋ̃nsɩ bʋɔlɔ wʋ Banabasɩ. A par lɛ nɩrɛ na 'yɔ̃ɔnɔ̃ ɩ̃kpɩ̃ɛn. 37Wʋ dãn a wʋ puo, na wʋ de a libie waan wa bin a nɩtʋ̃nsɩ sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\