Tʋ̃mɔ̃ 5

1Ka a daba ɩ̃sʋɔ na be be di Ananias ka a wʋ pɔɔ mɩ di Safira. Ba mɩ den a ba pobile da. 2Wʋ ir naa libie amɩne bin ka a pɔɔ bɔ̃ɔn, tɩchɛ na wʋ chiin a ŋmaa tɩ bin a nɩtʋ̃nsɩ sɛ̃. 3Ka a Pita sʋʋr a Ananias, "Bo lɛ so ka a Satan sɛɛ fʋ a nyãa a fʋ ŋmaa jir kara yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ, na fʋ ir a libie amɩne a lɛ fʋn da a puo bin? 4A ba ɩ fʋ̃ʋ lɛ so na fʋ de da ɛ? Fʋn wa da baar a ba ɩ fʋ̃ʋ lɛ so a libie ɛ? Bo lɛ ɩ a fʋ tɩɛr a fʋ maal a nɩtɔ̃? Nɩrɛ ba lɛ fʋ ŋmaa a jir nyã 'yɔ̃ɔ ɛ, tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ." 5Ananias na wõ a nɩtɔ̃nɔ̃ na wʋ lo kpi a jie. Ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ a bala jaa na wõ naa. 6Ka a pɔlbil ir a ba pɔ 'mɔɔ a kũu lũ tuo yin tɩ ũu. 7An wa kor bɩ̃lãa ka a wʋ pɔɔ mɩ wa bʋ̃n dɔɔl ba bɔ̃ɔ a lɛ na ɩ ɛ, 8ka a Pita sʋʋr a pɔɔ, "A libie a jaa lɛ a anyãna a fʋ̃ʋ nɩ a Ananias na da a puo nyɛ ɔ? 'Yɛr kʋ ma." A wʋ 'yɛr, "Ɔ̃ɔ, lɛ lɛ." 9A Pita 'yɛr kʋ wʋ, "Ŋmɩnɛ lɛ a ɩ a yɩ guor taa ɩka yɩ bɛɛr a sɩ Soro Sɩɛ kaa? Nyɛ a nɩbɛ bala a dɔ̃dɔr nɛɛ bala lɛ tuo a fʋ sɩrɛ yin tɩ ũu, ba mɩn tuo fʋn yin." 10Ajienaa ka a ɩ wʋ mɩ lon kpi be a Pita niem. A pɔlbil bala na ben wa kpɛ nyɛ ka a ɩ wʋ kpi naa, ka ba tuo wʋ yin tɩ ũu lan a sɩrɛ. 11Ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ a pupuorbiir ba jaa nɩ nɩrɛ jaa na wõ naa. 12A nɩtʋ̃nsɩ tʋ̃n nɛ'maa tʋ̃ yɔɔ a nɩbɛ sɔ̃ɔ. Ka a bala na sɔɔ de, ba jaa tara na nɛbʋ̃'yen ma lɔ̃ɔ taa a be a Solomon Bɛchaar pɔ. 13Nɩrɛ jaa kpire ba naa, tɩ ɩ̃sʋɔ jaa maa 'la lɔ̃ɔn ba ɛ. 14Tɩchɛ nɩyɔɔ jaa chɛnɛ na waara, ka dɔɔr nɩ pɔbɔ na sɔɔ de a sɩ Soro pʋɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃. 15A lɛ vɛ̃ naa ka a nɩbɛ yin a ba baalsɩ tɩ gaal ba a gador ju nɩ a sɔ̃n pɔ a sɔr kõkoor chɛlɛ nɩ a Pita, ɩka 'lɔ wa tala a wʋ gãagiel wʋ pɔɔ ba. 16Nɩyɔɔ yin a tẽbil ala na jilʋ̃ a Jerusalɛm waan a ba baalsɩ wa lɔ̃ɔn 'matãan a bala a sɩdɛbɛ na tara, ka ba jaa sa. 17Ka a nyuur kpɛ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nɩ a wʋ taaba bala na pʋɔ a Saduseemɩne gbul pɔ. 18A ba nyɔɔr a nɩtʋ̃nsɩ 'yɔ̃ɔ pɔɔfʋ die pɔ bar. 19Tɩchɛ a tɩ̃sɔɔ a sɩ Soro tʋ̃ naa a wʋ malaka ka wʋ wa yuo a pɔɔfʋ die pãn na wʋ tɔɔ ba yin 20tɩ 'yɛr, "Yɩ chen a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ na yɩ tɩ 'yɛr a nyɛvʋr paalaa nyã 'yɛr kʋ a nɩbɛ." 21A wɛr na wa chaar ba kpɛ̃n be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ, nɩtãa lɛ a malaka na 'yɛr ba tɩ piel wile a nɩbɛ. A Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nɩ a wʋ taaba mɩ wa lɔ̃ɔn taa na ba bʋɔl a Juu nɩbɛ nɩdierbe ba jaa lɔ̃ɔ taa na ba na guor a 'yɛr, na ba pãa tʋ̃ ɩka ba chen a pɔɔfʋ die pɔ tɩ yuo a nɩtʋ̃nsɩ waan. 22Tɩchɛ ban wa tɩ ta a pɔɔfʋ die pɔ baa nyɛ nɩrɛ jaa ɛ. A ba lɩɛb chen tɩ mana kʋrɔ ba, 23"Sɩ chen tɩ nyɛ a pɔɔfʋ die dɔ̃dɔr na chɛnɛ kpal, ka a nɩrɛ 'lɔ na ara gu chɛnɛ ara a dɔ̃dɔr nɛɛ, tɩchɛ sɩn wa yuo a pãn nɩrɛ jaa ba be be a die pɔ ɛ." 24Ban wa wõ a anyãna ban man ka a Nãaŋmɩn puorfʋ yir guguro nɩkpɛ̃ɛ nɩ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nãmɩne ka a ɩ ba chĩcham, a ba baala baa bɔ̃ɔ lɛn na ɩ ɛ. 25Ka a nɩrɛ ɩ̃sʋɔ wa 'yɛr kʋ ba, "Yɩ nyɛ a nɩbɛ bala yɩn nyɔɔr pɔɔ, ba ben be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ wile a nɩbɛ." 26Ka a Nãaŋmɩn puorfʋ yir guguro nɩkpɛ̃ɛ tara a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ chiin tɩ tara a nɩtʋ̃nsɩ jaa jom waan. Baa tɩ fɩr ba ɛ, bojũu ba joro na dãbɩ̃ɛ ɩka a nɩbɛ na lɔb ban nɩ kʋsɩbɛ. 27Ban wa waan ba, ba vɛ̃n ka ba ara a nɩbɛrɛ niem, ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ na sʋʋr ba 'yɛr, 28"Saa kpãkpãan yɩ jaa 'yɛr ɩka, yɩ taa lɛ ɩrɛ wa pʋrɔ a yuor nyãna wile nɩ nɩrɛ jaa go ɛ? Tɩchɛ a yɩ chɛnɛ tɔr tɩ sɛɛ a Jerusalɛm nɩ a yɩ wiilfʋ nyãna, na yɩ bʋɔrɔ ɩka yɩ de a daba nyãna jɩ̃ɩ yele dɔɔl sɩ." 29Ka a Pita nɩ a nɩtʋ̃nsɩ bala na chɛ 'yɛr, "Sɩn tun Nãaŋmɩn nɛɛ gar nɩsaal. 30A sɩ sãakpãmɩne Nãaŋmɩn lɛ sɩ̃ɩ a Yesu a kũu pɔ, a 'lɔ yɩn yɔɔl a daa ju ka wʋ kpi. 31Nãaŋmɩn 'mɔɔ wʋn don bin be a wʋ nũsʋ̃ɔ jie, ka wʋ ɩ Nãa nɩ Fafaara ɩka wʋ kʋ a Isɩral nɩbɛ sɔr ka ba lɩɛb ba tɩɛr, na ba nyɛ vɛ̃ kʋfʋ. 32Sɩn lɛ ɩ a anyãna dãasɩɛ dẽme nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'lɔ wʋn de kʋ a bala na tu a wʋ nɛɛ." 33Ban wa wõ a anyãna, ba suur ir naa ka ba bʋɔrɔ a ba kʋfʋ. 34Tɩchɛ ka a Farasee ɩ̃sʋɔ ban bʋɔlɔ Gamaliel na ɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwile, nɩrɛ jaa 'yɔ̃ɔnɔ̃ wʋ naa, ka wʋ ir ara a nɩdierbe pɔ tɩ 'yɛr ɩka, ba vɛ̃ ka a dɔɔr bala yi yõo bɩ̃lãa. 35Tɩ na wʋ pãa 'yɛr kʋ ba, "Isɩral dɔɔr, yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃ a lɛ yɩn bʋɔrɔ ɩka yɩ maal a nɩbɛ banyãna. 36Sɔ̃ɔ kɔ̃ɔ lɛ a Tiudasɩ dɔ̃ɔ ir 'yɛr gãdaa 'yɛr ɩka nɩkpɛ̃ɛ lɛ wʋ ɩ ka a dɔɔr kɔɔr anaar (400) ir turo wʋ. Ba kʋ wʋ naa ka a nɩbɛ bala yɛ̃yɛl ka a jaa ɩ pɔrɔ. 37Ala puor lɛ ka a Judas na yi a Galilee a nɩbɛ sɔrfʋ yuon ir nɩyɔɔ ka ba turo wʋ. Ba mɩ kʋ wʋ naa ka a bala jaa na turo wʋ mɩ bũbur. 38A lɛ jũu, maa na 'yɛr yɩ naa ɩka yɩ ir nũu, tɩchɛ a nɩbɛ ba nyã bar. Yɩ bar ba a ba chiine. Ala ɩ a lɛ ban maala ɩn nɩrɛ lɛ bin an ɩn pɔrɔ. 39Tɩchɛ ala ɩ Nãaŋmɩn sɛ̃ lɛ a yi, yaa be jaa na wa tʋ̃ɔ ŋmaa a nɩbɛ banyãna sɔr ɛ, yɩn wa bɔ̃ɔn naa ka a ɩ Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ lɛ yɩ jɛɛrɛ nɩ." 40A nɩbɛrɛ tu naa a lɛ a Gamaliel na 'yɛr, tɩ na ba bʋɔl a nɩtʋ̃nsɩ fɔb ba tɩ kpãkpãan ba ɩka ba taa lɛ ɩrɛ wa 'yɛrɛ 'yɛr pʋrɔ nɩ a Yesu yuor go ɛ, tɩ bar ba a ba chen. 41A nɩtʋ̃nsɩ na wa yi a nɩbɛrɛ banyãna niem, ba chɩlɛ naa, bojũu ba sɛɛn naa a dɔɔyɛ nɩ a vɩ̃ difʋ a Yesu yuor jũu. 42Bɩbir jaa lɛ ba ma be a be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ wile a nɩbɛ na ba mɩ yʋɔrɔ a yie ba gala ɛ, na ba wile a nɩbɛ tɩ 'yɛrɛ a 'yɛr nʋ̃ɔ ɩka a Yesu lɛ ɩ a Nɩ-iraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\