Tʋ̃mɔ̃ 6

1A ber ala pɔ, a poturbo na waara pʋɔrɔ a bala ban dɔɔ a paal yuo pɔ, ka baa tʋɔrɔ 'yɛrɛ a Juu kɔkɔr ɛ, hũhũnõ na 'yɔ̃ɔnɔ̃ a bala na ɩ a Juu nɩbɛ, bojũu a ba pɔɔkɔɛ maa nyɛ a bɩbir jaa bʋ̃diir ban ma põ ɛ. 2Be lɛ a nɩtʋ̃nsɩ pie nɩ ayi bʋɔl a poturbo ba jaa lɔ̃ɔ taa wa 'yɛr, "A ba tara sɔr ka sɩn bar a Nãaŋmɩn 'yɛr 'yɛrfʋ tɩ põnõ bʋ̃diir ɛ. 3A lɛ jũu yɛɛr, yɩ kaa a yɩ pɔ na yɩ ir dɔɔr ayopõi, bala yɩn bɔ̃ɔ ka ba sɛɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ tɩ mɩ tara yɛ̃, ka sɩn de a tʋ̃mɔ̃ nyã kʋ ba. 4Tɩchɛ a sɩn 'lɔ mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ nɩ a wʋ 'yɛr." 5A 'yɛr nyã pɛl ba jaa na duo a be pʋɔ, ka ba ir a nɩbɛ banyãna. Sɩteven a Nãaŋmɩn Sɩɛ na sɛɛ ka wʋ mɩ tara sɔɔfʋ, nɩ Filip, nɩ Porokorusɩ, nɩ Nɩkanor, nɩ Tɩmon, nɩ Pamenasɩ, nɩ Nikolasɩ na yi Antiok na wʋ lɩɛb kpɛ a Juu nɩbɛ puorfʋ pɔ. 6A nɩbɛ banyãna lɛ ba ir waan a nɩtʋ̃nsɩ sɛ̃, ka ba dɔɔl ba nuur sʋɔr Nãaŋmɩn kʋ ba. 7Ka a Nãaŋmɩn 'yɛr yaar, ka a poturbo mɩ na be a Jerusalɛm pʋɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃. A Juu nɩbɛ bɔɔrlorbo yɔɔ jie mɩ sɔɔn de a 'yɛr. 8Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ ben a Sɩteven sɛ̃ ka wʋ tara kpɛ̃ɔ tʋ̃nɔ̃ nɩ a nɛ'maa tʋ̃yɔɔ a nɩbɛ sɛ̃. 9A nɩbɛ bamɩne na yi a ba lɔ̃ɔfʋ jie a ba bʋɔl ba, Mɩ̃ɛ Sorbo, nɩ a Juu nɩbɛ bamɩne na yi a Sirenɩ nɩ a Aleksandiriya, ka bamɩne mɩ yi a Sɩlɩsɩya nɩ Asɩya. A nɩbɛ banyãna lɛ piel a nɛchɩrɛ na ba chɩrɛ nɩ a Sɩteven. 10Tɩchɛ baa tʋɔrɔ wʋ ɛ, a yɛ̃ 'lɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na kʋ wʋ a wʋ 'yɛrɛ nɩ. 11A ba pãa sɔɔl tʋ̃ nɩbɛ bamɩne ka ba ŋmaa jir 'yɛr ɩka, "Sɩn lɛ wõ a Sɩteven na fere 'yɛrɛ 'yɛrdɛɛr 'yɔ̃ɔnɔ̃ a Mosesɩ nɩ a Nãaŋmɩn." 12Tɩ tɔ a nɩbɛ nɩ a nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe 'yɔ̃ɔ ka ba nyɔɔ a Sɩteven chiin a ba 'yɛr tɔɔrbɔ sɛ̃. 13Be lɛ ba waan jir ŋmarba ka ba wa 'yɛr, "A daba nyãna ba gala 'yɛr dɛbɛ wʋn 'yɛrɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir chɛchɛ nyãna ɛ, nɩ a Mosesɩ nɛɛ wʋn bin ɛ. 14Sɩn mɩ̃ɛ lɛ wõ wʋn 'yɛr ɩka a Yesu na yi a Najaretɩ na ŋmɛr a jie nyãna, tɩ na wʋ lɩɛb a binfʋ ala a Mosesɩ na dɔ̃ɔ bin kʋ sɩ." 15Ka a bala jaa na jɩ̃nɛ a be a 'yɛr tɔɔrfʋ jie, kãan a Sɩteven nie ka wʋ kaara fɩka a malaka nie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\