Tʋ̃mɔ̃ 8

1A Sɔɔl mɩ dɔ̃ɔ sɔɔ ɩka ba kʋ a Sɩteven. A daar 'lɔ̃nɔ̃ jaa lɛ ba piel gere a Nãaŋmɩn puorbo be a Jerusalɛm. Ka ba jaa ŋma yaar a bamɩne chen Judiya a bamɩne mɩ chen Samariya tɩchɛ a nɩtʋ̃nsɩ tɛɛ be a Jerusalɛm. 2Nɩbɛ bamɩne na joro a Nãaŋmɩn 'mɔɔn a Sɩteven ũu tɩ na ba kõ a kuor. 3Tɩchɛ ka a Sɔɔl mʋ̃ɔ nɩbir bur buro a pupuorbiir gbulsɩ bara, na wʋ yʋɔrɔ kpɩɛrɛ a yie nyɔɔrɔ dɔɔr nɩ pɔbɔ tɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a pɔɔfʋ die pɔ. 4A bala na jo ŋma a dẽdẽme chɛnɛ na mʋɔlɔ a Nãaŋmɩn 'yɛr jie jaa ban chen. 5Filip chen Samariya tẽe pɔ, na wʋ tɩ 'yɛr ɩka Yesu lɛ a Nɩ-iraa a be. 6A nɩyɔɔ na wa wõ a lɛ a Filip na 'yɛr tɩ mɩ nyɛ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ wʋn tʋ̃, a ba yuo toor chɛlɛ a lɛ wʋn 'yɛrɛ. 7A sɩdɛbɛ ala na dɔ̃ɔ pɔɔrɔ a nɩbɛ ŋmen chɛlsɩ wa yin a nɩbɛ pɔ, ka a gbɛkũn nɩ a gbɛrsɩ yɔɔ jaa sa. 8Ka a tẽe 'lɔ dẽme ba jaa chɩlɛ. 9Daba kɔ̃ɔ dɔ̃ɔ be be ban bʋɔlɔ Simon na wʋ ma tʋ̃nɔ̃ tɩ̃sɔɔ tʋ̃mɔ̃ ka a 'maa a Samariya nɩbɛ nɛɛ, na wʋ ma wile a wʋ mɩ̃ɛ ɩka nɩkpɛ̃ɛ lɛ wʋ ɩ. 10A nɩbɛ ba jaa, a bɛrɛ nɩ a bil ba jaa ma yuon toor chɛlɛ wʋ tɩ 'yɛrɛ, "A daba nyã 'lɔ kpɛ̃ɔ ɩ naa a gãdaa sʋɔ kpɛ̃ɔ." 11Ba turo wʋ naa bojũu a kor naa wʋn tʋ̃nɔ̃ a tɩ̃sɔɔ tʋ̃mɔ̃ ka a 'maa ba nɛɛ. 12Tɩchɛ a lɛ ban wa sɔɔ de a lɛ a Filip na 'yɛr a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã na ɩ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr, nɩ a Yesu na ɩ a Nɩ-iraa yuor, dɔɔr nɩ pɔbɔ ba jaa son a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. 13A Simon mɩ sɔɔ naa ka ba so wʋ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ a wʋ turo a Filip yʋɔrɔ, a nɛ'maa tʋ̃yɔɔ wʋn nyɛ wʋn tʋ̃. 14A nɩtʋ̃nsɩ na be a Jerusalɛm na wa wõ ɩka a Samariya nɩbɛ mɩ sɔɔn de a Nãaŋmɩn 'yɛr, ba tʋ̃n Pita nɩ Jɔɔn a ba sɛ̃. 15Ban tɩ ta, ba sʋɔr Nãaŋmɩn kʋ a nɩbɛ ka ban nyɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ. 16Bojũu Nãaŋmɩn Sɩɛ ba kpɛ ɩ̃sʋɔ jaa sɛrɛ ɛ, tɩchɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ lɛ ba so ba, nɩ a sɩ Soro Yesu yuor. 17Ka a Pita nɩ a Jɔɔn pãa dɔɔl ba a nuur a ba nyɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ. 18Simon na nyɛ a lɛ a nɩtʋ̃nsɩ na dɔɔl ba a nũu ka ba nyɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ, a wʋ de libie kʋ ba, 19tɩ 'yɛr, "Yɩ mɩ kʋ ma a kpɛ̃ɔ nyãna ka maa wa dɔɔl nɩrɛ jaa a n nũu, a wʋ mɩ ma nyɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ." 20Ka a Pita 'yɛr kʋ wʋ, "Fʋ̃ʋ nɩ a fʋ libie jaa yɩ wɛ, bojũu fʋ tɩɛr ɩka fʋn tʋ̃ɔ da a Nãaŋmɩn kʋfʋ nɩ libie. 21Faa tara sɔr na lɔ̃ɔ tʋ̃n sɩ ɛ, bojũu a fʋ nyãa ba tor a Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ. 22Lɩɛb a fʋ pututɩɛr nyãna na fʋ sʋɔr a sɩ Soro amɩne sɛ̃ wʋn vɛ̃n kʋ fʋ a fʋ tɩɛr dɛɛr nyãna fʋn tara. 23N nyɛn bɔ̃ɔn fʋn ɩ pubier sʋɔ ka a yelbier nyɔɔ fʋ pɔɔ." 24A Simon pãa 'yɛr, "Yɩ sʋɔr a Nãaŋmɩn kʋ ma ka ala yɩn 'yɛr taa waara a n sɛ̃ ɛ." 25A lɛ Pita nɩ a Jɔɔn na wa man 'yɛr a Nãaŋmɩn 'yɛr baar, ba lɩɛb kulo a Jerusalɛm ba 'yɛrɛ naa a 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna a tẽbil ala na chɛɛl a Samariya. 26Nãaŋmɩn malaka 'yɛr kʋ a Filip, "Ir suu de a sɔr 'lɔ na yi a mɔgɔ̃ɔ pɔ tu a Jerusalɛm chen a Gaja." 27Lɛ lɛ wʋ ir chiine, na wʋ tɩ tuor a Etiyopiya daba ɩ̃sʋɔ ban maal ka wʋ ab na wʋ ɩ nɩkpɛ̃ɛ kaara a Etiyopiya nãpɔɔ ban bʋɔlɔ Kandasɩ libie. Jerusalɛm lɛ wʋ chen tɩ puor, 28na wʋ lɩɛb kulo jɩ̃nɛ a wʋ wii torko pɔ na wʋ kara a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ Isaiya gãn. 29Ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr a Filip, "Chen tɩ gbʋr a torko par." 30A Filip jo chen a be a torko par na wʋ wõ a daba na kara a Isaiya gãn a wʋ sʋʋr wʋ, "Fʋ bɔ̃ɔ naa lɛ par fʋn kara ɔ?" 31Ka a daba 'yɛr, "Ŋmɩnɛ ɩn ɩrɛ wa bɔ̃ɔ a par, ka nɩrɛ baa wiil ma ɛ?" Tɩ na wʋ bʋɔl a Filip ka wʋ do jɩ̃nɛ a torko pɔ. 32A anyãna lɛ a da-abbaa 'lɔ̃nɔ̃ dɔ̃ɔ kara a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Ba nyɔɔ wʋn chiine fɩka pɛr na tɩ kʋ, Wʋ ɩn jaa gbul fɩka pele ban põnõ a kɔɔl na waa haa nɛɛ ɛ. 33Wʋ siir a wʋ mɩ̃ɛ a lɛ ban ba tɔɔr a wʋ 'yɛr kaa tor ɛ. An lɛ na tʋ̃ɔ 'yɛr a wʋ bal nɩbɛ 'yɛr? A wʋ nyɛvʋr ba tal tɛɛr a ka a wɛr pɔ ɛ." 34Ka a da-abbaa nyã sʋɔr a Filip, "Yãayãabɩlɛ, 'yɛr kʋ ma, an 'yɛr lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ nyã 'yɛrɛ? Wʋ mɩ̃ɛ 'yɛr lɛ wʋ 'yɛrɛ bɩɩ nɩrɛ kɔ̃ɔ 'yɛr lɛ wʋ 'yɛrɛ?" 35A Filip pãa piel na wʋ de a Nãaŋmɩn gãn 'yɛr nyãna man a Yesu 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ wʋ. 36Ban 'mataa chiine tɩ ta kʋ̃ɔ kɔ̃ɔ par a sɔr pɔ, ka a da-abbaa 'lɔ 'yɛr, "Nyɛ kʋ̃ɔ, bãa lɛ so ka fʋ kʋ̃ so ma a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ ɛ?" 38Tɩ na wʋ tɔɔ a torko a wʋ ara, ka a 'lɔ nɩ a Filip 'mataa kpɛ a kʋ̃ɔ pɔ, ka a Filip so wʋ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. 39Ban wa yi a kʋ̃ɔ pɔ, Nãaŋmɩn Sɩɛ wa jaa naa a Filip chiin ka a da-abbaa 'lɔ ba lɛ nyɛ wʋ go ɛ. Tɩ de wʋ sɔr chɩlɛ kulo. 40Tɩchɛ ka a Filip tɩ yi naa Ajotusɩ na wʋ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr a tẽn ala a jaa tɩ tãn Sisariya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\