Tʋ̃mɔ̃ 9

1A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ lɛ a Sɔɔl chɛnɛ pʋrɔ a sɩ Soro poturbo ju, na wʋ bʋɔrɔ ɩka wʋ kʋ ba. Wʋ chen naa a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ sɛ̃, 2na wʋ tɩ sʋɔr sɔr de gãn na chiin a ba lɔ̃ɔfʋ jiir ala na be a Damaskus ɩka 'lɔ wa tɩ nyɛ nɩrɛ na turo a Sɔr nyã, ka pɔɔ lɛ bɩɩ daba lɛ wʋ tʋ̃ɔ nyɔɔr ba waan a Jerusalɛm. 3Ala lɛ wʋ de a sɔr chiine tɩ gbʋrɔ a Damaskus ka chãa yi be a saaju ajienaa wa nyɩɩr jil wʋ. 4Ka wʋ lo tẽe tɩ wõ kɔkɔr na bʋɔlɔ wʋ sʋrɔ, "Sɔɔl, Sɔɔl, bo lɛ so a fʋ gere ma a lɛ?" 5Ka a Sɔɔl sʋʋr, "An lɛ fʋ ɩ Soro?" Ka wʋ 'yɛr, "Maa lɛ ɩ a Yesu fʋn gere. 6Pʋ̃pãanyã, ir na fʋ kpɛ be a tẽe pɔ, ban wiil fʋ naa a lɛ fʋn na ɩ." 7Ka a dɔɔr bala nɩ a Sɔɔl na 'mataa chiine gĩe ara, na ba wõ a dɔɔn, tɩchɛ baa nyɛ nɩrɛ ɛ. 8Ka a Sɔɔl ir a tẽe ara na wʋ yuo a nɩbie tɩ waa lɛ nyɛrɛ ɛ. A ba nyɔɔ wʋ a nũu tɔɔ kpɛ̃n be a Damaskus. 9Wʋ maal ber ata waa lɛ nyɛrɛ ɛ, waa di bʋ̃diir bɩɩ nyũ kʋ̃ɔ ɛ. 10Tɩchɛ a poturo ɩ̃sʋɔ ben a be Damaskus a ba bʋɔlɔ wʋ Ananias ka a sɩ Soro wa bʋɔl wʋ a jãna pɔ, "Ananias." A wʋ sɔɔ, "Ɔ̃ɔ, n Soro." 11Ka a Soro 'yɛr kʋ wʋ, "Ir de a Sɔr Dẽdẽe chiine na fʋ tɩ ta a Judas yir sʋʋr daba na yi Tasusɩ a ba bʋɔlɔ Sɔɔl, be lɛ wʋ be sʋɔrɔ Nãaŋmɩn. 12A wʋ jãna pɔ, wʋ nyɛn daba ban bʋɔlɔ Ananias na dɔɔl wʋ nũu ka wʋ lɛ nyɛrɛ." 13A Ananias 'yɛr, "N Soro, n wõn a daba nyã yelyɔɔ a lɛ wʋn ge a fʋ nɩsʋ̃n a be a Jerusalɛm. 14A ka mɩ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ mɩ kʋ wʋn sɔr ɩka wʋ wa nyɔɔr a bala jaa na bʋɔlɔ a fʋ yuor." 15Tɩchɛ ka a Soro 'yɛr kʋ a Ananias, "Chen, a daba nyãna lɛ ɩ a n bʋ̃-iraa ka wʋn tuo a maa yuor chiin a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ pɔ, nɩ a ba nãmɩne sɛ̃, lɔ̃ɔn a Isɩral nɩbɛ. 16Ɩ̃n wiil wʋ naa a lɛ wʋn na di dɔɔyɛ a n yuor jũu." 17Be lɛ a Ananias ir chen tɩ kpɛ be a yir, na wʋ tɩ dɔɔl wʋ a nũu tɩ 'yɛr kʋ wʋ, "N yɛbɛ Sɔɔl, a sɩ Soro Yesu na yi fʋ be a sɔr pɔ fʋn waara lɛ tʋ̃ ma a fʋ sɛ̃ ka fʋn lɛ nyɛrɛ go, na fʋ sɛɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ." 18Ajienaa ka bʋ̃nyɩnsɩ 'lɔɔr a Sɔɔl nɩbie pɔ lo a wʋ lɛ nyɛrɛ go. Wʋ ir naa a ba tɔ̃ɔ so wʋ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. 19Wʋn wa di a bʋ̃diir baar wʋ lɛ nyɛn kpɛ̃ɔ, na wʋ jɩ̃nɛ a poturbo bala sɛ̃ a be a Damaskus bɩ̃lãa. 20Ajienaa, wʋ piel 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr be a ba lɔ̃ɔfʋ jiir, na wʋ 'yɛrɛ ɩka a Yesu ɩ naa Nãaŋmɩn Bie. 21Bala jaa na wõ a wʋ 'yɛr ka a 'maa ba nɛɛ a ba sʋrɔ, "A ba ɩ a daba nyãna lɛ ir gere a bala a be a Jerusalɛm na bʋɔlɔ a yuor nyãna ɛ? Na wʋ wa a ka mɩ ɩka wʋ wa nyɔɔr a bala mɩ chiin tɩ kʋ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ ɛ?" 22Tɩchɛ ka a Sɔɔl kpɛ̃ɔ chɛnɛ pʋɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ka wʋ 'yɛr tʋ̃ɔ a Juu nɩbɛ na kpɩɛrɛ a Damaskus na wʋ wiil ba ɩka a Yesu lɛ ɩ a Nɩ-iraa. 23Ber yɔɔ na wa po, a Juu nɩbɛ guor taa ɩka ba kʋ a Sɔɔl, 24tɩchɛ kaa a Sɔɔl bɔ̃ɔn a ba guorfʋ. Mɔ̃tɔ̃ɔ nɩ tɩ̃sɔɔ jaa lɛ ba mʋ̃ɔ nɩbir guro wʋ a tẽe dɔ̃dɔɩ nɛɛr, bʋɔrɔ a wʋ kʋ̃ fʋ. 25Tɩchɛ ka a bala na turo wʋ 'mɔɔ wʋ 'yɔ̃ɔ pɩɛ pɔ tɩ̃sɔɔ na ba tur wʋ bar ka wʋ tu a dãpuor dachin pɔ suu. 26Wʋn tɩ ta Jerusalɛm, wʋ bʋɔrɔ naa ɩka wʋ lɔ̃ɔnɔ̃ nɩ a poturbo tɩchɛ a ba joro wʋ dãbɩ̃ɛ, baa sɔɔ ɩka wʋ ɩ naa a poturo ɩ̃sʋɔ ɛ. 27Tɩchɛ ka a Banabasɩ tara wʋ chiin be a nɩtʋ̃nsɩ sɛ̃. 'Lɔ lɛ pãa man kʋ ba a lɛ a Sɔɔl na nyɛ a sɩ Soro a sɔr pɔ, ka a Soro 'yɛr 'yɛr kʋ wʋ. Wʋ 'yɛr ɩka a be a Damaskus wʋ mʋɔl 'yɛr a Yesu yuor 'yɛr, na wʋ ta jo dãbɩ̃ɛ ɛ. 28A Sɔɔl jɩ̃nɛ a be a ba sɛ̃ na wʋ so wʋ mɩ̃ɛ yʋɔrɔ be a Jerusalɛm na wʋ mʋɔlɔ a sɩ Soro Yesu yuor 'yɛrɛ ba joro dãbɩ̃ɛ ɛ. 29Wʋ ma 'yɛrɛ naa ka a 'lɔ nɩ a Juu nɩbɛ bala ban dɔɔ a paal yuo pɔ ka baa tʋɔrɔ 'yɛrɛ a Juu kɔkɔr ɛ, ma chɩrɛ taa, ka ba bʋɔrɔ a wʋ kʋfʋ. 30A poturbo na wa wõ a nɩtɔ̃ ba tara wʋn chiin a Sisariya tɩ bar ka wʋ chen Tasusɩ. 31Damfʋ ba lɛ be a bala na puoro be a Judiya, Galilee nɩ a Samariya, ka a nyã'maar. Ba kpɛ̃mɛ naa ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɔ̃ɔ ba ɩ̃kpɛ̃ɔ ka ba nʋ̃ɔnɔ̃ na ba joro a sɩ Soro dãbɩ̃ɛ. 32Ka a Pita yʋɔrɔ a tẽn na wʋ wa chen Lida ɩka wʋ tɩ piir a Nãaŋmɩn puorbo kaa. 33Be lɛ wʋ tɩ nyɛ daba ban bʋɔlɔ Ainɩyas na gbɛr gã yuomo aniin. 34Ka a Pita bʋɔl wʋ, "Ainɩyas, Yesu yuor pɔ, sa. Ir saaju na fʋ pilʋ̃ a fʋ bʋ̃gãnaa." Ajienaa lɛ a Ainɩyas ir saaju. 35Ka a Lida nɩbɛ ba jaa nɩ a Saron nɩbɛ na nyɛ a lɛ, a ba lɩɛb puoro a sɩ Soro. 36Pɔɔ kɔ̃ɔ mɩ na dɔ̃ɔ puoro ben a be Jopa, ka ba bʋɔlɔ wʋ Tabita, a yo bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ba lɩɛb bʋɔlɔ Dɔɔkas. Wʋ ma maala na vɩla na wʋ sʋ̃nɔ̃ a nɔ̃n dẽme. 37A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ lɛ wʋ ɩ baal na wʋ kpi, a ba so wʋ a kʋ̃ɔ don gaal be a bɔɔpɩɛ pɔ. 38Lida nɩ a Jopa mɩ ba jãa ɛ, kaa a pupuorbo wõ ɩka a Pita ben a Lida, a ba tʋ̃ nɩbɛ ayi ka ba tɩ sʋɔr wʋ, "Yãayãabɩlɛ a wʋ wa fɔɔ." 39Ka bala naa Pita jaa 'mataa chen, wʋn wa ta ba de wʋn don be a bɔɔpɩɛ die pɔ. A pɔɔkɔɛ ba jaa ara na jilʋ̃ wʋ kõnõ na ba wile a Pita a fuusɩ nɩ a fɔɔr a Dɔɔkas na maal wʋn dɔ̃ɔ chɛnɛ be a ba sɛ̃. 40Pita diin ba jaa a ba yi a be a die pɔ, tɩ na wʋ gbur dumo sʋɔr Nãaŋmɩn, na wʋ lɩɛb tor a kũu tɩ 'yɛr, "Tabita ir." A wʋ yuo a nɩbie nyɛ a Pita na wʋ ir jɩ̃nɛ. 41Ka a Pita nyɔɔ wʋ a nũu sʋ̃ʋ wʋ a wʋ ir ara, tɩ pãa bʋɔl a bala na sɔɔ nɩ a pɔɔkɔɛ ka ba kpɛ wa nyɛ a wʋ ɩ nɩ nɩbir. 42Ka a yele nyãna yaar a Jopa wʋ jaa ka a nɩbɛ yɔɔ jie wa sɔɔ a sɩ Soro. 43A Pita jɛ̃n be a Jopa bɩ̃lãa a daba kɔ̃ɔ ban bʋɔlɔ Simon na ma nɔ̃nɔ̃ gãma yir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\