Kolose 1

1Maa Pɔɔl na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto nɩtʋ̃nãa an ɩ a Nãaŋmɩn bɔfʋ pɔ nɩ Timoti na ɩ a sɩ yɛbɛ, 2sɛɛrɛ kʋrɔ a Nãaŋmɩn nɩbɛ nɩ a yɛɛr na tara a sɔɔfʋ a Kɩrɩsɩto pɔ na be a Kolose. Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar na yi a sɩ Sãa Nãaŋmɩn sɛ̃ a be a yɩ sɛ̃. 3Sɩ ma puor Nãaŋmɩn yãan na ɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto Sãa, sɩn wa sʋɔrɔ kʋrɔ yɩ, 4bojũu sɩ wõn a yɩ sɔɔfʋ yɩn tara a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ nɩ a nʋ̃fʋ 'lɔ yɩn tara kʋ a Nãaŋmɩn nɩbɛ ba jaa. 5A yɩ sɔɔfʋ nɩ a nʋ̃fʋ na yi a tɩɛrtɔfʋ jie na gã gu yɩ be a saaju a 'lɔ yɩn de nie wõ, a yelmɩ̃ɛ 'yɛr na ɩ a 'yɛr nʋ̃ɔ 6'lɔ na wa a yɩ sɛ̃. A wɛr wʋ jaa, a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã wɔ̃nɔ̃ na wɔ̃mɔ̃ na a nʋ̃ɔnɔ̃ nɩtãa lɛ an ben ɩrɛ a yɩ pɔ, an yi a bɩbir 'lɔ̃nɔ̃ daar jaa yɩn wõ naa na yɩ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ par a yelmɩ̃ɛ pɔ. 7Yɩ jãn a nyã yin Epafaras sɛ̃ na ɩ a sɩ tʋ̃tʋ̃tɔ ɩ̃sʋɔ. Wʋ ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ na de a sɩ jie mʋɔlɔ a Kɩrɩsɩto 'yɛr. 8'Lɔ lɛ wa man kʋ sɩ a nʋ̃fʋ 'lɔ yɩn tara a Nãaŋmɩn Sɩɛ pɔ. 9A lɛ jũu, an yi a daar 'lɔ̃nɔ̃ jaa sɩn wõ naa, saa dɔ̃ɔ gal ɩka sɩ sʋɔr Nãaŋmɩn kʋ yɩ ɛ, na sɩ sʋɔrɔ ɩka a Nãaŋmɩn wʋ pʋɔ yɩ a wʋ bɔfʋ yɛ̃, a sɩɛ pɔ yɛ̃, a jaa nɩ par bɔ̃ɔfʋ. 10A sɩ sʋɔrfʋ lɛ ɩka, a yɩ befʋ a vɩɛlɛ kʋ a sɩ Soro, ka a pɛlɛ a wʋ pʋɔ, na yɩ wɔ̃nɔ̃ bisʋ̃n tʋ̃vɩla jaa pɔ, na yɩ baa a Nãaŋmɩn yɛ̃ pɔ. 11Sɩ mɩ ma sʋɔrɔ na ɩka Nãaŋmɩn wʋ maal yɩ ka yɩ kpɛ̃mɛ nɩ a kpɩ̃ɛn ala a jaa na yi a wʋ tɩɩr kpɛ̃ɔ pɔ, na yɩ nyɔɔrɔ yɩ mɩ̃ɛ tara kãnyir yele jaa pɔ, nɩ pʋpɛl. 12Na yɩ ma dãna a Sãa, 'lɔ lɛ kaa a yɩ sɛɛ, ka yɩ na põ a Nãaŋmɩn nãbonsɩ nɩ a wʋ nɩbɛ a chãa pɔ. 13Bojũu 'lɔ lɛ faa sɩ yin a libe kpɛ̃ɔ pɔ, na wʋ 'yɔ̃ɔ sɩ a wʋ Binʋ̃nãa nãalʋ̃ʋ pɔ. 14A wʋ 'yɔ̃ɔ lɛ sɩ nyɛ faafʋ, na sɩ nyɛ yelbier vɛ̃ kʋfʋ. 15A Yesu na wa tɩ wa a wɛr ju, 'lɔ lɛ wiil sɩ a Nãaŋmɩn nyã sɩn ba nyɛrɛ nɩ a nɩbir ɛ, a lɛ wʋn be. 'Lɔ lɛ tara kpɛ̃ɔ a bonsɩ a jaa pɔ a Nãaŋmɩn na maal. 16Bojũu a wʋ pɔ lɛ a bonsɩ a jaa na be a saaju, nɩ a ala na be ka a wɛr pɔ maal, ala sɩn nyɛrɛ, nɩ a ala sɩn ba nyɛrɛ ɛ, nɩrɛ 'lɔ jaa na tara kpɛ̃ɔ ɩ a tʋ̃ɔfʋ sʋɔ, nɩ a malakasɩ ala gba na tara kpɛ̃ɔ, nɩ a kpɩ̃ɛn bonsɩ, a jaa maal tu a wʋ pɔ, ka a ɩ a wʋ sofʋ. 17A 'lɔ lɛ dɔ̃ɔ a bonsɩ a jaa be be, a wʋ pɔ lɛ a bonsɩ a jaa 'mataa. 18'Lɔ mɩ lɛ ɩ a ɩ̃gãn ju sʋɔ, a pupuorbiir. 'Lɔ lɛ ɩ a pielfʋ, nɩ a bidɔ̃ɔ na wʋ de nie ir a kũu pɔ, na waa lɛ kpi go ɛ, ka yele jaa pɔ, ka wʋ ɩ a ju sʋɔ. 19Bojũu a Nãaŋmɩn pʋɔ pɛl wʋ naa ka wʋ befʋ wʋ jaa be a wʋ pɔ. 20A tun a wʋ pɔ, ka Nãaŋmɩn lɛ 'maal a bonsɩ a jaa kʋ a wʋ mɩ̃ɛ, ka a ala na be a saaju bɩɩ a ala na be ka a wɛr pɔ. Wʋ maal ka nyã'maar be be, nɩ a wʋ jɩ̃ɩ a daa ju wʋn kpi. 21Yɩ dɔ̃ɔ jãan a Nãaŋmɩn na yɩ ɩ a wʋ dɔ̃dẽme, a yɩ yeldɛbɛ ɩfʋ jũu. 22Tɩchɛ pʋ̃pãanyã, wʋ 'maal yɩn tun a Kɩrɩsɩto na wa ɩ nɩsaal na wʋ kpi. Nãaŋmɩn maal a nɩtɔ̃ ka yɩ ɩ chɛchɛ a wʋ sɛ̃, na yɩ kʋ tara chɛfʋ jaa ɛ, bɩɩ tara 'yɛr dɔɔl ɛ, 23ala ɩ yɩ chɛnɛ na ba gbɛr a yɩ sɔɔfʋ pɔ, na yɩ taa tɔɔ yi a tɩɛrtɔ 'lɔ na ɩ a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã yɩn wõ ɛ. A 'yɛr nʋ̃ɔ nyã lɛ yɩ wõ ban mʋɔl kʋ nɩrɛ jaa ka a wɛr ju. Ala lɛ a maa Pɔɔl ɩ a tʋ̃tʋ̃nɔ̃. 24Pʋ̃pãanyã, n pãa chɩlɛ naa a n dɔɔyɛ ɩn di a yɩ jũu, naa na di a dɔɔyɛ ala a jaa a Kɩrɩsɩto na bʋɔrɔ ɩka n di kʋ a wʋ ɩ̃gãn na ɩ a pupuorbiir jũu. 25Nãaŋmɩn maal man ka n ɩ a wʋ tʋ̃tʋ̃nɔ̃ kʋ a pupuorbiir naa na man a wʋ 'yɛr nʋ̃ɔ jaa nɛ nɛ nɛ kʋ yɩ. 26A yele nyãna lɛ sɔɔl a kõro jaa a sãakpãmɩne sɔ̃ɔ, tɩchɛ ka a pãa yi chãa pɔ a wʋ nɩbɛ sɛ̃. 27Nãaŋmɩn lɛ kaa ir ɩka wʋ vɛ̃ ka a wʋ nɩbɛ bɔ̃ɔn sɩrɛ jaa a lɛ wʋ tara a tɩɛr kʋ a nɩbɛ ba jaa, ɩka a Kɩrɩsɩto ben a yɩ pɔ, na ɩ a tɩɩr tɩɛrtɔ jie. 28A Kɩrɩsɩto lɛ sɩ mʋɔlɔ, na sɩ kpãana nɩrɛ jaa wile nɩ nɩrɛ jaa nɩ yɛ̃ jaa bʋrɔ, ka sɩ na de nɩrɛ jaa kʋ wʋ ka wʋ ɩ chɛchɛ. 29A nyã jũu lɛ n tʋ̃nɔ̃ hãna dire dɔɔyɛ nɩ a wʋ kpɛ̃ɔ wʋ jaa wʋn tʋ̃nɔ̃ tun a n 'yɔ̃ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\