Kolose 2

1N bʋɔrɔ na ɩka yɩ bɔ̃ɔ a lɛ ɩn mʋɔrɔ a yɩ 'yɔ̃ɔ nɩ a bala na be a Laodisea, nɩ a bala jaa na ba nyɛ a maa mɩ̃ɛ nɩ nɩbir ɛ. 2Maa bɔfʋ lɛ ɩka yɩ tara ɩ̃kpɩ̃ɛn a yɩ nyãn pɔ, na yɩ ɩ nɛbʋ̃'yen nʋ̃ taa, ka a lɛ na vɛ̃ ka yɩ tara par bɔ̃ɔfʋ yɔɔ jaa a nãbonsɩ a jaa pɔ, na yɩ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn yelsɔɔlsɩ, na ɩ a Kɩrɩsɩto. 3A wʋ pɔ lɛ a nãbonsɩ, nɩ a yɛ̃, nɩ a bɔ̃ɔfʋ a jaa sɔɔl. 4N 'yɛrɛ na a nɩtɔ̃ kʋrɔ yɩ ka nɩrɛ jaa taa wa bɛl yɩ nɩ nɛchɩrɛ 'yɛr na nyɛtãan yelmɩ̃ɛ ɛ. 5An sɔɔ ɩ a maa mɩ̃ɛ na ba be a yɩ sɛ̃ gba ɛ, tɩchɛ n tara na a yɩ tɩɛr. N chɩlɛ na bʋɔrɔ ɩka n nyɛ a lɛ yɩn tara nɛbʋ̃'yen nɩ a lɛ a yɩ sɔɔfʋ na kpɛ̃mɛ a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 6A lɛ jũu, yɩn de a Yesu Kɩrɩsɩto ka wʋ ɩ a Soro, yɩ chɛnɛ be a wʋ 'yɔ̃ɔ. 7Yɩ ba nyɩbɛ na yɩ baa a wʋ 'yɔ̃ɔ, na yɩ nʋ̃ɔ kpɛ̃mɛ a sɔɔfʋ pɔ, fɩka a lɛ ban dɔ̃ɔ wiil yɩ, na yɩ ma puor wʋ yãan sɔ̃ɔ jaa. 8Yɩ kaara sʋ̃ ka nɩrɛ jaa ta wa de yɩ ka yɩ ɩ gbãgbaar tu a bɛlfʋ ala na ba tara tɔ̃nɔ̃ pɔ ɛ, nɩ nɩsaal yɛ̃ ɛ, na ɩ a ala na kaara a wɛr nyã ju ban taa kaara a Kɩrɩsɩto wiilfʋ. 9A Nãaŋmɩn befʋ wʋ jaa ben a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 10Yɩ sɛɛ naa bojũu yɩ sɔɔn a Kɩrɩsɩto, 'lɔ lɛ ɩ tʋ̃ɔfʋ dẽme nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme ba jaa ju sʋɔ. 11A wʋ 'yɔ̃ɔ, ba mɩ ŋma yɩn a yɔɩ ka a yelbier 'lɔ na yi a yɩ pɔ, a ba ɩ yuor ŋmaafʋ 'lɔ nɩsaal na de wʋ nũu ŋmaan ɛ, tɩchɛ yʋɔr ŋmaafʋ 'lɔ Kɩrɩsɩto na ŋmaa. 12Ban dɔ̃ɔ so yɩ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, ba ũu yɩn a Kɩrɩsɩto kaar, ka yɩ ir a kũu pɔ fɩka a Kɩrɩsɩto, bojũu yɩ sɔɔn de a Nãaŋmɩn nyã na sɩ̃ɩ a Kɩrɩsɩto a kũu pɔ, na tara kpɛ̃ɔ. 13Tɩchɛ a yɩn bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, sɛrɛ tɩ yɩ wa sɔɔ a Kɩrɩsɩto, yɩ dɔ̃ɔ kpi a yɩ sɩɩr pɔ, bojũu yɩ dɔ̃ɔ ɩ yelbe-ɩrbɛ, na yɩ jãan Nãaŋmɩn, bojũu yɩ sɔ̃ɔn a Nãaŋmɩn nɛbinsɩ. Tɩchɛ Nãaŋmɩn kʋ yɩn a nyɛvʋr paalaa a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, na wʋ vɛ̃ kʋ yɩ. 14Nãaŋmɩn fɔfɔn a sɩ yelbebe ala na dɔ̃ɔ sɛb bin bar. Ala lɛ dɔ̃ɔ 'yɛr 'yɛr dɔɔl sɩ. Ala lɛ dɔ̃ɔ fɩrɛ sɩ na a ŋmaa sɩ yin, wʋ den bar na wʋ kpa yaa a daa ju. 15Nãaŋmɩn tʋ̃ɔn a sɩdɛbɛ nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme, na wʋ maal ba ka a ɩ dãasɩɛ nɩyɔɔ jaa niem. Wʋ tʋ̃ɔ ba naa nɩ a Kɩrɩsɩto daa ju kũu. 16A lɛ jũu, yɩ ta vɛ̃ ka nɩrɛ jaa tɔɔr a yɩ 'yɛr nɩ bon 'lɔ yɩn dire bɩɩ nyuro ɛ, bɩɩ tun a Juu nɩbɛ lɔ̃ɔ difʋ pɔ ɛ, bɩɩ Chuu Paalaa Dɩ̃ɛn pɔ ɛ, bɩɩ a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar ɛ. 17A anyã ɩ naa a yelsɩ ala nɩ taa dɔ̃ɔ wa gãagiel, tɩchɛ a yelmɩ̃ɛ ben a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 18Yɩ ta vɛ̃ ka nɩrɛ jaa kpãkpãan yɩ nɩ jir 'yɛr ɩka, yɩ siir a yɩ mɩ̃ɛ na yɩ puoro a malakasɩ ɛ, a lɛ na vɛ̃ naa ka yɩ kʋ̃ nyɛ a sãyar ɛ. A nɩrɛ nyã tɔ sʋɔ ma vɩɛr kpɛ a yele pɔ tɩɛr ɩka wʋ tara na kpɛ̃ɔ nɩ a ala wʋn nyɛ. A wʋ yelbier tɩɛr ma vɛ̃n ka wʋ wile wʋ mɩ̃ɛ. 19A nɩrɛ nyã ba nyɔɔ a 'lɔ na ɩ a ju ɛ. Nɩtãa a lɛ a ju na ma wile a ɩ̃gãn, ka a jile nʋ̃ɔ nyɔɔ a ɩ̃gãn 'mataa a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ. 20An ɩ yɩn nɩ a Kɩrɩsɩto lɛ 'mataa kpi, a wɛr nyã ju kpɩ̃ɛn bonsɩ, ba lɛ tara kpɛ̃ɔ a yɩ ju ɛ. Ŋmɩnɛ ka a yɩ kpɛfʋ chɛnɛ kaara fɩka yɩ chɛnɛ na ɩ a wɛr sofʋ? 21Ta nyɔɔ bon nyã ɛ! Ta lɛm bon nyã kaa ɛ! Ta sɩɩr bon nyã kaa ɛ! 22A nɛɛr anyãna a jaa tufʋ ɩn yelsɩ na ba lɛ tara tɔ̃nɔ̃ jaa ɛ, bojũu a ɩn nɩsaal nɛbinsɩ nɩ nɩsaal wiilfʋsɩ lɛ. 23A nɛbinsɩ anyãna nyɛntãan fɩka yɛ̃ yele na ɩ a ba mɩ̃ɛ puorfʋ yele nɩ mɩ̃ɛ siirfʋ yele nɩ nɩbikõo ɩ̃gãn kaafʋ yele. Tɩchɛ a anyãna maa sʋ̃ʋ ba ka ba tʋ̃ɔ nyɔɔ a ba mɩ̃ɛ a yelbier vɔlaa pɔ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\