Kolose 3

1A lɛ jũu, an ɩ yɩn nɩ a Kɩrɩsɩto lɛ a Nãaŋmɩn 'mataa sɩ̃ɩn a kũu pɔ, yɩ de a yɩ tɩɛr 'yɔ̃ɔ a bonsɩ ala na be a saaju, be a Kɩrɩsɩto na jɩ̃nɛ a Nãaŋmɩn nũsʋ̃ɔ jie. 2Yɩ de a yɩ tɩɛr 'yɔ̃ɔ a saaju bonsɩ pɔ, tɩ na yɩ ta de a yɩ tɩɛr 'yɔ̃ɔ a wɛr ju bonsɩ pɔ ɛ. 3Bojũu yɩ kpi naa, ka a pʋ̃pãanyã ka a yɩ nyɛvʋr sɔɔl a Kɩrɩsɩto a Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ. 4An ɩ a Kɩrɩsɩto lɛ kʋ yɩ a nyɛvʋr paalaa, 'lɔ wa nyɩr, yɩ mɩ na 'mantãan wʋ nyɩr, na yɩ nyɛ a wʋ tɩɩr. 5A lɛ jũu, yɩ kʋ a ala na be a yɩ 'yɔ̃ɔ na ɩ a wɛr yele. A yelsɩ ala lɛ a anyãna, sɛ̃fʋ yele, dɛɛr yele, vɔldɛɛr, tɩɛr dɛɛr, nɩ bɔgar na nyɛtãan tɩbɛ puorfʋ. 6A bonsɩ anyãna jũu, Nãaŋmɩn suur ire naa. 7A sɔbie anyãna lɛ yɩ mɩ dɔ̃ɔ turo, a lɛ yɩn dɔ̃ɔ kpɩɛrɛ a nyɛvʋr 'lɔ̃nɔ̃ pɔ. 8Tɩchɛ pʋ̃pãanyã, yɩ tɔɔ yɩ mɩ̃ɛ yin a yelsɩ anyãna pɔ, suur, putuyele, gefʋ, gagar yele, nɩ 'yɛrbidɛbɛ na ma yire a yɩ nɛgãma pɔ. 9Yɩ ta ŋmara jirsɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ taa ɛ. Yɩ ta maala a lɛ go ɛ, yɩ yaa a kõro yele nɩ a wʋ maalfʋsɩ bar, 10tɩ na yɩ su a pʋ̃pãanyã yelpaalaa. Nãaŋmɩn maal yɩn ka yɩ ɩ nɩpaalaa, na wʋ maala yɩ, ka yɩ na kaara a wʋ kaar, ka yɩ na bɔ̃ɔ wʋ yelmɩ̃ɛ jaa. 11Bamɩne ba lɛ chɛnɛ ɩ a Juu nɩbɛ bɩɩ ka bamɩne mɩ ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ka bamɩne ŋma yɔɩ bɩɩ ka bamɩne mɩ ba ŋma ɛ, ka bamɩne ɩ sãanba bɩɩ ka bamɩne mɩ ɩ nɩyʋɔrsɩ ɛ, ka bamɩne ɩ gbãgbaar bɩɩ ka bamɩne mɩ ɩ sumɩne ɛ, tɩchɛ a Kɩrɩsɩto lɛ ɩ a jaa na wʋ be a jaa 'yɔ̃ɔ. 12A lɛ jũu, an ɩ Nãaŋmɩn lɛ kaa ir yɩ, ka yɩ ɩ chɛchɛ na wʋ nʋ̃ yɩ, yɩ pɔɔ a yɩ mɩ̃ɛ nɩ nɩbaal, vɩla maalfʋ, mɩ̃ɛ siirfʋ, jomm ɩfʋ nɩ kãnyir. 13Yɩ ma tara kãnyir kʋ taa, ɩ̃sʋɔ jaa wa tara nɩ a wʋ tɔ sʋɔ 'yɛr, yɩ ma vɛ̃ kʋ taa. Yɩ vɛ̃ bar nɩtãa a lɛ a sɩ Soro na ma vɛ̃ bar yɩ. 14A yelkpɛ̃ɛ jaa lɛ ɩka, yɩ de nʋ̃fʋ su. 'Lɔ lɛ ma nyɔɔ bonsɩ a jaa 'mataa ka a tara nɛbʋ̃'yen. 15Yɩ vɛ̃ ka a Kɩrɩsɩto nyã'maar pire a yɩ nyãn, yɩ jaa pʋɔn a ɩ̃gãn jiir pɔ, na wʋ bʋɔl yɩ ka yɩ tara nyã'maar. Yɩ ma puor wʋ yãan. 16Yɩ vɛ̃ ka a Kɩrɩsɩto 'yɛrbir di nãa a yɩ pɔ, yɩn wa wile tɩ kpãana taa, nɩ a yɛ̃ wʋ jaa. Yɩ ma yiele Nãaŋmɩn pɛɛfʋ yiel, pʋpɛl yiel, nɩ a yiel na yi a yɩ nyãn pɔ, na yɩ kʋrɔ Nãaŋmɩn. 17Bon 'lɔ jaa yɩn wa maala, ka 'yɛrbir lɛ bɩɩ, ka maalfʋ pɔ lɛ, yɩ ma maal bon jaa, nɩ a sɩ Soro Yesu yuor, na yɩ ma tu a wʋ 'yɔ̃ɔ puor a Sãa Nãaŋmɩn yãan. 18Pɔbɔ, yɩ siir a yɩ mɩ̃ɛ kʋ a yɩ sɩrbɛ, lɛ lɛ vɩɛlɛ kʋ a sɩ Soro. 19Sɩrbɛ, yɩ nʋ̃ a yɩ pɔbɔ, na yɩ ta ma pirpire ba ɛ. 20Bibiir, yɩ wõnõ a yɩ dɔɔrbɔ toor yele jaa pɔ, lɛ lɛ pɛlɛ a sɩ Soro pʋɔ. 21Sãamɩne, yɩ ta ma maala ka a yɩ bibiir suur ire ɛ, a lɛ a ba tɩɛr kʋ̃ gã jibʋ̃'yen ɛ. 22Gbãgbaar, yɩ sɔɔrɔ a yɩ nɩbɛrɛ nɛɛ yele jaa pɔ. Yɩ ta ma vɛ̃ ka ba wa fur nɩbir yɔ̃ɔ yɩ, ka yɩ pãa maala a lɛ ban bʋɔrɔ ɛ, tɩchɛ yɩ ir a yɩ nyãa wʋ jaa 'yɔ̃ɔ, yɩn joro a sɩ Soro dãbɩ̃ɛ jũu. 23Bon jaa yɩn wa maala, yɩ ir a yɩ nyãa 'yɔ̃ɔ tʋ̃nɔ̃ nɩ ka a kaara fɩka a sɩ Soro lɛ yɩ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ, tɩchɛ a ta ɩ fɩka nɩsaal lɛ yɩ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ ɛ. 24Yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka yɩn tɩ den a yɩ nãbonsɩ a sɩ Soro sɛ̃ na ɩ a yɩ sãyar. A sɩ Soro Kɩrɩsɩto lɛ yɩ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ. 25Nɩrɛ jaa wa maal yelbier, a yelbier sãyar lɛ wʋn tɩ nyɛ. Nãaŋmɩn ba turo nɩbɛ nʋ̃nɔ̃ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\