Kolose 4

1Nɩbɛrɛ, yɩ ma kʋrɔ a yɩ gbãgbaar a lɛ na tor na a sɛɛn, bojũu yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka yɩ mɩ tara na nɩkpɛ̃ɛ na be a saaju. 2Yɩ de a yɩ mɩ̃ɛ 'yɔ̃ɔ Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ pɔ. Yɩ kaara sʋ̃ na yɩ ma puor wʋ yãan. 3Na yɩ mɩ ma sʋɔrɔ kʋrɔ sɩ ka Nãaŋmɩn na yuo sɔr kʋ a sɩ mʋɔlfʋ ka sɩ na mʋɔl a Kɩrɩsɩto yelsɔɔlsɩ. A 'lɔ pɔ lɛ ba 'yɔ̃ɔ ma a bɔ̃jɔrsɩ. 4Yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ka n na mʋɔl jaa chɛ chɛ chɛ a lɛ an sɛɛn. 5Yɩ ɩ yɛ̃n dẽme nɩ a lɛ yɩn maala a bala na ba ɩ a Nãaŋmɩn puorbo sɛ̃. Yɩ mʋ̃ɔ nɩbir, yɩn wa nyɛ jie. 6Yɩ ma vɛ̃ ka a yɩ bʋʋr ma ɩ wɩ̃ɛfʋ 'yɛrbie tɩ nʋ̃mɔ̃ nyaar kaar. Ka yɩ na bɔ̃ɔ lɛ yɩn na 'yɛr sɔɔ nɩrɛ 'lɔ wa sʋʋr yɩ 'yɛr. 7Tɩchɩkusɩ na man a maa 'yɛr a jaa kʋ yɩ. Wʋ ɩn a yɛbɛ ɩn nʋ̃ na wʋ mʋɔlɔ a 'yɛr nɩ yelmɩ̃ɛ. Na wʋ ɩ a tʋ̃tʋ̃tɔ sʋɔ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ. 8N tʋ̃nɔ̃ wʋ naa a yɩ sɛ̃ ɩka wʋ tɩ 'yɛr kʋ yɩ a lɛ sɩn ɩrɛ a ka, na wʋ 'yɔ̃ɔ a yɩ nyãn ɩ̃kpɩ̃ɛn. 9'Lɔ nɩ Onɩsɩmɔsɩ lɛ 'mataa waara. Wʋ ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ na wʋ ɩ a yɛbɛ sɩn nʋ̃. Wʋ ɩn a yɩ ɩ̃sʋɔ. Ban man kʋ yɩ bon jaa na ɩrɛ a ka. 10Aristakus mɩ ban 'mataa pɔɔn ma puoro yɩ naa, lɛ lɛ a Maakɩ mɩ na ɩ a Banabasɩ yɛbɛ mɩ puoro yɩ. Yɩ dɔ̃ɔ wõ a wʋ kpãafʋ yele, ala ɩ wʋ wa wan a yɩ sɛ̃, yɩ tuor de wʋ. 11Yesu mɩ ban bʋɔlɔ Jusɩtusɩ mɩ puoro yɩ naa. A nɩbɛ banyãna tɛɛ lɛ ɩ a Juu nɩbɛ a n tʋ̃tʋ̃nbɔ pɔ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ jũu. Ba tara na ɩ̃gãn 'maar kʋ ma. 12Epafaras na ɩ a yɩ ɩ̃sʋɔ na wʋ ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto tʋ̃tʋ̃nɔ̃, puoro yɩ naa. Wʋ ma sʋɔrɔ na Nãaŋmɩn nɩbijɩɛ kʋrɔ yɩ ka yɩ na ara kpɛ̃ɔ a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ. 13N din a wʋ dãasɩɛ ɩka wʋ tʋ̃nɔ̃ na kʋrɔ yɩ nɩ a bala na be a Laodisea nɩ a Hɩrapolis tẽn pɔ. 14A sɩ yɛbɛ sɩn nʋ̃, Luka na ɩ a tɩtɩlɛ nɩ Demas puoro yɩ naa. 15Puor Nɩmfa nɩ a pupuorbiir bala na ma tuor a wʋ yir na be a Laodisea. 16Bala wa kar a gãn nyãna kʋ a yɩn Kolose dẽme, yɩ mɔ̃ ka ba mɩ kar wʋ be a Laodisea pupuorbiir pɔ. Yɩ mɔ̃ na yɩ mɩ kar a gãn 'lɔ ɩn sɛb kʋ a Laodisea pupuorbiir. 17'Yɛr kʋ Archipus, "Mɔ̃ tɩ na fʋ baa baar a tʋ̃mɔ̃ ala fʋn nyɛ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ." 18Maa Pɔɔl lɛ sɛɛrɛ a puorfʋ nyã nɩ a maa mɩ̃ɛ nũu. Yɩ tɩɛr a bɔ̃jɔrsɩ ban 'yɔ̃ɔ ma. Wɩ̃ɛfʋ a be a yɩ sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\