Efesus 2

1Yɩn 'lɔ, yɩ dɔ̃ɔ kpi be a yɩ maal dɛbɛ nɩ a yɩ yeldɛbɛ pɔ, 2ala pɔ lɛ yɩ dɔ̃ɔ be, na yɩ turo a wɛr nyã sɔɩ nɩ a 'lɔ na di a sɛsɛbɛ nãa Satan. A sɩɛ nyã lɛ tʋ̃nɔ̃ a bawõnsɩ pɔ. 3Sɩ jaa mɩ dɔ̃ɔ be a lɛ a ba kaar maala a lɛ a ɩ̃gãn na bʋɔrɔ, na sɩ turo a sɩ tɩɛr nɩ a ɩ̃gãn vɔlaa. Ka a Nãaŋmɩn suur mɩ dire nɩ sɩ a ba kaar. 4Tɩchɛ a Nãaŋmɩn nɩbaal na waa jũu, ka wʋ nʋ̃ sɩ yɔɔ jaa. 5Wʋ maal sɩn ka sɩ 'mataa ir a Kɩrɩsɩto a kũu pɔ an ɩ sɩ dɔ̃ɔ kpi a yeldɛbɛ pɔ, a wʋ wɩ̃ɛfʋ lɛ wʋ faan sɩ. 6Nãaŋmɩn 'mantaa sɩ̃ɩn sɩ nɩ a Kɩrɩsɩto ka sɩ 'mataa jɩ̃nɛ nɩ wʋ be a saaju. 7A ɩ naa nɩtɔ̃ ɩka a ber ala na waara ka wʋ na wiil sɩ a wʋ wɩ̃ɛfʋ na bɛr ma nɩ a wʋ maal vɩla a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 8Bojũu a wʋ wɩ̃ɛfʋ lɛ so yɩn nyɛ faafʋ tu a yɩ sɔɔfʋ pɔ, a ba yi a yɩ mɩ̃ɛ sɛ̃ ɛ, Nãaŋmɩn kʋfʋ lɛ. 9A ba ɩ yɩn tʋ̃mɔ̃ kɔ̃ɔ lɛ ka ɩ̃sʋɔ na chɛ nyãa ɛ. 10Sɩ ɩ naa Nãaŋmɩn nũu bʋ̃maalsɩ wʋn mɛ a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, ka sɩn tʋ̃nɔ̃ tʋ̃sʋ̃n ala wʋn de nie chɔɔr bar ka sɩ tʋ̃nɔ̃. 11A lɛ jũu, yɩ tɩɛr kaa a kõro a yɩn na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ka a Juu nɩbɛ bʋɔlɔ yɩ a, yɔrwʋʋr dẽme, tɩ bʋɔlɔ a ba mɩ̃ɛ a yɔrŋmaar dẽme, na ɩ a ɩ̃gãn nyã tɛɛ yele. 12Yɩ tɩɛr kaa a sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ ɩka yaa bɔ̃ɔ a Kɩrɩsɩto ɛ, ka yɩn yaa mɩ pʋɔ a Isɩral nɩbɛ pɔ ɛ, na yaa pʋɔ a nɛtɩrsɩ ala a Nãaŋmɩn na tɩr a wʋ nɛɛ kʋ a Juu nɩbɛ ɛ. Yaa tara tɩɛrtɔ jie ɛ, na yaa lɛ bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn ɛ. 13Yɩn bala na dɔ̃ɔ jãa tɩchɛ pʋ̃pãanyã, yɩ wa gbʋr a Yesu Kɩrɩsɩto na yɩ be a wʋ 'yɔ̃ɔ a wʋ jɩ̃ɩ jũu. 14Bojũu, a Yesu mɩ̃ɛ lɛ ɩ a sɩ nyã'maar, na wʋ maal a nɩbʋrsɩ ayi ka ba ɩ bʋ̃'yen, na wʋ ŋmɛr a dachin 'lɔ na dɔ̃ɔ var a sɩ ɩ a dɔ̃dẽme. 15A Juu nɩbɛ nɛbinãa tara na chire yɔɔ, tɩchɛ Kɩrɩsɩto kũu sɔ̃ɔn a jaa. A wʋ bɔfʋ lɛ ɩka wʋ vɛ̃ ka a Juu nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɩ nɩpaalaa bʋ̃'yen, lɛ lɛ wʋ maal a nyã'maar. 16Wʋ 'maal Nãaŋmɩn kʋ ba ka ba ɩ bʋ̃'yen. A kũu wʋn kpi a daa ju lɛ wʋ de kʋn a ba 'laar taa. 17Wʋ wa mʋɔl naa a nyã'maar 'yɛr kʋ yɩn bala na jãa nɩ a bala na gbʋr. 18Bojũu a tu naa a wʋ 'yɔ̃ɔ ka sɩ tara sɔr na ta a Sãa sɛ̃ nɩ a Sɩɛ bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃. 19A lɛ jũu, yaa lɛ chɛnɛ ɩ sãanba nɩ nɩyʋɔrsɩ go ɛ, tɩchɛ yɩn nɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ lɔ̃ɔn tẽe na yɩ ɩ a wʋ yir dẽme. 20Ba mɩ mɛn dɔɔl a dachin par kparaa na ɩ a nɩtʋ̃nsɩ nɩ a 'yɛ'yɛrbɛ, ka a Yesu ɩ a sãlsɔɔ wɛɛ. 21A wʋ 'yɔ̃ɔ lɛ a yir wʋ jaa choo taa na wʋ ɩ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir chɛchɛ 'lɔ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ. 22Bojũu yɩ jaa ɩ naa a Kɩrɩsɩto tʋɔr, ka wʋ mɩ mɛ yɩ 'matãan a yir nyã pɔ, ka Nãaŋmɩn Sɩɛ kpɩɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\