Efesus 5

1Yɩ tɔɔrɔ a Nãaŋmɩn an ɩ yɩ ɩ naa a wʋ binʋ̃nsɩ, 2na yɩ kpɩɛrɛ nɩ nʋ̃fʋ nɩtãa lɛ a Kɩrɩsɩto na nʋ̃ sɩ na wʋ de a wʋ mɩ̃ɛ maal a sɩ bɔɔrlo bon na nyuro vɩla lon a bɔɔr ka a Nãaŋmɩn pʋɔ pɛl. 3Tɩchɛ a yɩ pɔ, yɩ ta vɛ̃ ka ba wa pʋr sɛ̃sɛ̃yele, bɩɩ folaa ɩfʋ, bɩɩ bɔgarfʋ ɛ, bojũu a anyãna ba sɛɛn a Nãaŋmɩn nɩ chɛchɛsɩ ɛ. 4Yɩ taa lɛ 'yɛrɛ vɩ̃ 'yɛrbie ɛ, bɩɩ jɔl 'yɛr, bɩɩ jɔl dɩ̃ɛn ɛ, ala po naa, tɩchɛ yɩ dãna Nãaŋmɩn. 5Bojũu yɩ bɔ̃ɔn a anyãna sɩrɛ jaa ɩka nɩrɛ na sɛ̃nɛ, nɩfolaa, bɔgar sʋɔ, wʋ ɩ naa nɩrɛ na puoro tɩbɛ, na wʋ kʋ̃ nyɛ jie be a Kɩrɩsɩto nɩ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ ɛ. 6Yɩ taa vɛ̃ ka nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa bɛl yɩ nɩ 'yɛr pɔrsɩ ɛ, bojũu anyãna lɛ so ka Nãaŋmɩn su tuo waara a bawõnsɩ jie. 7A lɛ jũu yɩ taa mara ba ɛ. 8Bojũu yɩ dɔ̃ɔ ɩ libe, tɩchɛ pʋ̃pãanyã yɩ ɩ naa chãa a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ. Yɩ kpɩɛrɛ nɩtãa a chãa bibiir. 9A chãa wɔ̃mɔ̃ ɩ naa vɩla maalfʋ, yeltorsɩ nɩ yelmɩ̃ɛ. 10Yɩ mɔ̃ na yɩ jãn a ala na pɛlɛ a sɩ Soro pʋɔ. 11Na yɩ taa ɩrɛ wa pʋɔrɔ a libe tʋ̃mɔ̃ na ba tara tɔ̃nɔ̃ ɛ, tɩchɛ yɩ yin naa chãa pɔ. 12Bojũu a gba ma ɩrɛ na vɩ̃ a ala a bawõnsɩ na ma maala a libe pɔ manfʋ. 13Tɩchɛ bon jaa wa yi chãa pɔ, fʋ ma nyɛn wʋn chaar. 14Bojũu chãa lɛ ma vɛ̃ ka fʋ nyɛ bon jaa chɛchɛ. Ala lɛ so a ba 'yɛr, "A fʋ̃ʋ gʋ̃ɔ sʋɔ, jɛɔ ir a kũu pɔ, ka a Kɩrɩsɩto chaar 'yɔ̃ɔ fʋ." 15Yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃ a lɛ yɩn kpɩɛrɛ, ka a ta ɩ jɔl kpɛfʋ tɩchɛ ka a ɩ yɛ̃ kpɛfʋ. 16Na yɩ mʋ̃ɔ nɩbir yɩn wa nyɛ jie ka wʋ ta sɔ̃ɔ ɛ, bojũu a bɩbie anyãna ba vɩɛlɛ ɛ. 17A lɛ jũu, yɩ ta ɩ jɔlɔ ɛ, tɩchɛ yɩ bɔ̃ɔ a ala a sɩ Soro na bʋɔrɔ. 18Yɩ ta nyũ dãa buu ɛ, an sɔ̃ɔ yɩn ju, tɩ yɩ vɛ̃ ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ sɛɛ yɩ. 19Na yɩ yiele a Nãaŋmɩn yiel nɩ a ala na ɩ a Sɩɛ yiel kʋrɔ taa, na yɩ yiele dãnfʋ yiel nɩ a yɩ nyãa wʋ jaa kʋrɔ a sɩ Soro. 20Yɩ ma dãna a sɩ Sãa Nãaŋmɩn yele a jaa pɔ, nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto yuor. 21Yɩ siir yɩ mɩ̃ɛ kʋ taa a Kɩrɩsɩto yɩn 'yɔ̃ɔnɔ̃ jũu. 22Pɔbɔ, yɩ siir yɩ mɩ̃ɛ kʋ a yɩ sɩrbɛ, nɩtãa lɛ yɩn siir yɩ mɩ̃ɛ kʋ a sɩ Soro. 23Bojũu an ɩ a sɩrɛ lɛ ɩ a pɔɔ ju, nɩtãa lɛ a Kɩrɩsɩto na ɩ a pupuorbiir ju, na ɩ a wʋ ɩ̃gãn na wʋ ɩ a Fafaara. 24A lɛ jũu, lɛ a pupuorbiir na siir a ba mɩ̃ɛ kʋ a Kɩrɩsɩto, lɛ lɛ a pɔbɔ mɩ, yɩ siir a yɩ mɩ̃ɛ kʋ a yɩ sɩrbɛ yele a jaa pɔ. 25Sɩrbɛ, yɩ nʋ̃ a yɩ pɔbɔ, nɩtãa lɛ a Kɩrɩsɩto na nʋ̃ a pupuorbiir na wʋ de a wʋ mɩ̃ɛ kʋ ba, 26wʋ maal ban a lɛ ka ban ɩ chɛchɛ, na wʋ de kʋ̃ɔ pɛɛn ba ka ba vɩɛlɛ nɩ a 'yɛr. 27Wʋ bʋɔrɔ naa ɩka wʋ de a pupuorbiir banyã na vɩɛlɛ kʋ a wʋ mɩ̃ɛ, na waa tara jɩ̃nɛ ɛ, 'mabfʋ jie ɛ, bɩɩ dɛɛr jie jaa ɛ, tɩchɛ a ba ɩ chɛchɛ ba tara yele jaa ɛ. 28A lɛ nɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ a yɩn sɩrbɛ, yɩ nʋ̃ a yɩ pɔbɔ, nɩtãa lɛ yɩn nʋ̃ a yɩ mɩ̃ɛ ɩ̃gãma. A 'lɔ na nʋ̃ a wʋ pɔɔ nʋ̃n a wʋ mɩ̃ɛ. 29Nɩrɛ jaa ba be na 'laar a wʋ mɩ̃ɛ ɩ̃gãn ɛ, tɩchɛ wʋ ma kʋrɔ wʋn bʋ̃diir na wʋ kaara wʋ, lɛ lɛ a Kɩrɩsɩto kaara a pupuorbiir. 30Bojũu sɩ ɩ naa a wʋ ɩ̃gãn jiir, 31"A lɛ jũu, daba na bar a wʋ sãa nɩ a wʋ ma, tɩchɛ ka 'lɔ nɩ a wʋ pɔɔ ɩ bʋ̃'yen, ka ba jaa ayi ɩ ɩ̃gãn bʋ̃'yen." 32A anyã ɩ naa a 'yɛr sɔɔlaa, tɩchɛ maa 'yɛrɛ naa a Kɩrɩsɩto nɩ a pupuorbiir 'yɛr. 33A yɩn mɩ gba, ɩ̃sʋɔ jaa wʋ ma nʋ̃ a wʋ pɔɔ nɩtãa lɛ wʋn nʋ̃ a wʋ mɩ̃ɛ, ka a pɔɔ mɩ ma 'yɔ̃ɔnɔ̃ a wʋ sɩrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\