Galatiya 1

1Maa Pɔɔl na ɩ a nɩtʋ̃nãa, a ba ɩ nɩsaal lɛ ir ma bɩɩ nɩsaal kpɛ̃ɔ pɔ lɛ ɛ, tɩchɛ a yin a Yesu Kɩrɩsɩto nɩ a Sãa Nãaŋmɩn sɛ̃, na sɩ̃ɩ wʋ a kũu pɔ. 2A yɛɛr bala na be a ka a n sɛ̃, sɩ jaa lɛ sɛɛrɛ a gãn nyã kʋrɔ a pupuorbiir gbulsɩ bala na be a Galatiya paal pɔ. 3Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar na yi a sɩ Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ a be a yɩ jie. 4'Lɔ lɛ de a wʋ mɩ̃ɛ tɩr a sɩ yelbier jũu ɩka wʋ faa sɩ a dɩna yelbier pɔ tun a lɛ na ɩ a sɩ Sãa Nãaŋmɩn bɔfʋ. 5Wʋ nyɛrɛ tɩɩr bɩbir nɩ bɩbir jaa. A ɩ a lɛ. 6A 'maa man nɛɛ nɩ a lɛ yɩn lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ a nɩrɛ 'lɔ na bʋɔl yɩ tun a Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ pɔ, tɩ na yɩ lɛ lɩɛb turo 'yɛr nʋ̃ɔ yuo. 7A 'yɛr nʋ̃ɔ yuo jaa ba lɛ be be go ɛ, tɩchɛ bamɩne nyɔ̃nyɔ̃ɔnɔ̃ naa a yɩ tɩɛr na ba bʋɔrɔ ɩka ba nyɔɔ a Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ lɩɛb ka wʋ be wʋ yõ. 8Ala sɔɔ ɩ sɩn gba lɛ, bɩɩ ka malaka lɛ wa yɩ saaju wa mʋɔl kʋ yɩ a 'yɛr nʋ̃ɔ 'lɔ na ba tu a lɛ sɩn mʋɔl kʋ yɩ ɛ, a nɩnyɩnɛ 'lɔ wɛ naa! 9Nɩtãa lɛ sɩn dɔ̃ɔ de nie 'yɛr kʋ yɩ, pʋ̃pãanyã n lɛ bɔ̃ɔ 'yɛrɛ go. Ala nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa wa mʋɔlɔ na 'yɛr nʋ̃ɔ yuo kʋrɔ yɩ, na ba tu a lɛ sɩn mʋɔl kʋ yɩ a yɩ sɔɔ ɛ, a nɩnyɩnɛ 'lɔ wɛ naa. 10Nɩsaal lɛ n bʋɔrɔ ɩka wʋ kʋ ma sɔr bɩɩ Nãaŋmɩn? Bɩɩ nɩsaal pʋʋr lɛ n bʋɔrɔ ɩka n pɛl? Maa ta chɛnɛ bʋɔrɔ ɩka n pɛlɛ nɩsaal pʋɔ, n kʋ naa ɩ a Kɩrɩsɩto tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ɛ. 11N yɛɛr, n bʋɔrɔ naa ɩka yɩ bɔ̃ɔ a par ɩka a 'yɛr nʋ̃ɔ 'lɔ ɩn mʋɔl kʋ yɩ ba yi nɩsaal sɛ̃ ɛ. 12A ba ɩ nɩsaal pɔ lɛ n tu tɩ nyɛ wʋ ɛ, bɩɩ nɩsaal lɛ jãn ma ɛ, tɩchɛ a Yesu Kɩrɩsɩto lɛ ir wiil ma. 13Yɩ wõn a lɛ ɩn dɔ̃ɔ chɛnɛ puoro a Juu nɩbɛ puorfʋ, naa mʋ̃ɔ nɩbir gere a bala na turo a Yesu Kɩrɩsɩto, naa bʋɔrɔ ɩka n sɔ̃ɔ ba bar. 14N bɔ̃ɔ gar a Juu nɩbɛ bala ɩn 'mataa pɔl, tɩchɛ ka a ɩ ma nɩbijɩɛ nɩ a n sãakpãmɩne puorfʋ. 15Tɩchɛ an ɩ Nãaŋmɩn lɛ dɔ̃ɔ de nie kaa ir ma tɩchɛ ka ba wa dɔɔ ma, na wʋ bʋɔl ma tun a wʋ wɩ̃ɛfʋ pɔ, a ɩ wʋn pʋpɛl, 16ka wʋ ir a wʋ Bie wiil ma, ka na mʋɔl a wʋ 'yɛr a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ pɔ. N ba sʋʋr nɩrɛ jaa kaa ɛ, 17bɩɩ do be a Jerusalɛm a bala na dɔ̃ɔ ma nie ɩ a nɩtʋ̃nsɩ sɛ̃ ɛ, tɩchɛ n tɔ̃ɔ tor chen Arabɩya a dẽdẽe a lɛ nɛ, a lɛ puor lɛ n pãa lɩɛb chen a Damaskus. 18Yuom ata na wa po, n pãa don be a Jerusalɛm ɩka n tɩ bɔ̃ɔ a Pita, naa jɛ̃ a be a wʋ sɛ̃ maal ber pie nɩ anũu (15). 19Tɩchɛ n ba nyɛ a nɩtʋ̃nsɩ ɩ̃sʋɔ jaa ɛ, ka Jemesɩ na ɩ a sɩ Soro yɛbɛ tɛɛ ba lɛ ɛ. 20Yelmɩ̃ɛ jaa lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ a Nãaŋmɩn niem ɩka, a yele nyã ɩn sɛɛrɛ kʋrɔ yɩ ba ɩ jir ɛ. 21A lɛ puor, n lɛ chen Siriya nɩ Sɩlɩsɩya paal pɔ. 22A pupuorbiir gbulsɩ bala na be a Judiya a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, ba bɔ̃ɔ ma ɛ. 23A n yele tɛɛ lɛ ba wõ ɩka, a nɩrɛ 'lɔ na dɔ̃ɔ gere sɩ, pʋ̃pãanyã 'lɔ mɩ̃ɛ lɛ pãa mʋɔlɔ a 'yɛr 'lɔ wʋn ta dɔ̃ɔ bʋɔrɔ ɩka wʋ sɔ̃ɔ bar, 24na ba pɛɛ Nãaŋmɩn yuor a maa jũu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\