Galatiya 2

1Yuom pie nɩ anaar (14) na wa po, maa nɩ Banabasɩ lɛ don be a Jerusalɛm naa tara Titusɩ mɩ pʋɔ. 2N don be a Jerusalɛm bojũu Nãaŋmɩn lɛ ir wiil ma ɩka n tɩ man kʋ ba a 'yɛr nʋ̃ɔ 'lɔ ɩn mʋɔl kʋ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, tɩchɛ a bala na ɩ a nɩdierbe tɛɛ lɛ n dɔ̃ɔ sɔɔl man a yele anyãna kʋ. A n dãbɩ̃ɛ lɛ ɩka n taa wa jo pɔrɔ ɛ. 3Tɩchɛ a Titusɩ gba mɩ na dɔ̃ɔ be a n sɛ̃, na waa ɩ a Juu nɩrɛ ɛ, baa fɩr wʋ ɩka wʋ ŋmaa a yʋɔr ɛ. 4A yele nyã lo naa bojũu a yɛɛr bamɩne na ɩ jir ŋmarba fʋɔl kpɛ ɩka ba tɩ jʋʋr kaa a lɛ sɩn so a sɩ mɩ̃ɛ a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, ka ba na maal sɩ ka sɩ ɩ gbãgbaar. 5Saa sɔɔ ba bɩ̃lãa jaa ɛ, ka a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã na ɩ a yelmɩ̃ɛ na be a yɩ sɛ̃ sɔ̃ɔ jaa. 6A bala a nɩbɛ na tɩɛr ɩka bala lɛ ɩ a nɩyɔ̃ɔnsɩ, tɩchɛ a lɛ ban be maa ba nyɛ a ba tɛɛ taa ɛ. Nãaŋmɩn ba kaara nɩsaal nie tɩ tɔɔrɔ a wʋ 'yɛr ɛ. A nɩdierbe bala ba 'yɛr 'yɛr jaa lɛ pʋɔ a maa 'yɛr 'lɔ pɔ ɛ. 7Tɩchɛ ban wa bɔ̃ɔn an ɩ yelmɩ̃ɛ ɩka Nãaŋmɩn lɛ de a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã kʋ ma ɩka n mʋɔl kʋ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na de a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã kʋ a Pita ɩka wʋ mʋɔl kʋ a bala na ɩ a Juu nɩbɛ. 8Nãaŋmɩn lɛ tʋ̃ a wʋ tʋ̃mɔ̃ tu a Pita pɔ maal wʋ ɩka wʋ ɩ a Juu nɩbɛ nɩtʋ̃nãa, 'lɔ lɛ mɩ tʋ̃ a wʋ tʋ̃mɔ̃ tu a maa pɔ tʋ̃ ma ɩka n chen a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ pɔ. 9A Jemesɩ nɩ a Pita nɩ a Jɔɔn ban dɔ̃ɔ bɔ̃ɔn fɩka lue, ban wa nyɛ bɔ̃ɔn a wɩ̃ɛfʋ 'lɔ a Nãaŋmɩn na kʋ ma, ba de sɩn nuur ayi nɩ nɛbʋ̃'yen maa nɩ a Banabasɩ, na ba wiil ɩka sɩ tara na nɛbʋ̃'yen, na ba sɔɔ ɩka sɩ chen a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ pɔ tɩchɛ ka ba mɩ chen a bala na ɩ a Juu nɩbɛ pɔ. 10Yele bʋ̃'yen ban 'yɛr kʋ sɩ lɛ ɩka sɩ tɩɛrɛ a nɔ̃n dẽme. A yele nyã nɩ wʋ ju mɩ lɛ n mɩ mʋ̃ɔ nɩbir ɩka n maal. 11A Pita na wa tɩ wa a Antiok, n gɔ̃ wʋ̃n a nɩyɔɔ niem bojũu wʋ maal bɔr chãa pɔ. 12Sɛrɛ tɩchɛ ka a nɩbɛ bamɩne yi a Jemesɩ sɛ̃ wa, 'lɔ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ma 'mantaa dire. Tɩchɛ ban wa wa baar, wʋ oon wʋ mɩ̃ɛ yin a ba pɔ, bojũu wʋ joro na a bala na ɩ a yɔŋmarba dãbɩ̃ɛ. 13A Juu nɩbɛ bamɩne pʋɔ wʋ naa a nɛɛr ayi yele nyãna pɔ, ka a Banabasɩ gba tɩɛr mɩ bũbur a ba yele nyãna jũu. 14Ɩn wa nyɛ bɔ̃ɔn ɩka baa maala a lɛ na tor nɩ a yelmɩ̃ɛ 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna ɛ, n 'yɛr kʋ a Pita a ba jaa niem, "A fʋ̃ʋ ɩn Juu nɩrɛ, tɩ na fʋ kpɩɛrɛ fɩka a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ kaar ɛ. Ŋmɩnɛ lɛ fʋn ɩ fɩr a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ka ba kpɩɛrɛ fɩka a Juu nɩbɛ? 15A sɩn ban dɔɔ ka sɩ ɩ Juu nɩbɛ, saa ɩ nɩyor na ɩ yelbe-ɩrbɛ kaar ɛ. 16Sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka, nɩrɛ yele kʋ̃ tʋ̃ɔ tor wʋ̃n turo a nɛbinsɩ jũu ɛ, tɩchɛ a wʋ yele na tor a Yesu Kɩrɩsɩto wʋ̃n sɔɔ de jũu. Lɛ lɛ a sɩn mɩ gba sɔɔ de a Yesu Kɩrɩsɩto ka a sɩ yele tor, ka a kʋ̃ ɩ a nɛbinãa sɩn turo jũu ɛ. Ala ɩ a nɛbinãa tufʋ jũu lɛ, nɩrɛ jaa yele kʋ̃ tor Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ. 17"Ala ɩ sɩ mʋɔrɔ naa ɩka a sɩ yele a tor a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, tɩchɛ ka a ɩ yelmɩ̃ɛ ɩka a sɩn mɩ̃ɛ ɩn yelbe-ɩrbɛ, ka ala be a lɛ, a Kɩrɩsɩto pʋɔrɔ naa a yelbier 'yɔ̃ɔnɔ̃ bɩɩ? Yelmɩ̃ɛ jaa, a ba ɩ lɛ lɛ ɛ! 18Ala ɩ n lɛ mɛn a bonsɩ ala ɩn sɔ̃ɔ bar, n maal a lɛ wiil ɩka n ɩn a nɛbinãa sɔ̃sɔ̃ɔnɔ̃. 19Bojũu a tu naa a nɛbinãa pɔ, ka n kpi kʋ a nɛbinãa, ka a lɛ na sʋ̃ʋ ma ka n be be kʋ Nãaŋmɩn. 20Ba 'mantaa kpa maa nɩ a Kɩrɩsɩto a daa ju. A ba lɛ ɩ maa lɛ lɛ be be go ɛ, tɩchɛ a Kɩrɩsɩto lɛ be a n 'yɔ̃ɔ. A nyɛvʋr nyã ɩn pãa ben a ɩ̃gãn pɔ, n ben be nɩ a sɔɔfʋ ɩn sɔɔ a Nãaŋmɩn Bie, 'lɔ lɛ nʋ̃ ma, na wʋ de a wʋ mɩ̃ɛ kʋ ma. 21N ba 'yɛr ɩka a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ ba ɩ ɛ, bojũu ala ɩ nɩrɛ na tʋ̃ɔn 'yɛr faa a wʋ mɩ̃ɛ a nɛbinãa jũu, ka lɛ a Kɩrɩsɩto kũu ba tara tɔ̃nɔ̃ jaa ɛ!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\