Galatiya 3

1A yɩn Galatiya jɔlɔ dẽme. An lɛ bɛl yɩ ka a nʋ̃mɔ̃ yɩ? A yɩ nɩbir lɛ ba nyɔɔ a Yesu Kɩrɩsɩto yin a nɩyɔɔ niem kpa a daa ju. 2Yele bʋ̃'yen lɛ n bʋɔrɔ ɩka n bɔ̃ɔ yi a yɩ sɛ̃. Yɩ nyɛn a Nãaŋmɩn Sɩɛ a nɛbinãa yɩn turo bɩɩ a lɛ yɩn wõ na yɩ sɔɔ? 3Yɩ lɛɛ bɔ̃ɔ yɛ̃ ɔ. Yɩn piel a Nãaŋmɩn Sɩɛ, yɩ pãa bʋɔrɔ naa ɩka yɩ baar yɩn kpɛ̃ɔ pɔ bɩɩ? 4A yɩ dɔɔyɛ difʋ ba lɛ tara tɔ̃nɔ̃ bɩɩ? Yelmɩ̃ɛ a ba ɩ pɔrɔ ɛ. 5Nãaŋmɩn kʋ yɩn a wʋ Sɩɛ tɩ tʋ̃ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ a yɩ pɔ, yɩn sɔɔ a nɛbinãa jũu bɩɩ yɩn sɔɔ a lɛ yɩn wõ? 6De man a Abraham kaa, wʋ "Sɔɔn de Nãaŋmɩn, ka a lɛ vɛ̃ ka wʋ ɩ nɩtor." 7Bɔ̃ɔ a par ɩka a bala na sɔɔ Nãaŋmɩn lɛ ɩ a Abraham bibiir. 8A Nãaŋmɩn gãn dɔ̃ɔ 'yɛr ɩka Nãaŋmɩn na 'yɛr faa a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, a ba sɔɔfʋ jũu. Nãaŋmɩn den nie 'yɛr a 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ a Abraham ɩka, "A paalsɩ ba jaa na nyɛn sʋ̃ʋfʋ tu a fʋ 'yɔ̃ɔ." 9A lɛ jũu, a bala jaa na sɔɔ de na nyɛn sʋ̃ʋfʋ pʋɔ a Abraham pɔ. 'Lɔ lɛ ɩ a nɩrɛ na tara sɔɔfʋ. 10Bala jaa na dɩɛl a nɛbinãa tufʋ ben pɔ 'yɔ̃ɔfʋ pɔ, bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Pɔ 'yɔ̃ɔfʋ turo na a nɩrɛ 'lɔ na ba turo a yelsɩ a jaa a nɛbinãa gãn pɔ ɛ." 11A ɩn yelmɩ̃ɛ ɩka nɩrɛ jaa kʋ nyɛ faa fʋ a Nãaŋmɩn niem a nɛbinãa 'yɔ̃ɔ ɛ, bojũu "A nɩrɛ 'lɔ na tara sɔɔfʋ tor naa, wʋn tara na nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ." 12A nɛbinãa ba be sɔɔfʋ pɔ ɛ, tɩchɛ "Nɩrɛ 'lɔ na maala a lɛ a nɛbinãa na 'yɛr, na tara na nyɛvʋr." 13Kɩrɩsɩto faa sɩ naa a nɛbinãa pɔ 'yɔ̃ɔfʋ pɔ, na wʋ lɩɛb ɩ pɔ 'yɔ̃ɔfʋ kʋ sɩ, bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Pɔ 'yɔ̃ɔfʋ turo na a nɩrɛ 'lɔ na yɔɔl tɩɛ ju." 14Wʋ faa sɩ naa ka a sʋ̃ʋfʋ ala a Abraham na nyɛ, ka a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ mɩ na nyɛ tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, ka a sɔɔfʋ jũu, ka sɩ nyɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ nɛtɩraa. 15N yɛɛr, vɛ̃ ka n de man a bɩbir jaa nyɛvʋr pɔ, nɩrɛ wa faa 'yɛr 'yɛr bin baar, nɩrɛ jaa maa lɛ 'yɛr 'yɛr dɔɔl ɛ, bɩɩ ŋmaa bar ɛ. Lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ a nɛtɩraa. 16Nãaŋmɩn dɔ̃ɔ tɩr a wʋ nɛɛ kʋ Abraham nɩ a wʋ bir. A Nãaŋmɩn gãn ba 'yɛr ɩka bʋ̃bie ɛ, naa wiil fɩka biyɔɔ ɛ, tɩchɛ wʋ 'yɛr ɩka, "A fʋ bir," Nɩbʋ̃'yen tɛɛ lɛ, 'lɔ lɛ ɩ a Kɩrɩsɩto. 17Maa 'yɛr nɩ nyã ɩka a nɛbinãa na wa a yuom kɔɔr anaar dɔɔl lɩjɛr nɩ pie (430) puor ba sɔ̃ɔ a nɛtɩraa 'lɔ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ 'yɛr ɛ, na wʋ sɔ̃ɔ a nɛtɩraa ɛ. 18Ala ɩ a bonsɩ ala sɩn wa nyɛ a Nãaŋmɩn sɛ̃ ɩ naa a nɛbinãa tufʋ jũu lɛ, a ba lɛ ɩ a nɛtɩraa yele lɛ go ɛ, tɩchɛ an ɩ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ lɛ wʋ de tɩr nɛɛ kʋ a Abraham. 19Bo lɛ so Nãaŋmɩn na wa bɩɛr tɩr a nɛbinãa? Wʋ pʋɔn 'yɔ̃ɔ ban ba sɔɔ jũu tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a Bir 'lɔ wʋn tɩr a nɛɛ na wa. A malakasɩ lɛ waan a nɛbinãa nyã, tɩchɛ Mosesɩ na ɩ a 'ma'maala lɛ be a ba chara pɔ. 20'Ma'maala maa ara kʋ gbul bʋ̃'yen ɛ, tɩchɛ Nãaŋmɩn 'lɔ ɩn bʋ̃'yen tɛɛ. 21Ka a lɛ wiil ɩka a nɛbinãa sɔ̃ɔn a Nãaŋmɩn nɛtɩraa ala bar bɩɩ? Kai. Ala ɩ a nɛbinãa kʋrɔ na nɩrɛ nyɛvʋr, nɩrɛ jaa na ɩn nɩtor tu a nɛbinãa jũu. 22Tɩchɛ a Nãaŋmɩn gãn 'yɛr ɩka a yelbier nyɔ̃ɔn a wɛr nɩbɛ ba jaa pɔɔ die pɔ, ka a lɛ a Nãaŋmɩn na tɩr a nɛɛ kʋ a bala na sɔɔ de a Yesu Kɩrɩsɩto na nyɛ. 23Sɛrɛ tɩchɛ ka a sɔɔfʋ wa wa, sɩ dɔ̃ɔ ɩ a nɛbinãa nɩpɔɔrsɩ, naa pɔɔ sɩ tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a sɔɔfʋ na wa nyɩr. 24Nãaŋmɩn kʋn a nɛbinãa sɔr ka wʋ na de sɩ nie chiin a Kɩrɩsɩto sɛ̃, ka sɩ na nyɛ faafʋ tu a sɔɔfʋ pɔ. 25Pʋ̃pãanyã a sɔɔfʋ na wa tɩ wa, saa lɛ chɛnɛ be a nɛbinãa pĩlem ka wʋ kaara sɩ ɛ. 26Yɩ jaa ɩn Nãaŋmɩn bibiir yɩn sɔɔ Yesu Kɩrɩsɩto jũu, 27bojũu ba so yɩn a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ 'yɔ̃ɔ a Kɩrɩsɩto pɔ, ka wʋ pɔɔ yɩ fɩka fɔbaa. 28Ka bamɩne ba lɛ ɩ Juu nɩbɛ bɩɩ baa ɩ Juu nɩbɛ ɛ, ka bamɩne mɩ ɩ gbãgbaar bɩɩ ka bamɩne ɩ sumɩne ɛ, ka bamɩne ba lɛ ɩ dɔɔr bɩɩ mɩ ɩ pɔbɔ ɛ. Bojũu yɩ jaa ɩn bʋ̃'yen a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 29Ala ɩ yɩ ɩn a Kɩrɩsɩto sofʋ, yɩ pãa ɩn a Abraham bir, na yɩ pʋɔ a Abraham na di a Nãaŋmɩn nãbonsɩ ala wʋn tɩr a nɛɛ kʋ wʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\