Galatiya 4

1A maa 'yɛr nɩ nyã, a bʋ̃dire bie gba wʋn ɩ bibile, tɩchɛ waa be wʋ yõ nɩ a gbãgbaa ɛ, an sɔɔ ɩ 'lɔ lɛ so a bonsɩ a jaa. 2Gugurbo nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme ma pire naa bie nyãna tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a sãa na 'yɔ̃ɔ. 3Lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ, sɩn dɔ̃ɔ ɩ a bibiir, sɩ dɔ̃ɔ ɩ a wɛr gbãgbaar be kpɩ̃ɛn bonsɩ pĩlem. 4Tɩchɛ a sɔ̃ɔ na wa ta, Nãaŋmɩn tʋ̃n a wʋ Bie ka pɔɔ dɔɔ wʋ tun a nɛbinãa pɔ, 5ka wʋ na faa a bala na be a nɛbinãa pĩlem, ka sɩ tara sɔr ɩ a wʋ bibiir. 6Yɩn ɩ a Nãaŋmɩn bibiir jũu, Nãaŋmɩn tʋ̃n a wʋ Bie Sɩɛ ka wʋ wa kpɛ a sɩ nyãn pɔ a sɩ ma bʋɔlɔ wʋ, sɩ Sãa. 7A lɛ jũu, yaa lɛ chɛnɛ ɩ gbãgbaar ɛ, tɩchɛ yɩ ɩn a wʋ bibiir. Yɩn ɩ a wʋ bibiir baar, yɩ ɩn a wʋ bʋ̃dirbe. 8A kõro yɩn ba dɔ̃ɔ bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn ɛ, yɩ dɔ̃ɔ ɩ gbãgbaar kʋ a tɩbɛ ala yɩn ba bɔ̃ɔ ɛ. 9Tɩchɛ pʋ̃pãanyã yɩn bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn bɩɩ Nãaŋmɩn na wa bɔ̃ɔ yɩ baar, ŋmɩnɛ lɛ a lɛ ɩ ka yɩ lɩɛb a yɩ tɩɛr 'yɔ̃ɔ a bonsɩ ala na bal ka a ba turfʋ ɩ pʋ̃sɔ̃ɔ? Yɩ chɛnɛ na bʋɔrɔ ɩka yɩ lɛ ɩ a ba gbãgbaar bɩɩ? 10Yɩ tara na bɩbir pɛ̃nsɩ, nɩ chuur pɛ̃nfʋsɩ nɩ sɔ̃ɔsɩ nɩ yuomo pɛ̃nfʋsɩ. 11Dãbɩ̃ɛ kpɛ ma naa, ka n tɩɛr ɩka a maa tʋ̃mɔ̃ ɩn tʋ̃ a yɩ pɔ ɩn pɔrɔ. 12N yɛɛr, n sʋɔrɔ yɩ naa, yɩ be a lɛ ɩn be, bojũu n mɩ dɔ̃ɔ be a lɛ yɩn be. Yaa maal ma yelbier jaa ɛ. 13Yɩ bɔ̃ɔn naa an ɩ baal jũu lɛ so ka n dɔ̃ɔ nie mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ yɩ. 14A maa baal gba na dɔ̃ɔ ɩ bɛɛr kaa kʋ yɩ tɩchɛ yaa tɔr ma bar ɛ, yɩ sɔɔn de ma Nãaŋmɩn malaka kaar, fɩka Yesu Kɩrɩsɩto. 15Bo lɛ ɩ a yɩ chɩlfʋ? Ɩn tʋ̃ɔ 'yɛr yelmɩ̃ɛ ɩka ala ɩ yɩn taa tʋ̃ɔ maal a lɛ, yɩn taa loor a yɩ nɩbie kʋ ma. 16Pʋ̃pãanyã n ɩn a yɩ dɔ̃sʋɔ ɩn 'yɛr a yelmɩ̃ɛ kʋ yɩ bɩɩ? 17A nɩbɛ bala na bʋɔrɔ ɩka yɩ wa a ba sɛ̃, a ba tɩɛr ba vɩɛl ɛ. A lɛ ban bʋɔrɔ lɛ ɩka yɩ ŋmaa yi na yɩ ɩ sʋ̃ʋfʋ kʋ ba. 18A vɩɛl na ɩka yɩ tara sʋ̃ʋfʋ sɔ̃ɔ, ala ɩ a lɛ yɩn tɩɛr vɩɛlɛ na, na yɩ ma maala a lɛ sɔ̃ɔ jaa, tɩchɛ ata ɩ fɩka maa wa be a yɩ sɛ̃ tɛɛ ɛ. 19N yɛɛr, a yɩ yele wõnõ ma naa fɩka pɔɔ na dɔɔrɔ bie kaar, tɩ ta a sɔ̃ɔ 'lɔ yɩn be a lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto na be. 20N ta bʋɔrɔ naa fɩka n be a yɩ sɛ̃ a pʋ̃pãanyã naa ta lɩɛb a n kɔkɔr bojũu a yɩ yele wõnõ ma naa. 21Yɩ 'yɛr kʋ ma, a yɩn bala na bʋɔrɔ ɩka yɩ ɩ a nɛbinãa turbo, yaa bɔ̃ɔ a lɛ a nɛbinãa na 'yɛrɛ bɩɩ? 22A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, Abraham tara na bibiir ayi, a gbãgbaa pɔɔ lɛ dɔɔ a ɩ̃sʋɔ, ka a sumɩne mɩ dɔɔ a ɩ̃sʋɔ. 23A bie 'lɔ na ɩ a gbãgbaa pɔɔ bie, ba dɔɔ wʋn tu a lɛ nɩsaal na guor, tɩchɛ a 'lɔ mɩ na ɩ a sumɩne bie, ba dɔɔ wʋn tun a Nãaŋmɩn nɛtɩraa pɔ. 24Sɩn tʋ̃ɔ de a pɔbɔ banyãna ayi man nɛtɩrsɩ ayi. Haga lɛ dɔɔ a gbãgbaa bibiir. 'Lɔ lɛ ara kʋ a nɛtɩraa 'lɔ a Nãaŋmɩn na maal a Sinai Tɔ̃ɔ ju. 25Haga ara na kʋ a Sinai Tɔ̃ɔ na be a Arabɩya fɩka a dɩna Jerusalɛm, bojũu 'lɔ lɛ dɔɔ a wʋ bibiir ka ba ɩ a nɛbinãa gbãgbaar. 26Tɩchɛ a Jerusalɛm 'lɔ na be a saaju son wʋ mɩ̃ɛ, 'lɔ lɛ ɩ a sɩ ma. 27Bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Tara pʋpɛl, a fʋ̃ʋ pɔɔ abbaa, na ba dɔɔ bibiir ɛ. Yiele ŋmiere nɩ chɛlsɩ, fʋ̃ʋ nyã na ba wõ bie dɔɔfʋ tuo ɛ. A pɔɔ nyã na ba dɔ̃ɔ dɔɔ ɛ, bojũu a wʋ bibiir waan gar a pɔɔ 'lɔ na kul sɩrɛ." 28Pʋ̃pãanyã, yɩn a n yɛɛr, yɩ kaara fɩka a Isaakɩ na ɩ a Nãaŋmɩn nɛtɩraa bibiir. 29A sɔ̃ɔ 'lɔ ban dɔɔ a bie 'lɔ a ɩ̃gãn pɔ, wʋ ge naa a bie 'lɔ ban dɔɔn a Nãaŋmɩn Sɩɛ kpɛ̃ɔ. Lɛ mɩ lɛ a pʋ̃pãanyã. 30Tɩchɛ bo lɛ a Nãaŋmɩn gãn 'yɛr? "Dii a gbãgbapɔɔ nɩ a wʋ bie bar, bojũu a bie 'lɔ na ɩ a gbãgbapɔɔ bie kʋ 'mataa din a Nãaŋmɩn nãbonsɩ nɩ a bie 'lɔ a sumɩne na dɔɔ ɛ." 31A lɛ jũu n yɛɛr, saa ɩ a gbãgbaa pɔɔ bibiir ɛ, tɩchɛ sɩ ɩn a pɔɔ sumɩne bibiir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\