Galatiya 6

1N yɛɛr, ala ɩ ɩ̃sʋɔ wa maal yelbier bɔr a sɔɔfʋ sɔr pɔ, fʋ̃ʋ nyã na tara a Nãaŋmɩn Sɩɛ, tɔɔ wʋ 'yɔ̃ɔ a sɔr pɔ nɩ mɩ̃ɛ siirfʋ. Tɩchɛ gu a fʋ mɩ̃ɛ na fʋ mɩ taa lo a bɛɛr kaa pɔ ɛ. 2Yɩ tuoro taa a yelwõnsɩ. Yɩn wa ɩrɛ a lɛ, yɩ turo naa a Kɩrɩsɩto nɛɛ. 3Ala ɩ nɩrɛ wa tɩɛr ɩka wʋ ɩn bon kɔ̃ɔ a sɔ̃ɔ 'lɔ wʋn ba ɩ bon jaa ɛ, wʋ mɩ̃ɛ lɛ wʋ bɛlɛ. 4Nɩrɛ jaa wʋ ma bɛɛr a wʋ mɩ̃ɛ tʋ̃mɔ̃ kaa tɩ na wʋ pãa chɩɛrɛ a nyãa na wʋ ta de a wʋ tʋ̃mɔ̃ mana nɩ a wʋ taaba tʋ̃mɔ̃ ɛ. 5Bojũu ɩ̃sʋɔ na ma tuon a wʋ mɩ̃ɛ tuor. 6A bala ban wiil, ba mɩ põ a ba bʋ̃tarsɩ kʋ a bala na wile ba. 7Yɩ ta bɛlɛ yɩ mɩ̃ɛ ɛ, nɩrɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ la Nãaŋmɩn ɛ. A bon 'lɔ fʋn bʋr, 'lɔ lɛ fʋn ŋma. 8Fʋ̃ʋ nyã na bʋr a ala na ɩ a ɩ̃gãn vɔlaa, fʋn ŋman bʋ̃dɛbɛ. Ala ɩ fʋ bʋr a ala na pɛlɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ pʋɔ, na tun a Sɩɛ pɔ ŋma nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. 9Yɩ ta vɛ̃ ka sɩ bal nɩ vɩla maalfʋ ɛ, bojũu sɩn ŋma naa a ŋmafʋ sɔ̃ɔ, sɩn baa wa tɛɛ bar ɛ. 10A lɛ jũu, sɩn wa nyɛ vuo, yɩ vɛ̃ a sɩ de maal vɩla kʋ nɩrɛ jaa, na sɩ mɔ̃ maal yɔɔ jaa kʋ a bala na be a sɔɔfʋ pɔ. 11Maa wa sɛɛrɛ nɩ a maa mɩ̃ɛ nũu, nyɛ lɛ a sɛbie na ma ɩ a bɛrɛ jɩ̃. 12A bala na bʋɔrɔ ɩka ba wile a ba mɩ̃ɛ a ɩ̃gãn pɔ, bala lɛ bʋɔrɔ ɩka ba fɩr yɩ ka yɩ ŋma a yɔɩ. A yele 'lɔ yɔɔ ban ɩrɛ a lɛ, baa bʋɔrɔ ɩka ba nyɛ gefʋ a Kɩrɩsɩto daa jũu ɛ. 13A bala gba mɩ na ŋma a yɔɩ ba turo a nɛbinãa ɛ, tɩchɛ ba bʋɔrɔ naa ɩka yɩn yɩ ŋma a yɩ yɔɩ ka ba na chɩɛrɛ nyãa ɩka bala lɛ ŋma yɩ. 14N taa ɩrɛ wa chɩɛrɛ nyãa bon jaa 'yɔ̃ɔ ka ala ba wa ɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto daa ba lɛ ɛ. A lɛ jũu lɛ so, ka a wɛr nyã ju ba tara tɔ̃nɔ̃ kʋ ma ɛ, ka mɩ ba ɩ bon jaa kʋ a wɛr ɛ. 15Ala ɩ nɩrɛ ŋmaan yʋɔr bɩɩ ka 'lɔ ba ŋmaa yʋɔr ɛ, a ba wiil yele jaa ɛ, tɩchɛ a lɛ na sɛɛ lɛ ɩka nɩrɛ wʋ nyɛ dɔɔ paalaa. 16A bala jaa na turo a sɔr nyãna, nyã'maar nɩ nɩbaal kaafʋ wʋ be a ba sɛ̃. Ba la lɛ a Nãaŋmɩn kaa ir. 17An yi a pʋ̃pãanyã chiine, nɩrɛ jaa wʋ ta lɛ 'yɔ̃ɔ ma yele go ɛ, bojũu a Yesu fɛlsɩ ben a n ɩ̃gãn pɔ. 18N yɛɛr, ka a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ, a be a yɩ sɩɩr pɔ. A ɩ a lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\