Heburu 10

1A nɛbinãa dɔ̃ɔ ɩ a bʋ̃sʋ̃ 'lɔ na waara gãagiel, a ba ɩ a bon mɩ̃ɛ lɛ ɛ. A nɩtɔ̃ jũu, a kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a bɔɔrlo bʋ̃bʋ̃'yen ban ma lo yuon jaa ka a tʋ̃ɔ chɔɔr a bala na ma wa tɔɔ gbʋr a Nãaŋmɩn puorfʋ 'yɔ̃ɔ ɛ. 2Ala ɩ a ta tʋ̃ɔn chɔɔr ba, ba kʋ̃ naa bar a bɔɔrlo bomo ir fʋ ɛ? Bojũu a bala na ma ta wa a Nãaŋmɩn puorfʋ jie, a ba yelbier naa baar naa, ka ba kʋ̃ ma lɛ tɩɛr tɔ a ba yeldɛbɛ go ɛ. 3Tɩchɛ a ba yuon jaa bɔɔrlo bonsɩ anyãna ma tɩɛrɛ ba naa a ba yeldɛbɛ, 4bojũu a nadai nɩ a bʋʋr jɩ̃ɩ maa tʋɔrɔ ire a yeldɛbɛ bara ɛ. 5A lɛ jũu, a Kɩrɩsɩto na waara ka a wɛr pɔ, nɩtɔ̃ lɛ wʋ 'yɛr kʋ a Nãaŋmɩn, "A bɔɔrlo bonsɩ nɩ a bʋ̃kʋrsɩ, faa bʋɔraa ɛ, tɩchɛ ɩ̃gãn lɛ fʋ chɔɔr kʋ ma. 6A bɔɔrlo bonsɩ ban chʋnɔ̃ nɩ a ba 'mabfʋ bʋ̃kʋrsɩ, fʋ pʋɔ maa pɛl yaa ɛ. 7Ka n pãa 'yɛr, maa nɩ nyã, nɩtãa lɛ an sɛb a n yele a Nãaŋmɩn gãn pɔ. N Nãaŋmɩn, n wa naa ɩka n wa ɩ a fʋ bɔfʋ." 8Wʋ den nie 'yɛr, "A bɔɔrlo bonsɩ nɩ a kʋfʋsɩ nɩ a dʋ̃n ala ban ma kʋ chʋm nɩ a ba tulo kʋfʋsɩ ala, faa bʋɔraa ɛ, fʋ pʋɔ ba pɛl ɛ," an sɔɔ ɩ ɩka a nɛbinãa lɛ 'yɛr ɩka ba ɩ a lɛ. 9A wʋ pãa 'yɛr, "Maa nɩ nyã, n wa naa ɩka n wa ɩ a fʋ bɔfʋ." Wʋ tɔɔn a 'lɔ na de nie bar, tɩ de a ayi sʋɔ 'yɔ̃ɔ a jie. 10A nɩtɔ̃nɔ̃ jũu lɛ a Nãaŋmɩn maal sɩ, a sɩ ɩ nɩsʋ̃n a Yesu Kɩrɩsɩto na de a wʋ ɩ̃gãn lon a bɔɔr kpo kpo kʋ sɩ. 11A Juu nɩbɛ bɔɔrloro, bɩbir jaa lɛ wʋ ma ara tɩ tʋ̃nɔ̃ a ba puorfʋ tʋ̃bie. Waa gala a bɔɔr lofʋ nyã na maa tʋ̃ɔ de yelbier bar ɛ. 12Tɩchɛ a Yesu Kɩrɩsɩto na wa lo a bɔɔr kpo kpo nyã baar a yelbier jũu, wʋ pãa tɩ jɩ̃nɛ naa a Nãaŋmɩn nũsʋ̃ɔ jie. 13An yi a lɛ daar jaa, wʋ chɛlɛ naa a Nãaŋmɩn na wa de a wʋ dɔ̃dẽme kʋ wʋ a ba lɩɛb a wʋ gbɛɛ dɔɔlfʋ jie, 14bojũu gbɛbʋ̃'yen tɛɛ lɛ wʋ lo a bɔɔr, ka a sɛɛ kʋ a bala wʋn maal ka ba ɩ chɛchɛ. 15A Nãaŋmɩn Sɩɛ mɩ 'yɛr yelmɩ̃ɛ jaa kʋ sɩ nɩ a yele nyã, wʋ den nie 'yɛr, 16"Nyã lɛ ɩ a nɛtɩraa nyã ɩn wa tara nɩ ba, a sɔ̃ɔ 'lɔ wa po baar. Lɛ lɛ a sɩ Soro 'yɛr. Ɩn den a n nɛbinsɩ 'yɔ̃ɔ a ba nyãn pɔ, naa sɛb 'yɔ̃ɔ a ba tɩɛrsɩ pɔ." 17Na wʋ pãa lɛ 'yɛr pʋɔ, "A ba yelbier nɩ a ba chɛfʋsɩ tʋ̃bie, n kʋ̃ lɛ tɩɛraa go ɛ." 18Nãaŋmɩn na wa vɛ̃ a yelbier anyãna kʋ nɩrɛ, yelbier bɔɔr lofʋ ba lɛ be be go ɛ. 19A lɛ jũu n yɛɛr, sɩn ben tara a 'lafʋ nyã na tɩ kpɛ a Jichɛchɛ Wʋ Jaa Chɛchɛ Jie a Yesu jɩ̃ɩ jũu, 20na wʋ yuo a yelmɩ̃ɛ sɔr nɩbir paalaa na 'mar tu a fɔvaraa 'lɔ pɔ, 'lɔ lɛ ɩ a wʋ ɩ̃gãn, 21na sɩ be tara a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nyã na kaara a Nãaŋmɩn yir, 22yɩ ɩ a sɩ tɔɔ gbʋr Nãaŋmɩn nɩ nyãa nyã na vɩɛlɛ, nɩ a sɔɔfʋ na tɩrɛ. Bojũu wʋ mɩr a sɩ nyãn, na wʋ fɩɛl sɩ yin a tɩɛr sɔ̃ɔnaa pɔ, na wʋ pɛɛ a sɩ ɩ̃gãma nɩ a kɔ̃sʋ̃ɔ ala. 23Yɩ vɛ̃ a sɩ nyɔɔ a sɩ tɩɛrtɔfʋ nyã sɩn sɔɔ jaa chɩ̃chɩ̃ tara, bojũu a 'lɔ na tɩr a nɛɛ kʋ sɩ ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ. 24Yɩ vɛ̃ a sɩ kpãkpãana taa mʋ̃ɔ nɩbir nʋ̃fʋ nɩ vɩla maalfʋ pɔ. 25Yɩ taa ɩrɛ wa vɛ̃ ka sɩ ma bara taa sɛ̃ lɔ̃ɔfʋ ɛ, nɩtãa lɛ a bamɩne na ma ɩrɛ ɛ, tɩchɛ yɩ vɛ̃ a sɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ taa ɩ̃kpɩ̃ɛn, na sɩ ma maala a lɛ sɔ̃ɔ jaa, an ɩ a Bɩbir tɔɔrɔ na gbʋrɔ. 26Ala ɩ sɩ chɛnɛ na bɔ̃ɔn jaa tɩ ma maala a yelbier sɩn wa bɔ̃ɔ a yelmɩ̃ɛ baar, yelbier bɔɔrlo bon jaa ba lɛ be be go ɛ, 27tɩchɛ dãbɩ̃ɛ tɛɛ lɛ sɩ chɛlɛ nɩ a 'yɛr tɔɔrfʋ, nɩ a bũu dagel 'lɔ na wa di a Nãaŋmɩn dɔ̃dẽme. 28Nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa wa dɔ̃ɔ tɔr a lɛ a Mosesɩ na 'yɛr bin, ka a nɩbɛ ayi bɩɩ nɩbɛ ata wa di dãasɩɛ ɩka yelmɩ̃ɛ lɛ wʋ ɩ a lɛ, ba ma kʋ naa a nɩnyɩnɛ tɩ maa kaa wʋ nɩbaal ɛ. 29Ge buor lɛ yɩ tɩɛr Nãaŋmɩn na ge a nɩrɛ 'lɔ na nɛɛrɛ a Nãaŋmɩn Bie nyã nɩ gbɛɛ, a nɩnyɩnɛ 'lɔ na maal fɩka waa ɩ bʋ̃chɛchɛ ɛ, a jɩ̃ɩ nyã na ɩ a nɛtɩraa na maal wʋ a wʋ tor, ka wʋ tʋ̃ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ Sɩɛ? 30Bojũu sɩ bɔ̃ɔn a 'lɔ na 'yɛr, "Maa lɛ so a sãn yaafʋ, ɩn lɩɛb yaa a sãn," wʋ lɛ bɔ̃ɔ 'yɛr go, "A sɩ Soro na tɔɔr a wʋ nɩbɛ 'yɛr." 31A ɩn dãbɩ̃yele, ala ɩ fʋ faan lo a Nãaŋmɩn nɩbir nyã nũu pɔ. 32Yɩ tɩɛr kaa a lɛ daar yɩn dɔ̃ɔ be be, tɩ wa nyɛ a chãa, a lɛ yɩn ba gbɛr tuor a dɔɔyɛ yɔɔ ala. 33Sɔ̃ɔ kɔ̃ɔ, chãa pɔ jaa lɛ ba ma tʋrɔ yɩ na ba gere nɩ yɩ. Daar kɔ̃ɔ, yɩ ma 'mantãan a bala mɩ ban gere a lɛ. 34Yɩ mɩ dɔ̃ɔ tara nɩbaal nɩ a bala ban nyɔɔr pɔɔ a die pɔ, na yɩ mɩ tara pʋpɛl an ba bã yɩ ɛ, a sɔ̃ɔ 'lɔ ban fa a yɩ bʋ̃tarsɩ, bojũu yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka yɩ mɩ̃ɛ tara naa bʋ̃tarsɩ na ɩ gar a anyãna na ba tara baarfʋ ɛ. 35A lɛ jũu, yɩ taa lɔb a tɩɛr sʋ̃ nyã bar ɛ, Nãaŋmɩn na yab yɩn gar a lɛ. 36Yɩ mʋ̃ɔ nɩbir tara kãnyir na yɩ maala a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ, yɩn wa nyɛn a lɛ wʋn tɩr a wʋ nɛɛ. 37Bojũu a chɛn bɩ̃lãa ka a, "'Lɔ na waara, wʋn wa naa. Wʋ kʋ̃ kor ɛ. 38Tɩchɛ a maa torfʋ sʋɔ 'lɔ, na kpɩɛrɛ naa nɩ sɔɔfʋ. 'Lɔ wa lɩɛb puor 'lɔ, n pʋɔ kʋ̃ pɛl wʋ ɛ." 39Tɩchɛ sɩn ba ɩ a bala na lɩɛrɛ a puor sɔ̃ɔnɔ̃ ɛ, tɩchɛ sɩ ɩn a bala na sɔɔ de, na sɩ nyɛ faafʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\