Heburu 12

1A lɛ jũu, a nɩyɔɔ banyãna na ŋmaa jil sɩ a julõjuur kaar dire a dãasɩɛ, yɩ ɩ a sɩ lɔb bon jaa na ŋmaa sɩ sɔr bar nɩ a yelbier ala na maa yaara tɩ bãr sɩ lɔb ɛ, tɩ na sɩ mʋ̃ɔ nɩbir joro nɩ kãnyir tɩ ta a jie ban tʋ̃ɔ gun sɩ. 2Yɩ ɩ a sɩ fur a sɩ nɩbie 'yɔ̃ɔ a Yesu na sɩ kaara wʋ jaa tɩ̃ɩɩ. 'Lɔ lɛ de a nie be a sɩ sɔɔfʋ sɔr pɔ, tɩ baar. 'Lɔ lɛ a pʋpɛl 'lɔ na be a wʋ niem, wʋ din kãnyir kpi be a daa ju, na wʋ sɔɔ a vɩ̃. Wʋ pãa tɩ jɛ̃n be a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ a nũsʋ̃ɔ jie. 3Yɩ tɩɛr a wʋ yele a lɛ wʋn dɔ̃ɔ tara a kãnyir, nɩ a lɛ a yelbe-ɩrbɛ na dɔ̃ɔ jɛɛrɛ nɩ wʋ, yɩ tɩɛr a lɛ, ka a yɩ ɩ̃gãma taa sal a yɩ tɩɛr sɔ̃ɔ ɛ. 4A yɩ mɔ̃fʋ pɔ, yɩn jɛɛrɛ nɩ a yelbier, yaa jɛb ta a jie 'lɔ sɛrɛ a yɩ jɩ̃ɩ na yi ɛ. 5Yɩ ta ĩin a lɛ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ 'yɛr 'yɔ̃ɔ yɩ a ɩ̃kpɩ̃ɛn nɩtãa a wʋ bibiir ɛ, "N bie, ta de dekpele 'yɔ̃ɔ a sɩ Soro kpãafʋ pɔ ɛ, na fʋ ta vɛ̃ ka a fʋ pʋɔ sɔ̃ɔ a lɛ wʋn gɔ̃nɔ̃ fʋ ɛ, 6bojũu a sɩ Soro ma kpãana na a bala wʋn nʋ̃, na wʋ ma tɔɔ ɩ̃sʋɔ jaa toor wʋn sɔɔ de maal a wʋ bie." 7Yɩ tara kãnyir a kpãafʋ nyã pɔ. Nãaŋmɩn maala yɩ naa a wʋ bibiir. Bojũu bibuor lɛ be be, ka a wʋ sãa maa tɔɔ wʋ toor ɛ? 8Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa ba wa nyɛ a toor tɔɔfʋ a wʋ bibiir kaar ɛ, ka lɛ sãa yir bibiir lɛ ba ɩ. 9Sɩ jaa lɛ tara a sãamɩne ka ba ma kpãa sɩ, tɩ sɩ chɛnɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ba. Ŋmɩnɛ lɛ a sɩ kʋ̃ pãa siir sɩ mɩ̃ɛ kʋ a 'lɔ na ɩ a sɩ sɩɩr nɩ a nyɛvʋr Sãa gar a lɛ ɛ! 10A sɩ sãamɩne ma kpãa sɩn jaa bɩ̃lãa tun a lɛ ban tɩɛr ɩka a ɩ naa. Tɩchɛ Nãaŋmɩn ma kpãa sɩ naa, ka sɩ ɩ nɩsʋ̃n, a sɩn nɩ 'lɔ 'mataa põ a wʋ chɛchɛ. 11Kpãafʋ ba be be na ɩ nʋ̃ɔ a pielfʋ daar ɛ, tɩchɛ a ma ɩn tuo. A puor lɛ a ma pãa wɔ̃ torfʋ, nɩ nyã'maar kʋ a bala na sɔɔ tu. 12A lɛ jũu, yɩ ir ɩ̃gãn sal yin a yɩ nuur nɩ a yɩ gbɛɛ pɔ bar, 13"Tɩ na yɩ chɔɔr a sɔr a wʋ jaa jɩ̃taa a yɩ tufʋ 'yɔ̃ɔ," ka a gbɛrsɩ sa na ba tʋ̃ɔ chiine. 14Yɩ mɔ̃ lɛ jaa yɩn na tʋ̃ɔ ɩ, ka yɩn nɩ nɩrɛ jaa kpɩɛrɛ nɩ nyã'maar, na yɩ ɩ chɛchɛ. Nɩrɛ ba wa ɩ chɛchɛ ɛ, wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ a sɩ Soro ɛ. 15Yɩ kaara sʋ̃, ka a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa taa vɩɛ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ bar ɛ, bɩɩ ka a nyɩɩr tuo kɔ̃ɔ taa tɔ yi na wʋ dam yele 'yɔ̃ɔ nɩbɛ ka a ba yɔɔ jie taa sɔ̃ɔ ɛ. 16Yɩ kaara ka a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa taa ɩ sɛ̃sɛ̃yele ɛ, bɩɩ kaara fɩka a Esau na ba dɔ̃ɔ 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn 'yɛr ɛ, na wʋ de a wʋ kpɛ̃ɛ ɩfʋ nɩ a wʋ difʋ jie tɛɛn bʋ̃diraa gbɛbʋ̃'yen tɛɛ na wʋ di. 17A ala puor, yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka wʋ lɛ wa bʋɔrɔ naa a wʋ difʋ jie, ka a sãa tɔr wʋ bar, a wʋ mɩ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ lɩɛb go ɛ. Wʋ gba wa kõn nɩbikʋ̃ɔ nɩ a yele nyã, tɩ waa lɛ nyɛ a sʋ̃ʋfʋ go ɛ. 18Yɩn 'lɔ ba wa a tɔ̃ɔ nyã par yɩn na tʋ̃ɔ sɩɩr ɛ, a 'lɔ na ma dɔ̃ɔ lɩrɛ a bũu, bɩɩ ka a jie ma sɔb lii ka a sajakpuro furo, 19bɩɩ ka ɩlɛ pɛɛlɛ 'yɛrɛ nɩ a nɩrɛ kɔkɔr, bɩɩ ban wõ a kɔkɔr nyã, ba sʋɔr naa ɩka a 'yɛrbie a ta lɛ 'yɛr go ɛ. 20Bojũu baa dɔ̃ɔ tʋ̃ɔnɔ̃ tara a lɛ a 'yɛr na kpãkpãana ba 'yɛrɛ ɩka, "Ala ɩ dʋ̃ɔ gba wa sɩɩr a tɔ̃ɔ, ba lɔb wʋ nɩ kʋsɩbɛ kʋ." 21Ka a jie dɔ̃ɔ ɩrɛ dãbɩ̃ɛ wʋ jaa, ka Mosesɩ wa tɩ 'yɛr, "N mɩrɛ naa nɩ dãbɩ̃ɛ." 22Tɩchɛ, yɩn 'lɔ wa naa a Jiyon Tɔ̃ɔ par na ɩ a saaju Jerusalɛm, be lɛ a Nãaŋmɩn nɩbir nyã kpɩɛrɛ. Yɩ wa lɔ̃ɔn naa a malakasɩ turo turo na lɔ̃ɔ taa nɩ pʋpɛl, 23nɩ a pupuorbiir bala na ɩ a bidɔ̃ɔ, bala yoe lɛ sɛb a be a saaju. Yɩn wa naa a Nãaŋmɩn 'lɔ na tɔɔr a nɩbɛ ba jaa 'yɛr sɛ̃, nɩ a 'lɔ na maal a torfʋ dẽme sɩɩr ka a ɩ chɛchɛ, 24nɩ a Yesu na ɩ a nɛtɩr paalaa nyã 'ma'maala na mɩr a wʋ jɩ̃ɩ ka a 'yɛrɛ naa gar a Abel tʋɔr. 25Yɩ kaara sʋ̃ na yɩ taa tɔr a Nãaŋmɩn na 'yɛrɛ ɛ. Ala ɩ a bala wʋn dɔ̃ɔ kpãa faa ka a wɛr pɔ ba chɩ̃ɛ ɛ, ŋmɩnɛ an kaara kʋ a sɩn, ala ɩ sɩ lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn na kpãana sɩ yire a saaju? 26A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ a Nãaŋmɩn kɔkɔr dam a tẽe wʋ jaa, tɩchɛ pʋ̃pãanyã 'lɔ wʋ tɩr nɛɛ ɩka, "Daar kɔ̃ɔ go, a ba ɩ a tẽe lɛ ɩn dam ɛ, tɩchɛ ɩn dam a saaju wʋ jaa." 27A 'yɛrbir nyã wʋn 'yɛr ɩka, daar kɔ̃ɔ go, a par lɛ ɩka wʋn ir a bonsɩ ala na ɩ a bʋ̃maalsɩ na dam bar, tɩchɛ a ala na kʋ̃ tʋ̃ɔ dam ɛ, ka ala ara. 28A lɛ jũu, sɩn na ben tara a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ nyã na ba tara damfʋ ɛ, yɩ vɛ̃ ka a nʋ̃mɔ̃ sɩ, a sɩ dãna Nãaŋmɩn lɛ wʋn bʋɔrɔ nɩ 'yɔ̃ɔfʋ nɩ dãbɩ̃ɛ, 29bojũu a sɩ "Nãaŋmɩn nyã ɩn bũu na dire."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\