Heburu 13

1Yɩ mʋ̃ɔ nɩbir na yɩ nʋ̃nɔ̃ taa nɩtãa yɛɛr. 2Yɩ taa ɩrɛ wa ĩin sãanba defʋ bar ɛ, bojũu nɩbɛ bamɩne dɔ̃ɔ de sãanba maal ba vɩla, tɩ baa bɔ̃ɔn ɩka malakasɩ lɛ ɛ. 3Yɩ tɩɛr a bala ban nyɔɔr pɔɔ a die pɔ fɩka yɩ mɩ pʋɔ ban be a pɔɔfʋ jie, nɩ a bala ban gere fɩka yɩ mɩ pʋɔ ban dire a dɔɔyɛ. 4Yɩ jaa, yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a kultaa, ka a yɩ gaa jie taa tara chɛfʋ ɛ, bojũu Nãaŋmɩn na tɔɔr a bala jaa na sɔ̃ɔnɔ̃ a kultaa nɩ a sɛ̃sɛ̃nbɛ 'yɛr. 5Yɩ tɔɔ yɩ mɩ̃ɛ yin a libie nʋ̃fʋ pɔ, na yɩ vɛ̃ ka a bɩ̃lãa jaa yɩn tara sɛɛn yi, bojũu Nãaŋmɩn 'yɛr naa a wʋ gãn pɔ ɩka, "N kʋ̃ wa bar fʋ jaa ɛ, n kʋ̃ wa tɔr fʋ jaa bar ɛ." 6Ka a sɩ pãa na 'la 'yɛr ɩka, "A n Soro lɛ ɩ a n sʋ̃nɔ̃, ka n kʋ̃ joro dãbɩ̃ɛ ɛ. Bo lɛ nɩrɛ na ɩ ma?" 7Yɩ tɩɛrtɔ a yɩ nɩdierbe na dɔ̃ɔ man a Nãaŋmɩn 'yɛr kʋ yɩ. Yɩ tɩɛr a lɛ ban dɔ̃ɔ be tɩ na yɩ jãn a ba sɔɔfʋ. 8Lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto na be a jãa, lɛ lɛ wʋ chɛnɛ a dɩna na wʋn chɛnɛ a lɛ nɛ bɩbir nɩ bɩbir jaa. 9Yɩ taa ɩrɛ wa vɛ̃ ka a wiil sãan jaa wa tɔɔ yɩ yin ka yɩ tɩ bɔr ɛ, a vɩɛlɛ naa kaa sɩ nyãa nyɛ kpɛ̃ɔ yi a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ pɔ, ka a ta ɩ a bʋ̃diir difʋ na ba tara tɔ̃nɔ̃ kʋ a bala na dire yaa ɛ. 10Tɩchɛ sɩn tara na a bɔɔr lofʋ jie, be a Juu nɩbɛ bɔɔrlorbo bala na tʋ̃nɔ̃ a be ba tara sɔr na di ɛ. 11A ba bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ ma den a dʋ̃n ala jɩ̃ɩ kpɛ̃n be a dinie sʋɔ na ɩ a Chɛchɛ Wʋ Jaa Chɛchɛ Jie ka a tɩ ɩ a yelbier vɛ̃ kʋfʋ bon, tɩchɛ ka ba de a nʋ̃nɔ̃ yin a tẽe dãpuor tɩ chʋm bar kaa di. 12Lɛ mɩ lɛ a Yesu di a dɔɔyɛ a tẽe yõo dɔ̃dɔr nɛɛ, ka a wʋ jɩ̃ɩ maal a wʋ nɩbɛ ka ba ɩ chɛchɛ. 13Yɩ mɩ ɩ a sɩ yi tɩ pʋɔ wʋ be a yõo na sɩ di a vɩ̃ 'lɔ wʋn dɔ̃ɔ di. 14Bojũu a tẽe nyã sɩn kpɩɛrɛ kʋ̃ kor ɛ, tɩchɛ a sɩ kaara a tẽe 'lɔ na wa. 15Tu a Yesu nyã jie, a lɛ jũu yɩ ɩ a sɩ ma pʋrɔ a wʋ yuor na ɩ pɛɛfʋ ma yire a sɩ nɛgãma pɔ, naa ɩ bɔɔrlo bonsɩ kʋrɔ Nãaŋmɩn. 16Yɩ taa ɩrɛ wa ĩin a vɩla maalfʋ bar ɛ, na yɩ ma lɔ̃ɔ põn a yɩ taaba, bojũu a bɔɔrlo bonsɩ anyãna lɛ pɛlɛ a Nãaŋmɩn pʋɔ. 17Yɩ turo a yɩ nɩdierbe nɛɛ, na yɩ siir a yɩ mɩ̃ɛ kʋ ba. Bala lɛ kaara yɩ, na ban wa man a yɩ yele kʋ a Nãaŋmɩn. Yɩ turo a ba nɛɛ ka a ba tʋ̃mɔ̃ ɩ nʋ̃ɔ naa ta ɩ tuor kʋ ba ɛ, naa ta mɩ ɩ pɔrɔ a yɩ sɛ̃ ɛ. 18Yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ sɩ, sɩn sɔɔ naa ɩka yele jaa ba be a sɩ tɩɛr pɔ ɛ, a sɩ bɔfʋ lɛ ɩka sɩ kpɩɛrɛ a lɛ na tor sɔr jaa pɔ. 19Maa 'lɔ, n sʋɔrɔ yɩ naa ɩka yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ ma ka n nyɛ sɔr naa tʋ̃ɔ lɩɛb fɔɔ tɩ a yɩ sɛ̃. 20A Nãaŋmɩn nyã'maar sʋɔ na tu a jɩ̃ɩ ala wʋn de tɩr a nɛtɩraa na ba tara baarfʋ ɛ, na wʋ sɩ̃ɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto a kũu pɔ, 'lɔ na ɩ a pɛchiin gbɔɔraa, 21wʋ sʋ̃ʋ yɩ nɩ vɩla jaa bʋrɔ ka yɩ tʋ̃ɔ maal a lɛ wʋn bʋɔrɔ, na wʋ mɩ tũ a sɩ pɔ a lɛ na pɛlɛ a wʋ pʋɔ tu a Yesu Kɩrɩsɩto. 'Lɔ lɛ so a tɩɩr bɩbir nɩ bɩbir jaa. A ɩ a lɛ. 22N yɛɛr, n sʋɔrɔ yɩ naa ɩka yɩ tu a n kpãafʋ 'yɛrbie anyãna, bojũu a 'yɛrbie anyã ɩn sɛb ba ɩ yɔɔ ɛ. 23N bʋɔrɔ naa ɩka yɩ bɔ̃ɔn ɩka ba yuon a sɩ yɛbɛ Timoti bar, 'lɔ wa tɔ̃ɔ ta fɔɔ, ɩn tara wʋn 'mataa tɩn ka yɩ tɩ nyɛ wʋ. 24Yɩ puor a yɩ nɩdierbe ba jaa nɩ a pupuorbiir ba jaa jaa. Bala mɩ na yi a Itali mɩ puoro yɩ naa. 25A wɩ̃ɛfʋ wʋ be a yɩ jaa sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\