Heburu 3

1A lɛ jũu, yɛɛr na ba tara chɛfʋ ɛ, na yɩ pʋɔ a saaju bʋɔlfʋ pɔ, yɩ yuo a yɩ tɩɛr kʋ a Yesu, a nɩtʋ̃nãa nɩ a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nyã 'yɛr sɩn 'yɛrɛ. 2Wʋ tara na yelmɩ̃ɛ kʋ a 'lɔ na ir wʋ, nɩtãa lɛ a Mosesɩ mɩ na dɔ̃ɔ tara yelmɩ̃ɛ a Nãaŋmɩn yir wʋ jaa pɔ. 3Yesu nyɛn 'yɔ̃ɔfʋ na sɛɛ na wʋ gar a Mosesɩ, nɩtãa lɛ a nɩrɛ 'lɔ na mɛ a yir na ma nyɛ a 'yɔ̃ɔfʋ gar a yir mɩ̃ɛ. 4Bojũu a yir jaa, nɩrɛ kɔ̃ɔ lɛ ma mɛ, tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ mɛ a bonsɩ a jaa. 5Mosesɩ dɔ̃ɔ ɩ a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ na tara yelmɩ̃ɛ a Nãaŋmɩn yir wʋ jaa pɔ, na wʋ dire a ala wʋn wa 'yɛr daar kɔ̃ɔ dãasɩɛ. 6Tɩchɛ a Kɩrɩsɩto na ɩ a Nãaŋmɩn Bie, wʋ tara na yelmɩ̃ɛ nɩ a Nãaŋmɩn yir. Sɩn lɛ ɩ a wʋ yir, ala ɩ sɩ nyɔɔn nyãa nɩ a tɩɛrtɔfʋ 'lɔ sɩn bʋɔrɔ nɩ a yuor. 7Lɛ lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ dɔ̃ɔ 'yɛr, "Dɩna ala ɩ fʋ wõn a Nãaŋmɩn kɔkɔr, 8yɩ taa ɩrɛ wa kpɛ̃mɛ a yɩ nyãa nɩtãa lɛ yɩn dɔ̃ɔ chɩɩr wʋ ɛ, a sɔ̃ɔ 'lɔ yɩn dɔ̃ɔ bɛɛrɛ wʋ kaara be a mɔgɔ̃ɔ pɔ. 9Be lɛ a yɩ sãakpãmɩne bɛɛr ma kaa na ba mɔ̃n ma lɛ̃ɛɛ tɩ tãn yuom lɩjaayi, na ba nyɛ a lɛ ɩn ɩ. 10Ala lɛ so ka n nyɛn a nɩbɛ bala suur naa 'yɛr, 'A ba tɩɛrsɩ ma yɛ̃yɛlɛ naa. Baa bɔ̃ɔ a n sɔɩ ɛ.' 11Lɛ lɛ, n nyɛn suur naa pɔ 'yɛr, 'Baa be jaa na wa kpɛ a n pɛ̃nfʋ pɔ go ɛ.' " 12N yɛɛr, yɩ bɔ̃ɔ gu yɩ mɩ̃ɛ ka ɩ̃sʋɔ jaa taa tara yeldɛɛr bɩɩ nyãa na ba sɔɔ de ɛ, na wʋ lɩɛb a wʋ mɩ̃ɛ yin a Nãaŋmɩn na ba kpire sɛ̃ ɛ. 13Tɩchɛ yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ taa ɩ̃kpɩ̃ɛn bɩbir jaa, nɩtãa a bɩbir na chɛnɛ ka ba bʋɔlɔ a dɩna, ka yelbier taa bɛl ɩ̃sʋɔ jaa ka wʋ kpɛ̃mɛ a wʋ nyãa ɛ. 14Sɩ wa naa ka a sɩn nɩ a Kɩrɩsɩto na wa lɔ̃ɔ põ, ala ɩ sɩ ban gbɛr tɩ tãn a baaraa, a lɛ sɩn dɔ̃ɔ bar tɩɛr, 15fɩka a lɛ an ben 'yɛr, "Dɩna, yɩn wa wõ a Nãaŋmɩn kɔkɔr, yɩ taa ɩrɛ wa kpɛ̃mɛ a yɩ nyãa ɛ, nɩtãa lɛ yɩn dɔ̃ɔ chɩɩr wʋ ɛ." 16Ba boo lɛ dɔ̃ɔ wõ tɩ chɩrɛ? A ba ɩ a bala Mosesɩ na dɔ̃ɔ tara yin a Ijipitɩ tẽe pɔ lɛ ɛ? 17Ba boo mɩ lɛ a Nãaŋmɩn dɔ̃ɔ nyɛn a suur a yuom lɩjaayi? A ba ɩ a bala na maal a dɛɛr ɛ, na ba lo kpi be a mɔgɔ̃ɔ pɔ lɛ ɛ? 18Ba boo mɩ lɛ a Nãaŋmɩn pɔ 'yɛr ɩka ba kʋ̃ kpɛ a wʋ pɛ̃nfʋ jie ɛ, a ba ɩ a bala na dɔ̃ɔ tɔr a wʋ nɛɛ tufʋ bar lɛ ɛ? 19Lɛ lɛ, sɩ nyɛn ban ba tʋ̃ɔ kpɛ ɛ, bojũu baa tara sɔɔfʋ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\