Heburu 4

1A lɛ jũu, an ɩ a Nãaŋmɩn tɩr a wʋ nɛɛ a wʋ pɛ̃nfʋ pɔ kpɛfʋ na chɛnɛ be be, yɩ ɩ a sɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃, ka a ɩ̃sʋɔ jaa taa wa kpɛ faa ɛ. 2Bojũu a sɩn mɩ, ba mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ sɩ, nɩtãa lɛ ban dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ ba. Tɩchɛ a 'yɛr ban dɔ̃ɔ mʋɔl kʋ ba, ba tara tɔ̃nɔ̃ ɛ, bojũu a 'yɛr tɛɛ lɛ ba wõ, baa de sɔɔfʋ pʋɔ ɛ. 3Pʋ̃pãanyã, a sɩn bala na sɔɔ de kpɛ̃n a pɛ̃nfʋ nyã pɔ, nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ 'yɛr, "N nyɛn suur naa pɔ 'yɛr, baa be jaa na wa kpɛ a n pɛ̃nfʋ pɔ go ɛ." Tɩchɛ wʋ tʋ̃n a wʋ tʋ̃mɔ̃ baar yi a wɛr pielfʋ daar jaa. 4Bojũu a jie ɩ̃sʋɔ wʋ 'yɛr naa a ber ayopõi daar 'yɛr, "A ber ayopõi daar, Nãaŋmɩn bar a wʋ tʋ̃mɔ̃ a jaa tɩ pɛ̃n." 5A 'yɛrbie anyãna nɩ a ju pɔ, wʋ lɛ 'yɛr naa, "Baa be jaa na wa kpɛ a n pɛ̃nfʋ pɔ ɛ." 6Sɔr chɛnɛ na yuo ka bamɩne na kpɛ a pɛ̃nfʋ nyã pɔ, ka a bala ban de nie mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã kʋ, ba tʋ̃ɔ kpɛ ɛ, bojũu bawõnsɩ lɛ ba ɩ. 7A lɛ jũu, Nãaŋmɩn lɛ ir bɩbir ɩ̃sʋɔ na wʋ bʋɔlɔ wʋ dɩna, a kor lɛ̃ɛɛ tɩchɛ a wʋ lɛ wa tu a Nãa David 'yɔ̃ɔ 'yɛr a lɛ nɛ wʋn dɔ̃ɔ 'yɛr, "Dɩna yɩn wa wõ a Nãaŋmɩn kɔkɔr, yɩ taa ɩrɛ wa kpɛ̃mɛ a yɩ nyãn ɛ." 8Bojũu ala ɩ a Josua dɔ̃ɔ tʋ̃ɔn a nɩbɛ kpɛ̃n a pɛ̃nfʋ nyã pɔ, Nãaŋmɩn kʋ̃ naa lɛ 'yɛr bɩbir ɩ̃sʋɔ 'yɛr go ɛ. 9A ber Ayopõi 'Lɔ Pɛ̃nfʋ chɛnɛ na be be kʋ a Nãaŋmɩn nɩbɛ. 10Bojũu nɩrɛ jaa na wa kpɛ a Nãaŋmɩn pɛ̃nfʋ nyã pɔ, wʋ mɩ ma pɛ̃n naa a wʋ mɩ̃ɛ tʋ̃mɔ̃ pɔ, nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ na pɛ̃n a wʋ tʋ̃mɔ̃ pɔ. 11A lɛ jũu, yɩ ɩ a sɩ mʋɔrɔ ɩka sɩ kpɛ a pɛ̃nfʋ nyã pɔ, ka nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa taa ɩ bawõno a ba kaar na wʋ bãr lo ɛ. 12Bojũu Nãaŋmɩn 'yɛr ɩn bʋ̃nɩbir, na wʋ ma pɩlpɩlɛ, na wʋ dire gar sɔbʋraa. Wʋ ma ŋmaan jaa kpɛ tɩ gbem a sɩɛ, na wʋ 'mar a kɔɔr, na wʋ wɛl a choofʋ jiir tɩ tãn a kɔɔr kãa pɔ. Wʋ ma tɔɔr tɩɛr nɩ befʋsɩ a jaa na be nɩrɛ nyãa pɔ 'yɛr. 13Bon jaa ba be ka a bʋ̃maalsɩ pɔ naa sɔɔl a Nãaŋmɩn niem ɛ. Bon jaa ba pɔɔ ɛ, a jaa dɩɛl a wʋ niem. 'Lɔ lɛ sɩn wa man a yele a jaa kʋ. 14A lɛ jũu, sɩn ben tara a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ na gar a bɔɔrlo nɩbɛrɛ ba jaa a wʋ do a be a saaju, Yesu na ɩ a Nãaŋmɩn Bie, yɩ ɩ a sɩ ba gbɛr a sɩ sɔɔfʋ nyã sɩn sɔɔ pɔ. 15Bojũu, saa tara a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ 'lɔ na kʋ̃ tʋ̃ɔ kaa a sɩ balfʋ ɛ, tɩchɛ sɩ tara na a 'lɔ mɩ a bɛɛr kaa bʋrɔ bʋrɔ na dɔ̃ɔ nyɔɔ a sɩn mɩ kaar, tɩchɛ waa ɩ yelbier ɛ. 16Yɩ ɩ a sɩ daa yi a wʋ wɩ̃ɛfʋ nãa dakɔɔ par nɩ nyãa, na sɩ tɩ de a wʋ nɩbaal na sɩ nyɛ wɩ̃ɛfʋ, ka a sʋ̃ʋ sɩ a sɔ̃ɔ 'lɔ an wa wõnõ sɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\