Heburu 5

1A Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ, ba ma kãan ir wʋ a nɩbɛ pɔ, na ba ir wʋ a wʋ ma ara kʋ ba nɩ a Nãaŋmɩn sãlsɔɔ, na wʋ ma de a ba kʋfʋsɩ nɩ a ba bɔɔrlo bonsɩ loro nɩ a ba yeldɛbɛ bɔɔr. 2Wʋ ma tʋ̃ɔn 'mʋ̃ɔn a bala na ba bɔ̃ɔ ɛ, tɩ chiine a jiyuo, bojũu a 'lɔ mɩ̃ɛ mɩ ba tara kpɛ̃ɔ ɛ. 3A anyãna jũu lɛ so a wʋ ma de nie lo a wʋ mɩ̃ɛ tulfʋ bɔɔr baar, tɩ pãa 'matãan a nɩbɛ ba jaa yeldɛbɛ bɔɔr. 4Nɩrɛ jaa maa bʋ̃n kaa ir a 'yɔ̃ɔfʋ nyãna kʋ a wʋ mɩ̃ɛ ɛ, Nãaŋmɩn lɛ ma bʋɔl wʋ, nɩtãa lɛ wʋn dɔ̃ɔ bʋɔl a Aaron. 5Lɛ mɩ lɛ, a Kɩrɩsɩto ba de a 'yɔ̃ɔfʋ nyã kʋ a wʋ mɩ̃ɛ ɛ, na wʋ wa lɩɛb a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ ɛ. Tɩchɛ Nãaŋmɩn mɩ lɛ 'yɛr kʋ wʋ, "Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a n Bie, dɩna n lɩɛb a fʋ Sãa." 6A lɛ 'yɛr a jie ɩ̃sʋɔ go, "Fʋ̃ʋ lɛ a bɔɔrlo kpo kpo, nɩtãa a Melkijedek kaar." 7A lɛ daar a Yesu na be ka a tẽe pɔ, wʋ den sʋɔrfʋ sʋɔr Nãaŋmɩn kõn nɩbikʋ̃ɔ kʋ a Nãaŋmɩn nyã na tʋ̃ɔ faa wʋ a kũu pɔ, ka a Nãaŋmɩn wõ a wʋ sʋɔrfʋ, bojũu wʋ den 'yɔ̃ɔfʋ siir a wʋ mɩ̃ɛ. 8Wʋ gba na ɩ a bie, wʋ jãn nɛɛ tufʋ yi a wʋ wõm pɔ. 9Wʋn wa maal a lɛ an sɛɛ ɩka wʋ maal baar, wʋ lɩɛb a faafʋ sʋɔ kʋ a bala jaa na sɔɔ tu a wʋ nɛɛ. 10Nãaŋmɩn lɛ ir wʋ a wʋ ɩ a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ a Melkijedek kaar. 11Sɩ tara na yɔɔ naa 'yɛr tun a yele anyãna pɔ, tɩchɛ ka a par wiilfʋ kpɛ̃mɛ, bojũu a yɩ bɔ̃ɔfʋ ba tal tɛɛr ɛ. 12Yelmɩ̃ɛ, a sɛɛ naa a sɔ̃ɔ nyãna pɔ, ka yɩn taa ɩ wiwiilbe, tɩ yɩ chɛnɛ bʋɔrɔ nɩrɛ ɩka wʋ wiil yɩ a Nãaŋmɩn 'yɛrbidɔ̃ɔ ala go. Bɩr lɛ yɩ chɛnɛ bʋɔrɔ, yaa ta saa difʋ ɛ. 13Ɩ̃sʋɔ jaa na chɛnɛ 'yɛnɛ bɩr, wʋ chɛnɛ na ɩ bipɩla. A wʋ yɛ̃ ba tal tɛɛr a wʋn tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a yeltorsɩ ban wile par ɛ. 14Tɩchɛ nɩbɛrɛ bon lɛ saa, bala 'lɔ din nyɛ ka a mɩl ba, ka ba bɔ̃ɔ vɩla nɩ dɛɛr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\