Heburu 7

1A Melkijedek nyã lɛ dɔ̃ɔ ɩ a Salem nãa nɩ a Nãaŋmɩn na do gar a saaju bɔɔrloro. 'Lɔ lɛ tuor a Abraham na wʋ 'yɛr nɛvɩla 'yɔ̃ɔ wʋ, a lɛ wʋn dɔ̃ɔ jɛb a nãmɩne bala tʋ̃ɔ tɩ lɩɛb waara. 2Ka a Abraham ir a bonsɩ ala wʋn waara nɩ a jaa pɔ pie, bʋ̃'yen kʋ wʋ. A wʋ yodɔ̃ɔ par nɩ nyã, torfʋ nãa, a nɩ mɩ, Salem nãa, a par lɛ, nyã'maar nãa. 3Waa tara sãa ɛ, bɩɩ ma ɛ, nɩrɛ jaa ba bɔ̃ɔ a wʋ dɔɔfʋ daar ɛ, bɩɩ bɔ̃ɔ a wʋ bal par ɛ, bɩɩ a wʋ kũu daar ɛ. Wʋ kaara naa a Nãaŋmɩn Bie kaar, na wʋ ɩ a bɔɔrlo kpo kpo. 4Yɩ tɩɛr kaa a lɛ wʋn bɛrma jɩ̃. A sɩ sãakpã Abraham gba mɩ dɔ̃ɔ kʋ wʋ a bonsɩ ala wʋn fa pɔ pie jaa pɔ bʋ̃'yen. 5Pʋ̃pãanyã, a Mosesɩ nɛɛ wʋn dɔ̃ɔ bin 'yɛr naa ɩka, a Levi bal par pɔ lɛ a bɔɔrloro na ma yi, 'lɔ lɛ na ma de a pie jaa pɔ bʋ̃'yen yin a Isɩral nɩbɛ ba jaa sɛ̃, a wʋ mɩ̃ɛ yɛɛr sɛ̃, a ba yɛɛr gba mɩ na ɩ a Abraham bal nɩbɛ sɛ̃. 6Tɩchɛ a daba nyã baa gba bɩɛr a wʋ tɩ yi a Levi bal par pɔ ɛ, tɩchɛ wʋ den a pie pɔ bʋ̃'yen yi a Abraham sɛ̃, na wʋ 'yɛr nɛvɩla 'yɔ̃ɔ a 'lɔ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ tɩr a nɛɛr kʋ. 7Baal ba be be ɛ, ɩka a nɩrɛ 'lɔ na bɛrmɛ 'yɛr nɛvɩla 'yɔ̃ɔ a 'lɔ na ba jɩ̃ bon ɛ. 8A yele ɩ̃sʋɔ nɩ nyã ɩka, a bala na kpire lɛ ma de a pie pɔ jaa bʋ̃'yen, tɩchɛ a sɔr ɩ̃sʋɔ pɔ, a Melkijedek 'lɔ na ba kpire ɛ, de naa. 9Ɩ̃sʋɔ gba mɩ na 'yɛr ɩka, a Levi nɩrɛ na ma de a pie jaa pɔ bʋ̃'yen, ba yab a pie jaa pɔ bʋ̃'yen tu a Abraham sɛ̃, 10bojũu a lɛ a Melkijedek na dɔ̃ɔ tuor a Abraham, a Levi chɛnɛ na be a wʋ sãakpã pʋɔm. 11Ala ɩ a Levi bal nɩrɛ, a bɔɔrlo tʋ̃mɔ̃ ma ta vɛ̃n ka wʋ tor jaa dẽ dẽ, a nɛbinãa 'lɔ ban kʋ a nɩbɛ, bo lɛ so ka ba lɛ bʋɔrɔ a bɔɔrloro ɩ̃sʋɔ ɩka wʋ wa, na wʋ kaara a Melkijedek kaar na waa ɩ a Aaron kaar ɛ? 12Bojũu bala wa lɩɛr a bɔɔrloro, ba mɩ ma lɩɛr a nɛbinãa. 13A 'lɔ ban 'yɛrɛ na so a yele anyãna, wʋ ɩn bal yuo, ka nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa ba yi a bala nyãna pɔ na wʋ tɩ tʋ̃ tʋ̃mɔ̃ be a bɔɔr lofʋ jie ɛ. 14Bojũu nɩrɛ jaa bɔ̃ɔn naa ɩka a sɩ Soro ɩn a Juda bal nɩrɛ, ka a bala nyã pɔ, Mosesɩ mɩ ba pʋr a yuor ɩka nɩrɛ na yin a bala nyã pɔ tɩ ɩ a bɔɔrloro ɛ. 15Ka a lɛ sɩn 'yɛr gba gãn chãa pɔ, ɩka ala ɩ a bɔɔrloro ɩ̃sʋɔ na kaara a Melkijedek kaar wa wa naa, 16a 'lɔ na wa ɩ a bɔɔrloro 'lɔ na ba tu a lɛ a nɛbinãa na 'yɛr tun a wʋ sãakpã loor ɛ, tɩchɛ a tun a lɛ a kpɛ̃ɔ 'lɔ na yi a nyɛvʋr na ba tara sɔ̃ɔfʋ pɔ. 17Bojũu a sɛb ɩka, "Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a bɔɔrlo kpo kpo na ba tara tɛɛfʋ ɛ, nɩtãa a Melkijedek." 18Ba tɔɔn a kõro binfʋ lan bar, bojũu wʋ bal naa na waa ɩ bʋ̃joraa go ɛ. 19Bojũu a nɛbinãa nyã maa tʋ̃ɔ maal bon ka wʋ tor jaa dẽ dẽ ɛ, ka a tɩɛrtɔ yuo na ɩ gar wʋ wa, na wʋ vɛ̃ ka sɩ tɔɔ gbʋr Nãaŋmɩn. 20A Nãaŋmɩn nɛtɩraa dɔ̃ɔ be be, bamɩne lɩɛb a bɔɔrlorbo ka a nɛtɩraa ba pʋɔ ɛ, 21tɩchɛ 'lɔ lɩɛb a bɔɔrloro ka a nɛtɩraa pʋɔ, a lɛ a Nãaŋmɩn na 'yɛr kʋ wʋ, "A sɩ Soro pɔn 'yɛr, na wʋ kʋ̃ wa puur a kʋ̃ɔ bar jaa ɛ. Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a bɔɔrlo kpo kpo." 22A pɔ binfʋ nyãna jũu, Yesu lɛ wʋ de bin a nɛɛ ka wʋ ɩ a nɛtɩraa na gar. 23A kõro a bɔɔrlorbo bala ma dɔ̃ɔ ɩ yɔɔ, bojũu kũu maa sɔɔ ka ba be be a tʋ̃mɔ̃ pɔ kor ɛ. 24Tɩchɛ a Yesu 'lɔ na ben be jaa kpo kpo, a wʋ bɔɔrlo tʋ̃mɔ̃ ba tara lɩɛrfʋ ɛ. 25A lɛ jũu, wʋ ma tʋ̃ɔn faa a bala na tu a wʋ jie waara a Nãaŋmɩn sɛ̃. Bojũu wʋ ma ben be sɔ̃ɔ jaa 'maala a Nãaŋmɩn kʋrɔ ba. 26A bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nyãna lɛ bɔ̃ɔ a lɛ sɩn bʋɔrɔ, wʋ ɩn chɛchɛ, waa tara chɛfʋ ɛ, waa bʋɔrɔ yeldɛɛr ɛ, na wʋ oo wʋ mɩ̃ɛ yin yelbe-ɩrbɛ pɔ, na wʋ do gar a saaju. 27Waa kaara fɩka a bɔɔrlo nɩbɛrɛ banyã ɛ, naa ba lɛ sɛɛ ɩka wʋ loro a bɔɔr a bɩbie a jaa ɛ, na wʋn ma de nie lo a wʋ mɩ̃ɛ tulo bɔɔr, tɩ pãa mɩ lo a nɩbɛ mɩ bon ɛ. Wʋ mɩ̃ɛ lɛ sɔɔ na wʋ lɩɛb a bɔɔrlo dʋ̃ɔ lo a ba yeldɛbɛ bɔɔr a dẽdẽe daa ka a baar. 28Bojũu a nɛbinãa lɛ ma ir a bɔɔrlo nɩbɛrɛ, ka ba ɩ nɩbɛ na bal, tɩchɛ a pɔfʋ nyã na tu a nɛbinãa puor wa, a Bie lɛ Nãaŋmɩn ir, 'lɔ lɛ maal a lɛ jaa a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ ɩka wʋ maal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\