Heburu 8

1A 'yɛrɛ sɩn 'yɛrɛ nɩ nyã, sɩn tara na a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nyã na jɩ̃nɛ be a saaju kpɛ̃ɔ wʋ jaa sʋɔ nũsʋ̃ɔ jie. 2Be lɛ wʋ tʋ̃nɔ̃ a dinie sʋɔ na ɩ a yelmɩ̃ɛ Nãaŋmɩn puorfʋ yir a sɩ Soro mɩ̃ɛ na maal, a ba ɩ a gãn yir 'lɔ a nɩrɛ na maal a wʋ nũu ɛ. 3Bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ jaa ba ma ir wʋ naa ka wʋ ma diere a kʋfʋsɩ nɩ a bɔɔrlo bonsɩ loro nɩ a bɔɔr, ala lɛ so ka a nyã mɩ na de bon kɔ̃ɔ lon a bɔɔr. 4Ala ɩ wʋ ta ben ka a tẽe pɔ, wʋ kʋ̃ naa ta ɩ bɔɔrloro ɛ, bojũu nɩbɛ den nie be ka, na ba ma diere a kʋfʋsɩ turo nɩ a lɛ a nɛbinãa na man. 5Ban tʋ̃nɔ̃ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir chɛchɛ nyã pɔ na ɩ a 'lɔ na be a saaju gãagiel ban tɔɔr maal. A anyãna jũu lɛ so ka a Nãaŋmɩn kpãkpãana a Mosesɩ a lɛ wʋn dɔ̃ɔ bʋɔrɔ ɩka wʋ maal a gãn yir, na wʋ 'yɛr, "Kaara sʋ̃, na fʋ maal wʋ a lɛ nɛ nɩ wʋ ju ɩn wiil fʋ be a tɔ̃ɔ ju." 6Tɩchɛ a tʋ̃mɔ̃ 'lɔ a Yesu na nyɛ, gar a ba bon jaa bamm na ɩ a nɛtɩraa 'ma'maala na gar a bʋ̃koraa, bojũu a nɛbin paalaa na ɩ gar pɔ lɛ wʋ maal. 7Bojũu ala ɩ a nɛtɩr koraa 'lɔ ba dɔ̃ɔ tara chɛfʋ ɛ, jie kʋ̃ naa be be a ba lɛ bʋɔrɔ bʋ̃yuo ɛ. 8Tɩchɛ Nãaŋmɩn nyɛn a lɛ a nɩbɛ na 'mab, na wʋ 'yɛr, nɩtɔ̃ lɛ a sɩ Soro 'yɛr, "Bɩbir kɔ̃ɔ na wa vɩɛ naa, ka n tɩr nɛtɩr paalaa bin kʋ a Isɩral yir dẽme nɩ a Juda yir dẽme. 9A kʋ̃ lɛ nyɛtãan a nɛɛ 'lɔ ɩn dɔ̃ɔ tɩr kʋ a ba sãakpãmɩne a daar 'lɔ̃nɔ̃ ɩn nyɔɔ ba a nũu tɔɔ yin a Ijipitɩ tẽe pɔ ɛ. Nɩtɔ̃ lɛ a sɩ Soro 'yɛr, bojũu baa sɔɔ ara a lɛ ɩn tɩr a nɛɛ kʋ ba ɛ, ka n mɩ lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ ba. 10A anyãna lɛ ɩ a nɛtɩraa ɩn na tɩr kʋ a Isɩral yir dẽme, a bɩbir 'lɔ wa vɩɛ baar. Lɛ lɛ a sɩ Soro 'yɛr. Ɩn de naa a n nɛɛr 'yɔ̃ɔ a ba tɩɛrsɩ pɔ, na n sɛb dɔɔl a ba nyãn ju. Ka n ɩ a ba Nãaŋmɩn, ka ba mɩ ɩ a n nɩbɛ. 11Nɩrɛ jaa kʋ̃ lɛ wiil a wʋ tɔ sʋɔ ɛ, bɩɩ ka nɩrɛ 'yɛr kʋ a wʋ yɛbɛ ɩka, 'Bɔ̃ɔ a sɩ Soro ɛ.' Bojũu ba jaa na bɔ̃ɔ ma naa, yi a bil pɔ tɩ tãn a bɛrɛ pɔ. 12Ɩn vɛ̃n a ba putuyele bar. N kʋ̃ lɛ tɩɛr a ba yeldɛbɛ jaa go ɛ." 13Nãaŋmɩn na bʋɔlɔ a nɛtɩraa anyãna bʋ̃paalaa, wʋ maal a 'lɔ na de nie ka wʋ ɩ bʋ̃jʋɔlaa, ka bon mɩ na jʋɔl, wʋ maa yaara tɩ kpi ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\