Heburu 9

1Faa nyɛ, a nɛtɩr dɔ̃ɔ 'lɔ tara na a puorfʋ chirsɩ nɩ a jichɛchɛ 'lɔ ban dɔ̃ɔ maal ka a tẽe pɔ. 2A gãn yir nyã ban dɔ̃ɔ maal baar, a di yɛ̃yɛ̃ pɔ lɛ ba bin a fɩ̃tɩnsɩ dɔɔlfʋ jie nɩ a tɛɛbʋl 'lɔ ju ban ma dɔɔl a paanʋ̃chɛchɛ ala. A jie nyã lɛ ba bʋɔlɔ, Jichɛchɛ. 3A dinie sʋɔ ban lũ a fɔbaa var, ba bʋɔlɔ naa a be, Chɛchɛ wʋ jaa Chɛchɛ Jie. 4Be lɛ a bɔɔr lofʋ jie be na ɩ sɛlma a ba ma chʋnɔ̃ a tɩ̃ɩ nyũu vɩla ala nɩ a nɛtɩraa daka ban maal tɩ waar sɛlma pɔɔ. A daka nyãna pɔ lɛ a sɛlma dulo ban 'yɔ̃ɔ a maana nɩ a Aaron dãgbal 'lɔ na dɔ̃ɔ 'mʋr a puul nɩ a kʋsɩr pɛ̃rsɩ ala ban dɔ̃ɔ sɛb a nɛbinãa 'yɔ̃ɔ. 5A daka nyã ju lɛ ba maal a malakasɩ bala na wile a Nãaŋmɩn tɩɩr ka ba ara kʋ a malakasɩ bala ban bʋɔlɔ a cherubim, ka ba ger pɔɔ a faafʋ bɔɔr lofʋ jie. Tɩchɛ sɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ man a yelsɩ anyãna tu tu taa a pʋ̃pãanyã ɛ. 6Lɛ a yelsɩ anyãna ban wa chɔɔr a nɩtɔ̃ baar, a bɔɔrlorbo pãa ma kpɩɛrɛ na a di yɛ̃yɛ̃ sʋɔ pɔ, bɩbir jaa tʋ̃nɔ̃ a ba tʋ̃mɔ̃. 7Tɩchɛ a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ 'lɔ tɛɛ lɛ ma kpɛ a dinie sɔɔ gbɛbʋ̃'yen yuon jaa, wʋ maa faa dʋ̃ɔ jɩ̃ɩ ɛ. Ala lɛ wʋ ma kpɛ̃n a be tɩ lon a wʋ mɩ̃ɛ bɔɔr, nɩ a nɩbɛ mɩ yeldɛbɛ ban ba bɔ̃ɔn ɛ, tɩ faa tul maal bɔɔr. 8Nãaŋmɩn Sɩɛ wiil a anyãna ɩka, a sɔr na kpɩɛrɛ a Jichɛchɛ 'Lɔ Wʋ Jaa Chɛchɛ Jie chɛnɛ na ba yuo ɛ, a gãn yir koro na chɛnɛ ara jũu. 9A anyãna dɔ̃ɔ wile a dɩna sɔ̃ɔ, naa wile ɩka a kʋfʋsɩ nɩ a bɔɔrlo bonsɩ ala ban ma lon a bɔɔr, maa tʋ̃ɔ vɛ̃ ka a 'lɔ na wa a puorfʋ jie tɩɛr chaar ɛ. 10A ɩ naa bʋ̃diir tɛɛ yele, nɩ nyũfʋ yele, nɩ bʋ̃pɛɛrsɩ yelsɩ, ala lɛ ba mʋ̃ɔ nɩbir maala tɩ tãn a yelpaalaa na lɩɛr. 11Lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto na wa a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ nyã kaar, nɩ a yelsʋ̃n ala na de nie be ka, wʋ kpɛ̃n tu a jikpɛ̃ɛ nɩ a puorfʋ yir 'lɔ na ɩ chɛchɛ an ba ɩ nɩrɛ nũu lɛ maal ɛ, ka sɩ 'yɛr ɩka waa pʋɔ a bʋ̃mɩɛrsɩ pɔ ɛ. 12Waa de bʋɔ bɩɩ narbil jɩ̃ɩ ɛ, tɩchɛ wʋ kpɛ naa a Jichɛchɛ Wʋ Jaa Chɛchɛ nyã pɔ, gbɛbʋ̃'yen kʋ nɩrɛ jaa nɩ a wʋ mɩ̃ɛ jɩ̃ɩ, a sɩ tɔ̃ɔ nyɛ a faafʋ a kpo kpo. 13A bʋʋr jɩ̃ɩ nɩ a nadai jɩ̃ɩ nɩ a nasarbil tãpɩɛl ban ma ɔ̃ɔ mɩr a bala na sɔ̃ɔ, ka a ba ɩ̃gãma yi ɩ bʋ̃sʋ̃n. 14Ŋmɩnɛ pãa lɛ, a Yesu Kɩrɩsɩto jɩ̃ɩ a 'lɔ na tu a Nãaŋmɩn Sɩɛ na ɩ nyɛvʋr, a wʋ mɩ̃ɛ na ba tara chɛfʋ ɛ, lon bɔɔr kʋ a Nãaŋmɩn na wʋ pɛɛ a sɩ tɩɛr nɩ tʋ̃mɔ̃ jaa na chiine nɩ sɩ kũu pɔ, ka sɩn tʋ̃ɔ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ a Nãaŋmɩn vʋr. 15Bojũu a anyãna lɛ vɛ̃ ka a Yesu Kɩrɩsɩto ɩ a nɛtɩr paalaa 'ma'maala, ka a bala a Nãaŋmɩn na bʋɔl, na nyɛ a bʋ̃sʋ̃n ala na ba tara baarfʋ ɛ. Pʋ̃pãanyã wʋ kpi naa na wʋ faa ba yin a yeldɛbɛ ala ban dɔ̃ɔ maal a nɛtɩr koraa 'lɔ pɔ. 16Nɩrɛ wa tɩr nɛɛ ɩka 'lɔ wa kpi baar, a kũu lɛ wʋ ma wa kpi, ka a lɛ wʋn 'yɛr pãa yi chãa pɔ, 17bojũu ala ɩ fʋ tɩr nɛɛ ɩka fʋ̃ʋ wa kpi baar. Fʋ̃ʋ wa chɛnɛ a ba ɩ yele ɛ, tɩchɛ fʋn wa kpi baar lɛ a pãa ɩ yele. 18A anyãna jũu lɛ so gba, ka a nɛtɩr dɔ̃ɔ 'lɔ maa ɩ bon jaa ka a jɩ̃ɩ ba pʋɔ ɛ. 19Lɛ a Mosesɩ na wa man a nɛbinãa 'yɛr kʋ a nɩbɛ ba jaa baar, wʋ den a nelpɔlɔ jɩ̃ɩ na wʋ de kʋ̃ɔ 'yɔ̃ɔ, na wʋ de pɛr kɔɔl jɩɛ na wʋ vʋ̃ɔ urbanyũu na wʋ tun mɩr a gãn pilãa 'lɔ nɩ a nɩbɛ ba jaa. 20Tɩ na wʋ 'yɛr, "A anyãna lɛ ɩ a nɛtɩraa jɩ̃ɩ, a Nãaŋmɩn na kpãkpãana yɩ ɩka yɩ turo." 21Lɛ nɩ ju mɩ lɛ wʋ de a jɩ̃ɩ mɩr a gãn puorfʋ yir nɩ a bonsɩ a jaa ban ma de maala nɩ a be. 22Yelmɩ̃ɛ jaa a nɛbinãa 'yɛr ɩka, ba ma de a jɩ̃ɩ mɩɩl a bonsɩ a jaa. Ka jɩ̃ɩ ba wa kpaar ɛ, yelbier vɛ̃ kʋfʋ ba be be ɛ. 23A tara na sɔr ka ba chɔɔr a saaju bʋ̃tɔɔr maalaa nɩ a bɔɔrlo bonsɩ anyãna, tɩchɛ a saaju bonsɩ mɩ̃ɛ 'lɔ, a ba bɔɔrlo bon gar naa anyãna. 24Bojũu Kɩrɩsɩto ba kpɛ a nɩrɛ nũu bʋ̃maalaa jichɛchɛ nyã pɔ, na dɔ̃ɔ ɩ a saaju bon sʋ̃ 'lɔ ban dɔ̃ɔ tɔɔr maal ɛ. A saaju mɩ̃ɛ lɛ wʋ tɩ kpɛ, na wʋ tɩ ara a Nãaŋmɩn niem a pʋ̃pãanyã a sɩ jũu. 25A ba ɩ wʋ kpɛ̃n be a saaju na wʋn lɛ tɩ loro a bɔɔr bɩbir jaa ɛ, nɩtãa lɛ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nãa na ma kpɛ a Jichɛchɛ 'Lɔ Wʋ Jaa Chɛchɛ pɔ, a yuon nɩ a jɩ̃ɩ na ba ɩ a wʋ mɩ̃ɛ jɩ̃ɩ ɛ. 26Ala ɩ lɛ lɛ a ta ɩ, Kɩrɩsɩto naa pãan din dɔɔyɛ sɔ̃ɔ jaa yi a wɛr pielfʋ daar jaa. Tɩchɛ a pʋ̃pãanyã, wʋ wa daan yi a bɩbir baaraa daar na wʋ maal yele a jaa baar, ɩka wʋ wa de a wʋ mɩ̃ɛ lɩɛb a bɔɔrlo bon diin a yelbier bar. 27Nɩtãa lɛ ban dɔɔ nɩrɛ ka wʋn kpi daar kɔ̃ɔ, na wʋ tɩ tuor 'yɛr tɔɔrfʋ, 28lɛ lɛ, a Kɩrɩsɩto lon a bɔɔr kpo kpo kʋ nɩyɔɔ. Wʋn lɩɛb wa a gbɛɛ ayi sɔ̃ɔ, a ba ɩ fɩka a wʋ wa de a yelbier bar ɛ, tɩchɛ ka wʋ waan faafʋ wa kʋ a bala jaa na chɛlɛ wʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\